ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ШЛЯХОМ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

  • Валентина Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0056-5648
Ключові слова: ресторанний бізнес, інформаційні технології, Інтернет, чат-боти, соціальні мережі, обслуговування споживачів, веб-сайт

Анотація

В статті було визначено, що сучасні інформаційні системи підприємств, у тому числі і підприємств ресторанного господарства, активно використовують мережні технології, які дають можливість користуватися безпаперовим обміном даних, об’єднувати зусилля групи співробітників для вирішення будь-якого завдання, здійснювати обмін думками в ході обговорення в мережі будь-якого питання в режимі реального часу, оперативний обмін матеріалами через електронну пошту, електронні дошки оголошень та ін. Було проаналізовано методи за допомогою яких можливе просування ресторанних послуг. Визначено, що доцільність розроблення інтелектуальної інформаційної системи надання послуг у ресторанному бізнесі полягає у впровадженні єдиного центру управління потоками даних, система заміняє значні людські ресурси, з погляду економії часу та грошей система є вигіднішою, ніж інші подібні системи, а також можливість надання чітко сформованих даних про діяльність закладу.

Посилання

Гадецька З.М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг. Молодий вчений. 2015. № 2 (6). С. 41–44.

Завальнюк В.В. Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 8(1). С. 82–85.

Завальнюк В.В. Принципи управління інноваційною діяльністю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький. 2013. № 5 (1). С. 182–185.

Онуфрієвич Д.Р., Куклін О.В. Інтернет-комунікації як засіб підвищення рівня лояльності споживачів на ринку ресторанних послуг. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київ : КНУТД, 2016. С. 126–131.

Левицька І.В., Постова В.В. Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 4 (04), 1. С. 103–108.

Рудь Н.Т. Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Економічний форум. 2015. № 3. С. 323–332.

Hadetska Z.M. (2015) Suchasni multymediini zasoby prosuvannia hotelno-restorannykh ta turystychnykh posluh [Modern multimedia means of promoting hotel-restaurant and tourist services]. Molodyi vchenyi, 2 (6), 41–44. (in Ukrainian)

Zavalniuk V.V. (2016) Metodyka proektuvannia pidsystemy informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Methods of designing the subsystem of information support of strategic management of innovation activities of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 8 (1), 82–85. (in Ukrainian)

Zavalniuk V.V. (2013) Pryntsypy upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu [Principles of innovation management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5 (1), 182–185. (in Ukrainian)

Onufriievych D.R., Kuklin O.V. (2016) Internet-komunikatsii yak zasib pidvyshchennia rivnia loialnosti spozhyvachiv na rynku restorannykh posluh [Internet communication as a means of increasing consumer loyalty in the market of restaurant services]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi. KNUTD, Kyiv, pp. 126–131. (in Ukrainian)

Levytska I.V., Postova V.V. (2016) Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Basic concepts and significance of increasing the economic efficiency of innovation activities of mechanical engineering enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 4 (04), 1, 103–108. (in Ukrainian)

Rud N.T. (2015) Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [New methodological approaches to the analysis of the innovative potential of the enterprise]. Ekonomichnyi forum, 3, 323–332. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 274
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Постова, В. (2022). ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ШЛЯХОМ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-47
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА