АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Ключові слова: банк, доходи, процентні доходи, комісійні доходи, аналіз

Анотація

Статтю присвячено аналізу процентних та комісійних доходів банківської установи. Аналіз динаміки та структури доходів банку, загальна оцінка їх рівня здійснено на прикладі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Аналіз структури доходів зроблений за п’ять роки, а саме 2017–2021 на основі окремої фінансової звітності акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та звіту незалежного аудитора за 2017-2020 роки та проміжної скороченої окремої фінансової звітності за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року. Для аналізу був використаний структурно-динамічний аналіз, метою якого є визначення питомої ваги конкретного виду доходів у загальній сумі. Аналіз показав, що найбільшу частку доходів становлять процентні доходи, це, в свою чергу, пов’язано зі специфікою банку, а саме наданням кредитів та процентів за розміщення тимчасово вільних коштів. Це основна діяльність банків. Далі йдуть комісійні доходи, це додаткові послуги, які надає банк.

Посилання

Макаренко Ю.П., Мороховець К.С. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 15–19.

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління національного банку України від 27.02.2018 року № 17. Дата оновлення: 27.02.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text.

Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О. Банківська система : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 580 с.

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Проміжна скорочена окрема фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Makarenko Yu.P., Morokhovets K.S. (2016) Dokhody i vytraty u zabezpechenni prybutkovosti komertsiinykh bankiv Ukrainy [Income and expenses in ensuring the profitability of commercial banks in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no 10, pp. 15–19. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Pravyl bukhhalterskoho obliku dokhodiv i vytrat bankiv Ukrainy: Postanova Pravlinnia natsionalnoho banku Ukrainy vid 27.02.2018 roku no 17. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text.

Sytnyk N.S., Stasyshyn A.V., Blashchuk-Deviatkina N.Z., Petyk L.O. (2020) Bankivska systema [Banking system]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2017 roku. Available at: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2018 roku. Available at: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2019 roku. Available at: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2020 roku. Available at: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Promizhna skorochena okrema finansova zvitnist za deviat misiatsiv, shcho zakinchylysia 30 veresnia 2021 roku. Available at: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 497
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Сисоєнко, І., & Карлюка, Д. (2022). АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-20
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають