ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Ключові слова: туристична політика, розвиток туризму комунікації в туризмі, управління регіональним розвитком туризму, туристична сфера

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та перспективи реалізації туристичної політики в Україні, виокремлено пріоритетні напрямки її трансформації, проведено аналіз суб’єктів, які забезпечують її розробку та досягнення на різних рівнях, а також характер комунікацій між ключовими зацікавленими сторонами в контексті розвитку туристичної галузі регіону. У процесі дослідження проведено аналіз трансформації державних управлінських структур в туристичному секторі України та їх підпорядкованості окремим відомствам та Міністерствам. Представлено пріоритетні напрямки роботи ДАРТ, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі туризму та курортів України. Проведено систематизацію суб’єктів громадського сектору, які мають найбільш вагомий вплив на розвиток туристичної сфери в Україні.

Посилання

Ніколайчук О.А. Оцінка дієвості національних моделей розвитку туризму в країнах центрально-східної Європи. Modern Economics. 2019. № 18. С. 114–123. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-18

Офіційний сайт Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/ (дата звернення: 20.12.2021).

Вахович І., Дащук Ю. Особливості узгодження інтересів стейхолдерів та механізми їх співпраці у туристично-рекреаційній галузі регіону. Економічний форум. 2021. № 1 (2). С. 19–28. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-3

Колєда Г.І. Реформування публічного управління сферою туризму на регіональному рівні в умовах децентралізації в Україні : дис. доктора філософії: 281. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Дніпро, 2021. 322 с.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 20.12.2021).

Nikolaychuk O. (2019). Assessment of the Activity of National Models of Tourism Development in Central-Eastern European Countries. Modern Economics, 18, 114–123. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-18 (in Ukrainian)

Official site of the State Agency for Tourism Development of Ukraine. Available at: https://www.tourism.gov.ua/ (accessed 20 December 2021).

Vakhovych I., Dashchuk Yu. (2021) Features of harmonization of stakeholders ’interests and mechanisms of their cooperation in the regional tourist and recreational industry. Economic Forum, 1(2), 19–28. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-3 (in Ukrainian)

Kolieda H.I. (2021) Reforming Public Administration of the tourism at the regional level under the decentralization of Ukraine. Doctor’s рhilos. Dnipro: Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Дащук, Ю., & Матвійчук, Л. (2022). ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-2