ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Ключові слова: організація обліку, аудит, постачальники та підрядники, господарські операції, розрахунки, договори, суб'єкти господарювання

Анотація

У статті досліджено особливості організації обліку та методичні засади аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на вітчизняних підприємствах. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень в сфері обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Висвітлено основні проблеми в організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві. Визначено мету, основні завдання, інформаційне забезпечення, методичні засади аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками та їх документальне забезпечення. Досліджено основні напрямки в господарській діяльності, що перевіряє аудитор в ході аудиторської перевірки операцій з контрагентами. Виокремлено типові помилки, що виявляють під час здійснення аудиторської перевірки операцій з постачальниками та підрядниками.

Посилання

Оляднічук Н.В. Удосконалення обліку та аудиту розрахунків із постачальниками та підрядниками. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021. № 47. С. 86–92. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2021/47-2021/12.pdf

Нікітчук К.М. Аудиторські процедури як основи контролю розрахунків із постачальниками і підрядниками. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 4 (04). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/81.pdf

Мулик Я.І. Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2. C. 106–115.

Гайдаржийська О.М., Попович О.В., Кромбет А.Ю. Теоретичні аспекти обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками. Електронний науковий фаховий журнал Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2018. № 18. C. 874–880.

Гевчук А.В. Методика дослідження бухгалтерської звітності в процесі перевірки розрахунків з контрагентами. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2019. № 6. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-6-5073

Облік і аудит : навч. посібник / Н.П. Банера, Л.О. Гелей, С.М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Скаско. Львів, 2017. 504 с.

Янчева Л.М., Акімова Н.С., Наумова Т.А. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованостей як інструмент підвищення достовірності облікових даних. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. № 2. С. 3–11.

Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. Харків, 2016. 392 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця, 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир : ПП "Рута", 2009. 912 с.

Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2009. № 5. С. 40–44.

Утенкова К.О. Аудит : навч. посібник. Київ : Алерта, 2011. 408 с.

Oliadnichuk N.V. (2021) Udoskonalennia obliku ta audytu rozrakhunkiv iz postachalnykamy ta pidriadnykamy [Improving accounting and auditing of payments to suppliers and contractors]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 47, 86–92. http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2021/47-2021/12.pdf (in Ukrainian)

Nikitchuk K.M. (2016) Audytorski protsedury yak osnovy kontroliu rozrakhunkiv iz postachalnykamy i pidriadnykamy [Audit procedures as a basis for controlling settlements with suppliers and contractors]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. Eastern Europe: Economy, Business and Governance, 4 (04). http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/81.pdf (in Ukrainian)

Mulyk Ya.I. (2018) Stan ta perspektyvy rozvytku audytu rozrakhunkiv z postachalnykamy ta pidriadnykamy [Status and prospects of development of audit of settlements with suppliers and contractors]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyk – Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, 2, 106–115. (in Ukrainian)

Haidarzhyiska O.M., Popovych O.V., Krombet A.Yu. (2018) Teoretychni aspekty obliku rozrakhunkiv pidpryiemstva z postachalnykamy ta pidriadnykamy [Theoretical aspects of accounting for settlements with suppliers and contractors]. Elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal Mukachivskoho derzhavnoho universytetu «Ekonomika ta suspilstvo» – Electronic scientific professional journal of Mukachevo State University "Economics and Society", 18, 874–880. (in Ukrainian)

Hevchuk A.V. (2019) Metodyka doslidzhennia bukhhalterskoi zvitnosti v protsesi perevirky rozrakhunkiv z kontrahentamy [Methods of research of accounting in the process of checking settlements with counterparties]. Internauka. Seriia «Ekonomichni nauky» – Interscience. Series "Economic Sciences, 6. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-6-5073 (in Ukrainian)

Banera N.P, Helei L.O., Polypenko S.M., Moroz V.P. (2017). Oblik i audyt: navch. posibnyk [Accounting and auditing: textbook. manual] (O.I. Skasko, Red.), Lviv.

Yancheva L.M., Akimova N.S., Naumova T.A. (2011) Otsinka debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanostei yak instrument pidvyshchennia dostovirnosti oblikovykh danykh [Assessment of receivables and payables as a tool to improve the reliability of accounting data]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for trade and services, 2, 3–11. (in Ukrainian)

Davydiuk T.V., Manoilenko O.V., Lomachenko T.I., Reznichenko A.V. (2016) Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Butynets F.F. (2009) Bukhhalterskyi finansovyi oblik: pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti "Oblik i audyt" vyshchykh navchalnykh zakladiv [Financial Accounting: a textbook for students majoring in "Accounting and Auditing" in higher education]. Zhytomyr: PP "Ruta". (in Ukrainian)

Vlasiuk H.V. (2009) Shliakhy vdoskonalennia bukhhalterskoho obliku rozrakhunkiv z postachalnykamy [Ways to improve the accounting of payments to suppliers]. Derzhava ta rehiony. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo» – State and regions. Economics and Entrepreneurship Series, 5, 40–44. (in Ukrainian)

Utenkova K.O. (2011) Audyt [Audit]. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 743
Завантажень PDF: 470
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Руда, Л., Причепа, І., & Липецька, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-48
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ