ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: людський капітал, інвестування, показники ефективності інвестицій, інтелектуальний потенціал підприємства, індикатори інтенсивності інвестування

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена залежністю прогресу цивілізації від людського інтелекту та освітнього потенціалу. Сучасне виробництво стає все більш інтелектуальним, глобальна конкуренція зі сфери економіки переходить на освіту, науку, культуру та виховання. Саме тому знання, здібності та професіоналізм працівників відіграють вкрай важливу роль у зміцненні інновацій, підвищенні конкурентоспроможності компаній, ринкової вартості та прибутковості, а також визначенні перспектив подальшого динамічного зростання та економічного розвитку країни. Метою дослідження є згрупування показників соціально-економічної ефективності інвестування у людський капітал та формування груп індикаторів оцінки отриманого результату. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використані такі загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичного узагальнення – для визначення сутності та розвитку поняття інтелектуального капіталу та формування висновків; порівняльного аналізу – для дослідження тенденцій та перспектив розвитку професійного навчання, розвитку поглядів на процес інвестування в інтелект в контексті економічної науки. Головна увага акцентується на необхідності вкладення коштів у розвиток інтелекту працівників підприємств, відстеженню економічного змісту даного поняття у ретроспективі, що дає можливість прослідкувати вагомість цього процесу. Базуючись на результатах дослідження, нами згруповано показники оцінки соціально-економічної ефективності інвестування підприємством у людський капітал та визначено індикатори інтенсивності інвестування.

Посилання

Global wealth report 2019. Credit Suisse Group AG. URL: www.credit-suisse.com (дата звернення: 28.01.2022).

Базарова Т. Ю., Еремена Б. Л. Концепция «человеческого капитала». URL: http://www.aup.ru/books/m152/4 _4.htm (дата звернення: 20.01.2022).

Кирьянов А. В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность. URL: http://www.cfіn.ru/bandurіn/artіcle/sbrn07/08.shtml . (дата звернення: 12.01.2022).

Матвеева Н. С., Нестеренко О. С. Методы оценки и критерии экономической эффективности человеческого капитала. URL: http://creativeconomy.ru/library/prd31.php. (дата звернення: 30.12.2021).

Невров В. Семь вопросов про инвестиции в персонал. URL: http://www.ou-link.ru/publ/region/2020-orel-prr-24.htm. (дата звернення: 10.01.2022).

Онокало В. Г. Теоретичні аспекти ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства. Вісник Мукачевського державного університету. Мукачево : МДУ, 2017. № 9. С. 556–559.

Перерва П. Г., Кучинський В. А. Розвиток ринкового потенціалу підприємств на основі ефективного формування і використання людського капіталу. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 3 (9). С. 94–103.

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / Центр Разумкова. Київ : Заповіт, 2018. 368 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

Сахненко О. І., Сахно І. В. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування та управління людським капіталом. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 50–55.

Яковлева Н. Инвестиции в развитие персонала – как оценить эффективность. URL: http://www.master-class.spb.ru/art-investrazvit/ (дата звернення: 22.12.2021).

Global wealth report 2019. Credit Suisse Group AG. (2019). Retrieved from: www.credit-suisse.com

Bazarova T. YU., Yeremena B. L. Kontseptsyya «chelovecheskoho kapytala» [The concept of "human capital"]. Retrieved from: http://www.aup.ru/books/m152/4 _4.htm (in Russian)

Kir'yanov A.V. (2005). Vidy investitsiy v chelovecheskiy kapital i ikh effektivnost' [Types of investments in human capital and their effectiveness]. Retrieved from: http://www.cfіn.ru/bandurіn/artіcle/sbrn07/08.shtml. (in Russian)

Matvyeyeva N. S., Nesterenko O. S. Metody otsinky ta kryteriyi ekonomichnoyi efektyvnosti lyudsʹkoho kapitalu [Methods for assessing and criteria for the economic efficiency of human capital]. Retrieved from: http://creativeconomy.ru/library/prd31.php. (in Russian)

Negrov V. Sem' voprosov pro investitsii v personal (2008). [Seven questions about investing in people]. Retrieved from: http://www.ou-link.ru/publ/region/2020-orel-prr-24.htm (in Russian)

Onokolo V. H. (2017). Teoretychni aspekty efektyvnosti investytsiy u rozvytok personalu pidpryyemstva [Theoretical aspects of investment efficiency in the development of enterprise personnel]. Visnyk Mukachevsʹkoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of Mukachevo State University. № 9. S. 556–559. (in Ukrainian)

Pererva P. H., Kuchynsʹkyy V. A. (2019). Rozvytok rynkovoho potentsialu pidpryyemstv na osnovi efektyvnoho formuvannya ta vykorystannya lyudsʹkoho kapitalu [Development of market potential of enterprises on the basis of effective formation and use of human capital]. Ekonomichnyy zhurnal Odesʹkoho politekhnichnoho universytetu – Economic Journal of Odessa Polytechnic Universityю № 3 (9). S. 94–103. (in Ukrainian)

Rozvytok lyudsʹkoho kapitalu: na shlyakhu do yakisnykh reform / Tsentr Razumkova [Development of human capital: on the way to quality reforms / Razumkov Center]. Retrieved from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf

Sakhnenko O. I., Sakhno I. V. (2019). Investuvannya u rozvytok lyudyny yak naykrashchyy napryam formuvannya ta upravlinnya lyudsʹkym kapitalom [Investing in human development as a priority area of formation and management of human capital]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. № 11. S. 50–55. (in Ukrainian)

Yakovleva N. Investitsii v razvitiye personala – kak otsenit' effektivnost' [Investments in personnel development – how to evaluate the effectiveness]. Retrieved from: http://www.master-class.spb.ru/art-investrazvit/ (in Russian)

Переглядів статті: 351
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Козюк, В., & Шкодич, Ю. (2022). ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-47
Розділ
ЕКОНОМІКА