ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: експортний потенціал, механізм, управління експортним потенціалом підприємства, механізм управління експортним потенціалом лісогосподарського підприємства

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до формування механізму управління експортним потенціалом лісогосподарського підприємства. Проаналізовано та систематизовано основні принципи зазначеного механізму. Досліджено алгоритм, що вимагає проходження ряду етапів перед розробкою механізму управління експортним потенціалом суб’єкта господарювання у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено концептуальну модель формування механізму управління експортним потенціалом лісогосподарського підприємства, що дає можливість окреслити програмно-цільову методологію управління, яка забезпечуватиме комплексне виконання задач на всіх рівнях функціонування, підвищить ефективність управлінських дій щодо здійснення експортної діяльності суб’єкта господарювання.

Посилання

Степаненко С.В. Науково-теоретичне дослідження сутності поняття «механізм» в контексті управління організаційними змінами. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2015. № 13. С. 275−287.

Колупаєва І.В. Механізм регуляторної політики держави: сутність та детермінанти. Ефективна економіка: електрон. наукове фах. видання. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5325 (дата звернення: 26.11.2021).

Степаненко С.В,. Коліберда П.В. Розробка й впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 4. С. 225−232.

Шестакова О.А. Методологічні аспекти формування механізму управління розвитком експортного потенціалу машинобудівного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2017. Том 2. Випуск 1. С. 137−145.

Лаврів І.М. Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8(1). С. 129−131.

Волченко Н.В. Управління експортним потенціалом підприємства: теоретичний аспект. Вісник Сумського нац. аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 4. С. 36−40.

Stepanenko S. (2015). Naukovo-teoretychne doslidzhennia sutnosti poniattia «mekhanizm» v konteksti upravlinnia orhanizatsiinymy zminamy [Scientific and theoretical study of the essence of the concept of "mechanism" in the context of organizational change management]. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, no 13, pp. 275−287. (in Ukrainian)

Kolupaieva I. (2016). Mekhanizm rehuliatornoi polityky derzhavy: sutnist ta determinanty [The mechanism of regulatory policy of the state: essence and determinants]. Efektyvna ekonomika: elektron. naukove fakh. vydannia, no 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5325 (accessed 14 December 2021).

Stepanenko S., Koliberda P. (2018). Rozrobka y vprovadzhennia mekhanizmu pidvyshchennia eksportnoho potentsialu pidpryiemstva [Development and implementation of a mechanism to increase the export potential of the enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. T. 3, no 4, pp. 225−232. (in Ukrainian)

Shestakova O. (2017). Metodolohichni aspekty formuvannia mekhanizmu upravlinnia rozvytkom eksportnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryiemstva [Methodological aspects of formation of the mechanism of management of development of export potential of the machine-building enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. T. 2, no 1, pp. 137−145. (in Ukrainian)

Lavriv I. (2016). Teoretychni aspekty formuvannia eksportnoho potentsialu [Theoretical aspects of export potential formation]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no 8(1), pp. 129−131. (in Ukrainian)

Volchenko N. (2017). Upravlinnia eksportnym potentsialom pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt. [Management of the export potential of the enterprise: the theoretical aspect]. Visnyk Sumskoho nats. ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, no 4, pp. 36−40. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Задорожна, І., & Задорожний, А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ