ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: інноваційні зміни, ресторанний бізнес, COVID-19, пандемія, посткризове управління, економічна стійкість, пандемія коронавірусу, інновації, ІКТ, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Пандемія COVID-19 призвела до масштабної кризи у ресторанному бізнесі. Ресторатори стали шукати нові шляхи розвитку та активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу своїх закладів, внаслідок чого сильно змінилися споживчі звички та купівельна поведінка. Автори провели дослідження змін у роботі закладів та ставлення гостей ресторану до цих нововведень. Як показали результати, незважаючи на всі негативні моменти, наслідки пандемії призвели до низки позитивних змін у поведінці як споживачів, так і власників ресторанів. QR-меню, розповсюдження служб доставки, реклама в соціальних мережах, таргетинг, розробка власних сайтів, мобільних додатків та багато іншого зробили багато закладів більш мобільними та сучасними. На ринку залишилися лише найкращі, яким вдалося пережити кризу та привернути увагу споживачів.

Посилання

Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 19–23. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.2.19

Гросул В., Балацька Н. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії. Підприємництво та інновації. 2020. № 11-2. C. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Прилепа Н. В. Ресторанний бізнес: інноваційні зміни в умовах поширення вірусу COVID-19. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 5, т. 1. С. 181–184. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11110

Arlindo M., Palrão T., Mendes A. "The Impact of Pandemic Crisis on the Restaurant Business". Sustainability. 2021. N 1: 40. DOI: https://doi.org/10.3390/su13010040

Alkasasbeh, F. The effects Of COVID-19 on restaurant industry: A perspective article. Journal of Innovations in Digital Marketing. 2020. №1(1), 16–21. DOI: https://doi.org/10.51300/jidm-2020-16

Гребенюк Г. М., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. Трансформація та розвиток підприємств ресторанного бізнесу України в умовах пандемії. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 14–19. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.7.14.

Іванова Л., Вовчанська О. Вплив пандемії Сovid-19 на кон'юнктуру ринку ресторанних послуг. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. 2020. № 1. С. 45–50. http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/trends/article/view/916

Багрій К.Л. Деякі особливості організації діяльності ресторанного бізнесу в Україні. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред. доц. Морозової О.С. Херсон : ХДАЕУ, 2021. C. 177–180.

Бойко В. О., Лізон Д. Г. Використання інформаційних технологій при наданні послуг у ресторанному бізнесі. Філософські обрії сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція (18 листопада 2021 р.) / за ред. І. Варнавської. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С. 9–10.

Kumar Kishore, Naik Lokesha. How to create an online survey by using Google forms. International Journal of Library and Information Studies. 2016. № 6(3). P. 118–126.

Александрова И.Ю. Методология маркетингового исследования интернет-пользователей. E-Management. 2019. № 1. С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.26425/2658-3445-2019-1-7-18

Kaden, Robert J. Guerrilla Marketing Research: Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money; Kogan Page, 2006. 232 p.

Charkina T. Yu., Marcenyuk L. V., Zadoya V. O., Pikulina O. V. (2021) Strategichni napryamy upravlinnya gotelno-restorannym biznesom v umovax kryzy [Strategic directions of hotel and restaurant business management in the conditions of crisis]. Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 19–23.

Grosul V., Balaczka, N. (2020) Digital-marketyng yak diyevyj instrument antykryzovogo rozvytku pidpryyemstva restorannogo biznesu v period pandemiyi ta yiyi recesiyi [Digital marketing as an effective tool for crisis development of the restaurant business in the period of the pandemic and its recession]. Pidpryyemnycztvo ta innovaciyi (electronic journal), vol. 11–2, pp. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Prylepa N. V. (2021) Restorannyj biznes: innovacijni zminy v umovax poshyrennya virusu COVID-19 [Restaurant business: innovative changes in the spread of the COVID-19 virus]. Visnyk Xmenyczkogo nacionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky (electronic journal), vol. 5(1), pp. 181–184. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11110

Grebenyuk G. M., Marcenyuk L. V., Zadoya V. O., Pikulina O. V. (2021) Transformaciya ta rozvytok pidpryyemstv restorannogo biznesu Ukrayiny v umovax pandemiyi [Transformation and development of restaurant business enterprises in Ukraine in a pandemic]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 14–19.

Madeira, Arlindo, Teresa Palrão, and Alexandra S. Mendes. (2021) "The Impact of Pandemic Crisis on the Restaurant Business". Sustainability, 13, vol. 1: 40. DOI: https://doi.org/10.3390/su13010040

Alkasasbeh, F. (2020). The effects Of COVID-19 on restaurant industry: A perspective article. Journal of Innovations in Digital Marketing, vol. 1(1), 16–21. DOI: https://doi.org/10.51300/jidm-2020-16

Ivanova L., Vovchanska O. (2020) Vplyv pandemiyi Сovid-19 na konyunkturu rynku restorannyx poslug [The impact of the Covid-19 pandemic on the conjuncture in the restaurant services]. Suchasni tendenciyi rozvytku industriyi gostynnosti, vol. 1, pp. 45–50. Available at: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/trends/article/view/916

Bagrij K. L. (2021) Deyaki osoblyvosti organizaciyi diyalnosti restorannogo biznesu v Ukrayini [Some features of the organization of restaurant business in Ukraine] / Suchasnyj stan ta potencial rozvytku industriyi gostynnosti v Ukrayini zb. materialiv I Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kherson, 23 kvitnia 2021 r.) / za red. dots. Morozovoi O. S. Kherson: KhDAEU, p. 177–180.

Boiko V. O., Lizon D. H. (2021) Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii pry nadanni posluh u restorannomu biznesi [The use of information technology in providing services in the restaurant business]. Filosofski obrii sohodennia: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (18/11/2021) / za red. I. Varnavskoi. Kherson: KhDAEU, p. 9–10.

Kumar Kishore, Naik Lokesha (2016) How to create an online survey by using Google forms. International Journal of Library and Information Studies, vol. 6(3), pp. 118–126.

Aleksandrova I. Yu. (2019) Metodologiya marketingovogo issledovaniya internet-polzovateley [Methodology of marketing research of Internet users]. E-Management, vol. 1, pp. 7–18.

Kaden, Robert J. Guerrilla (2006) Marketing Research: Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money; Kogan Page, 232 p.

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Федосова, К. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-20
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА