АГРАРНІ ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Ключові слова: аграрний сектор, фермерство, економіка, економічна думка, аграрні відносини, історія, розвиток, реформа, прибуток, оренда, земля

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам аграрного сектору та розвитку фермерства в українській економічній думці. Розглянуто розвиток сільського господарства в Україні. Виявлено особливості та функції фермерських господарств. Досліджено, що основним фактором аграрного виробництва є земля. Правові аспекти землекористування у фермерських господарствах регламентуються Земельними Кодексами України. Встановлено, що земля є об’єктом ринкових, товарних відносин і має ринкову вартість, що дає можливість формувати інститут ефективних власників, створювати сприятливі умови залученню інвестицій для розвитку аграрного сектору, формувати сучасну ринкову інфраструктуру економіки країни в цілому. Також обґрунтувано організаційно-економічні засади створення та ефективної діяльності фермерських господарств. Виявлено основні шляхи ефективного розвитку фермерських господарств в Україні.

Посилання

Лайко П.А., Шмирков В.Ф. Економічна та продовольча безпека України в екстремальних умовах. Київ, 2007. 184с.

Горьовий В.П. Фермерство України: теорія, методологія, практика. Київ, 2007. 540 с.

Пархоменко Л.А. Економічна ефективність функціонування фермерських господарств Черкаської області. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. 2006. № 61(84). С. 378–382.

Бечко П.К., Бурик А.Ф., Бутило І.А. Організація і функціонування фермерських господарств : навч. посібник / за ред. В.О. Єменка, А.Ф. Бурика. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2002. 30 с.

Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Структура форм господарювання в агросфері економічно високорозвинених країн. Економіка АПК. 2003. № 9. С. 28–37.

Саблук П.Т., Лукінов І.І., Онищенко О.М. Соціально-економічні перетворення і приватизація в сільському господарстві. Київ, 1995. 229 с.

Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. Київ, 2003. 271 с.

Саблук П.Т., Юрчишин В.В., Малік М.Й. Рекомендації щодо створення приватного сільськогосподарського підприємства з орендними відносинами та організації його розвитку. Київ, 2000. С. 85–86.

Про невідкладні заходи щодо прискореного реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. No 1529/99 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99 (дата звернення: 16.07.2009).

Земельний кодекс України: закон України вiд 19.06.2003 № 963-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15

Про фермерське господарство: закон України вiд 19.06.2003 № 973-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15

Данкевич А.Є. Орендні земельні відносини у сільському господарстві. Економіка АПК. 2006. №5. С. 63–69.

Омельяненко Г. Наукове підґрунтя реформи на селі. Урядовий кур’єр. 2003. № 143. С. 5.

Онищенко О.М., Юрчишин В.В. Про підприємницькі форми господарювання в аграрній сфері. Економіка АПК. 1997. № 4. С. 50–60.

Layko P.A., Shmirkov V.F. (2007) Ekonomichna ta prodovolcha bezpeka Ukrainy v ekstremalnykh umovakh [Economic and food security of Ukraine in extreme conditions]. Kyiv: NNTS IAYe. (in Ukrainian)

Goroviy V.P. (2007) Fermerstvo Ukrainy: teoriya, metodologiya, praktika [Farming of Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv: NNTS IAYe. (in Ukrainian)

Parkhomenko L.A. (2006) Ekonomicheskaya effektivnost funktsionirovaniya fermerskikh gospodarstv Cherkasskoi oblasti [Economic efficiency of functioning of farms of Cherkasy region]. Collection of scientific works of Luhansk National Agrarian University, no. 61(84), pp. 378–382. (in Ukrainian)

Bechko P.K., Burik A.F., Butilo I.A., Emenka V.O., Burika A.F. et al. (2002) Organizatsiya i funktsionirovaniya fermerskikh gospodarstv [Organization and functioning of farms]. Kyiv: ZAT «Nichlava». (in Ukrainian)

Melnik L.Yu. & Makarenko P.M. (2003) Struktura form hospodariuvannia v ahrosferi ekonomichno vysokorozvynenykh krain [The structure of forms of management in the agricultural sector of economically highly developed countries]. Economics of APK, no. 3, pp. 28–37. (in Ukrainian)

Sabluk P.T., Lukinov I.I., Onishchenko O.M. et al. (1995) Sotsialno-ekonomichni peretvorennia i pryvatyzatsiia v silskomu hospodarstvi [Socio-economic transformations and privatization in agriculture]. Kyiv: IAE UAAN. (in Ukrainian)

Malik M.Y., Fedienko P.M. (2003) Ahrarna reforma i rozvytok pidpryiemnytstva [Agrarian reform and entrepreneurship development]. Kyiv: Institute of Agrarian Economics UAAN. (in Ukrainian)

Sabluk P.T.. Mesel-Veselyak V.Ya. (ed.) (2000) Pro reformuvannyu s-h. ta pererobnykh pidpryyemstv [According to the reformation of the s-g. that pererobnykh undertakings]. 2-he vyd. Kyiv: IAE UAAN, pp. 285–286.

Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorenoho reformuvannya ahrarnoho sektora ekonomiky: ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 3.12.1999 [About the unforeseen events of the accelerated reform of the agrarian sector of the economy: Decree of the President of Ukraine on 3.12.1999].

Land Code of Ukraine (new) (2001) Organizational and legal mechanism [Organizational and legal mechanism] from ed. A. S. Danilenka. Kyiv: K.I.S., 128 p.

Pro fermerske hospodarstvo: zakon Ukrayiny [About the farmers state: the law of Ukraine] (2003) Uryadoviy kuryer. 29 sickle, pp. 19–20.

Dankevich A.E. (2006) Orendni zemeni vidnosyny u silskomu hospodarstvi [Lease of land in the agricultural state]. Ekonomika APK. No. 5, pp. 63–69.

Omelyanenko G. (2003) Naukove pidgruntya reformy na seli [Science undertaking reforms in the countryside]. Uryadoviy kuryer. 5 sickle.

Onishchenko O.M., Yurchishin V.V. (1997) Pro pidpryyemnytski formy hospodaryuvannya v ahrarniy sferi [About the form of government in the agricultural sector]. Economics of APK. No. 4, pp. 50–60.

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 225
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Пархоменко, Л., & Фротер, О. (2021). АГРАРНІ ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-94
Розділ
ЕКОНОМІКА