АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Ключові слова: лізингові компанії, ефективність лізингу, DEA аналіз, CRS ефективність, VRS ефективність, Ефективність масштабу

Анотація

У статті побудовано низку економетричних моделей оцінювання ефективності функціонування українських лізингових компаній за 2019-2020 роки, у яких пояснювальними змінними було взято собівартість реалізованої продукції, чистий прибуток, основні засоби, адміністративні витрати та інші витрати. У ролі пояснюваних змінних було використано середні значення показників ефективності, отриманих з допомогою DEA аналізу. Було показано, що у випадку CRS та VRS моделей, зростання собівартості реалізованої продукції негативно впливає на ефективність функціонування лізингових компаній. Аналіз показав, що чим більший чистий прибуток, тим ближче лізингові компанії працюють до оптимального для них масштабу діяльності, який визначається обсягом довгострокової дебіторської заборгованості лізингодавця та розміром його активів.

Посилання

Mohsenidoust Fatemeh, Amini Sabegh Zeinolabedin. Studying the role of marketing mix on performance of leasing service providers firms (case: Ghadir leasing company). Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 2. С. 215–221.

Bina Era Dani, Gunarto, Mahmutarom. Factors affecting deviations in leasing practices towards the principles of agreement law. International Journal of Business, Economics and Law. 2017. Vol. 14, Issue 5. 161–168.

Khan, Muhammad Kamran and Nouman, Mohammad and Imran, Muhammad. Determinants of financial performance of financial sectors (An assessment through economic value added). MPRA Paper. 2015. No. 81281. 1–32.

Wafula Peter Sindani, Namusonge Gregory S., Elizabeth Nambuswa. Effect of Leasing on the Financial Performance of the County Government of Trans Nzoia. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 9, September 2016, 624–631.

Bărbuță-Mișu N., Madaleno M., Ilie V. Analysis of Risk Factors Affecting Firms’ Financial Performance – Support for Managerial Decision-Making. Sustainability. 2019. № 11(18). 19 p.

Калівошко О.М. Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 63–68.

Кишакевич Б.Ю. Стрес-тестування економічного капіталу банку на основі однофакторних моделей. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21-02. С. 210–219.

Кишакевич Б.Ю. Стрес-тестування кредитного портфеля банку на основі багатофакторних моделей. Економічний простір. 2011. № 45. С. 161–170.

Mohsenidoust F., Amini Zeinolabedin (2016). Studying the role of marketing mix on performance of leasing service providers firms (case:Ghadir leasing company). Marketinh i management innovacij [Marketing and innovation management], 2, 215–221. (in Ukrainian)

Bina Era Dani, Gunarto, Mahmutarom (2017). Factors affecting deviations in leasing practices towards the principles of agreement law. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 5, 161–168.

Khan, Muhammad Kamran and Nouman, Mohammad and Imran, Muhammad (2015). Determinants of financial performance of financial sectors (An assessment through economic value added), MPRA Paper, No. 81281, 1–32.

Wafula Peter Sindani, Namusonge Gregory S., Elizabeth Nambuswa (2016). Effect of Leasing on the Financial Performance of the County Government of Trans Nzoia. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 9, 624–631.

Bărbuță-Mișu N, Madaleno M, Ilie V. (2019) Analysis of Risk Factors Affecting Firms’ Financial Performance – Support for Managerial Decision-Making. Sustainability, 11(18), 19 p.

Kalivoshko, O. (2019). Evaluation of the modern condition of leasing companies as a institute of the infrastructure of the financial and credit market, Ekonomika ta derzhava, 4, 63–68.

Kyshakevych B.Y. (2011) Stres-testuvannia ekonomichnoho kapitalu banku na osnovi odnofaktornykh modelei [Stress testing of the bank's economic capital based on one-factor models]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 21–02, 210–219.

Kyshakevych B.Y. (2011) Stres-testuvannia kredytnoho portfelia banku na osnovi bahatofaktornykh modelei [Stress testing of the bank's loan portfolio based on multifactor models]. Ekonomichnyi prostir, 45, 161–170.

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Мігулка, О. (2021). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ