ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: підприємство, фінансові ресурси, управління, фінансовий стан, грошові кошти, ліквідність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування та використання фінансових ресурсів підприємства. В статті проаналізовано думки науковців відносно трактування сутності поняття фінансових ресурсів підприємства. Встановлено, що для здійснення своєї діяльності підприємства використовують низку ресурсів, серед яких: матеріальні, трудові, фінансові. Найбільш складною з фінансових категорій виступають фінансові ресурси та способи їх формування. В статті доведено, що фінансові ресурси, є головною метою у здобутті фінансової стійкості, що дозволяють збільшувати шанси на виживання у ринковій стихії, забезпечуючи розрахунок за зобов’язаннями перед державними органами та кредиторами та принести дохід власникам. В статті проведено дослідження джерел утворення фінансових ресурсів на підприємстві. Також в статті розглянуто ключову мету управління фінансовими ресурсами підприємства.

Посилання

Поддєрьогін А., Білик М., Буряк Л. Фінанси підприємств: підручник / за ред. А. Поддєрьогіна. 4-те вид. Київ : КНЕУ, 2002. 571 с.

Рибалко Н.О. Фінансові ресурси – основа діяльності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. №3 (94). С. 27–29.

Партин Г., Загородній А. Фінанси підприємств. Львів : ЛБІ НБУ, 2008. 265 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів. Київ : НЮС, 2000. 416 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Київ : Знання, 2000, 378 с.

Фоміних В.І., Безпалова Д.І., Довгопола А.Д. Аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. № 27 (2). С. 61–64.

Малій О.Г. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 2. С. 71–74.

Рудченко І.В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Сучасні питання економіки і права. 2011. Вип. 1. С. 16–19.

Poddjerjoghin, A. (2002) Finansy pidpryjemstv [Finance of enterprises]. In M. Bilyk, L. Burjak & A Poddjerjoghin (Eds.). Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Rybalko, N.O. (2009) Finansovi resursy – osnova dijaljnosti pidpryjemstv [Financial resources are the basis of enterprise activity]. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini, no. 3(94), p. 27–29. (in Ukrainian)

Partyn, Gh., Zaghorodnij, A. (2008) Finansy pidpryjemstv [Finance of enterprises]. Lviv: LBI NBU. (in Ukrainian)

Vasylyk, O.D. (2000) Teorija finansiv [Theory of finance]. Kyiv: NJuS. (in Ukrainian)

Korobov, M.Ja. (2000) Finansovo-ekonomichnyj analiz dijaljnosti pidpryjemstv [Financial and economic analysis of enterprises]. Kyiv: Znannja. (in Ukrainian)

Fominykh, V.I., Bezpalova, D.I., Dovghopola, A.D. (2017) Aspekty formuvannja ta vykorystannja finansovykh resursiv pidpryjemstva [Aspects of formation and use of financial resources of the enterprise]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija Ekonomichni nauky, no. 27 (2), p. 61–64. (in Ukrainian)

Malij, O.Gh. (2016) Finansovi resursy pidpryjemstv ta dzherela jikh formuvannja: teoretychni aspekty [Financial resources of enterprises and sources of their formation: theoretical aspects]. Aktualjni problemy innovacijnoji ekonomiky, no. 2, p. 71–74. (in Ukrainian)

Rudchenko, I.V. (2011) Udoskonalennja mekhanizmu upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstva [Improving the mechanism of financial resources management of the enterprise]. Suchasni pytannja ekonomiky i prava, no. 1, p. 16–19. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 540
Завантажень PDF: 854
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Масюк, Ю., & Шкода, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-27
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ