МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: готельне господарство, економічний потенціал, оцінка економічного потенціалу, конкурентоспроможність, економічна стресостійкість

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано трактування поняття «оцінка економічного потенціалу» різними вченими. На основі проведеного дослідження удосконалено сутність поняття «оцінка економічного потенціалу підприємства готельного господарства». Вивчено, охарактеризовано та узагальнено методичні підходи до оцінювання економічного потенціалу та визначено перелік методів, за допомогою яких можна досягти поставленої мети: визначення рівня ефективної діяльності, конкурентоздатності та позиції на ринку, фінансової стійкості тощо. Запропоновано вдосконалений методичний підхід до оцінювання економічного потенціалу, зокрема, для підприємств готельного господарства, що дасть можливість проаналізувати ефективність діяльності закладу та визначити стан економічного потенціалу через економічну стресостійкість.

Посилання

Ажаман І. А., Жидков О. І. Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка електронний журнал. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028.

Сабадирьова А. Л., Бабій О. М., Куклінова Т. В., Салавеліс Д. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2013. 343 с.

Рзаєва Т. Г. Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. Т.3. С. 150–155.

Маслак О. І., Безручко О. О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Випуск 1 (№ 48). С. 121–127.

Кобець С. П., Ващенко О. М. Методичний підхід до оцінки економічного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2021. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8968.

Бачевський Б. Є, Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства : навч.посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 400 с.

Гавва В. Н., Божко Е. А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 224 с.

Балацький О. Ф., Лапін Е. В., Акуленко В. Л. Економічний потенціал адміністративних та виробничих систем : монографія. Суми : Університецька книга, 2006. 972 с.

Лапін Е. В. Економічний потенціал підприємства : монографія. Суми : Університецька книга, 2002. 310 с.

Кобєлєв В. М. Підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2011. №8. С. 119–122.

Жилінська Л. О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Економічний часопис-ХХІ. 2012. № 9–10. С. 53–56.

Azhaman I., Zhydkov O. (2019). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia rozvytku ekonomichnoho potentsialu servisnoho pidpryiemstva [Methodical approaches to assessing the level of development of the economic potential of the service enterprise]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028 (accessed 22 January 2022).

Sabadyrova A. L., Babii O. M., Kuklinova T. V., Salavelis D. Ye. (2012). Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]. Odesa: ONEU. (in Ukrainian)

Rzaieva T. H. (2014). Pidkhody do otsinky potentsialu pidpryiemstva: yikh perevahy ta nedoliky [Approaches to assessing the potential of the enterprise: their advantages and disadvantages]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, no. 3, pp. 150–155.

Maslak O. I., Bezruchko O. O. (2013). Osoblyvosti otsiniuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan [Features of estimation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic fluctuations]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1, no. 48, pp. 121–127.

Kobets S. P., Vashchenko O. M. (2021). Metodychnyi pidkhid do otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Methodical approach to assessing the economic potential of the enterprise]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8968

Bachevskyi B. Ye, Zablodska I. V., Reshetniak O. O. (2009). Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Havva V. N., Bozhko E. A. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia [Enterprise potential: formation and evaluation]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Balatskyi O. F., Lapin E. V., Akulenko V. L. (2006). Eknomichnyi potentsial administratyvnykh ta vyrobnychykh system : monohrafiia [Economic potential of administrative and production systems: monograph]. Sumy: Universytetska knyha. (in Ukrainian)

Lvpin E. V. (2002). Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva : monohrafiia [Economic potential of the enterprise: monograph]. Sumy : Universytetska knyha. (in Ukrainian)

Kobieliev V. M. (2011). Pidkhody do otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Approaches to assessing the economic potential of the enterprise]. Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, vol. 8, pp. 119–122.

Zhylinska L. O. (2012). Osnovni pidkhody do otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [The main approaches to assessing the economic potential of the enterprise]. Ekonomichnyi chasopys-KhKhI, vol. 9–10, pp. 53–56.

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 433
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Роскладка, Н., & Вівсюк, І. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-19
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА