ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗЕРВАМИ

Ключові слова: аудит, завдання аудиту, фінансові резерви, ризики, операції з фінансовими резервами, фінансова звітність

Анотація

У статті охарактеризовані підходи щодо ідентифікації та формалізації завдань аудиту операцій підприємства з фінансовими резервами. Оприлюднені результати дослідження сприятимуть конкретизації переліку аспектів формування та використання фінансових резервів, які мають бути оцінені незалежним фахівцем під час аудиту з метою формування та висловлення думки стосовно фінансової звітності. Обґрунтовано необхідність перевірки під час аудиту існування обставин, які визначають необхідність здійснення операцій з фінансовими резервами, перевірки адекватності змісту таких операцій, а також оцінювання розкриття даних щодо них у фінансовій звітності підприємства. Зазначене стане чинником удосконалення методики аудиту, підвищення його якості, а також забезпечення обґрунтованості впевненості, яка надається користувачам фінансової звітності.

Посилання

Василюк М. М. Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, 2020. 596 с.

Верига Ю. А. Види та облік фінансових резервів торговельного підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2016. Вип. 1. С. 5–10.

Вовчик Н. Л. Інтегрована система обліку і контролю витрат в управлінні якістю продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Львів, 2021. 22 с.

Засадний Б. А. Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю підприємств в умовах застосування МСФЗ : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, 2020. 518 с.

Йовенко І. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: важливі аспекти. Аудитор України. 2015. № 4(233). С. 30–35.

Карпушенко М. Ю. Безпекоорієнтований механізм інтегрованої оцінки інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02. Харків, 2021. 36 с.

Крамаренко І. С., Войт Д. С., Прокопенко Н. О., Кльоц Ю. Ю., Христофоров В. О. Фінансові резерви інвестиційного потенціалу національної економіки в нестійких умовах. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 215–220. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.215.

Лаврова О. О. Бухгалтерська фінансова звітність про страхову діяльність суб’єктів господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2016. 19 с.

Левчинський Д. Л., Морозова Є. П. Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами. Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С. 17–19.

Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с.

Наконечна А. С. Адаптація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах циклічності розвитку економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Вінниця, 2018. 253 с.

Пилипенко Л. М., Демська Ю. В. Організація і методика оцінювання резервів капіталу в бухгалтерському обліку. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 63–70. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-63-70

Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Качан К. А. Удосконалення аудиту основних засобів. Агросвіт. 2020. № 3. С. 118–129. DOI: 10.32702/2306$6792.2020.3.118.

Проценко Я. В. Методологічний підхід до визначення та оцінювання фінансової стабільності підприємства. Наукові праці НДФІ. 2017. № 1(78). С. 122–130.

Рета М. В. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13–2. С. 196–201.

Селіверстова Л. С., Єрмакова О. М. Місце та роль фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 11. С. 455–460. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/73.pdf.

Abozaid, E. M., Elshaabany, M. M., Diab, A. A. (2020). The impact of audit quality on narrative disclosure: Evidence from Egypt. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 24(1), 1–14.

Bazley, W. J., Cronqvist, H., Mormann, M. (2021). Visual Finance: The Pervasive Effects of Red on Investor Behavior. Management science, 67, 9. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3747.

Blajer-Golebiewska, A., Kozlowski, A. (2017). Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach. Managerial Economics, 17(2), 179–201. DOI: https://doi.org/10.7494/manage.2016.17.2.179.

Ewelt-Knauer, C., Schwering, A., Winkelmann, S. (2021). Probabilistic Audits and Misreporting – the Influence of Audit Process Design on Employee Behavior. European Accounting Review, 30:5, 989–1012. DOI: https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1899014

Han, S., Lai, G. C., Ho, Ch.-L. (2018). Corporate transparency and reserve management: Evidence from US property-liability insurance companies. Journal of Banking & Finance, 96, 379–392. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.07.017

Huynh, Q. L., Nguyen, N. V. (2019). The effect of prior financial performance on organizational reputation and earnings management. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 75–81. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.75

Junior, D. D. H., Mattos, L. K. D., Flach, L. (2020). Audit report lag determinants: a panel data regression model with all companies listed on the Dow Jones Stock Index. International Journal of Business Excellence, 21(1), 139–152.

Ndaba, H., Harber, M., Maroun, W. (2021). Audit quality implications of regulatory change in South Africa. Journal of Accounting in Emerging Economies, 11, 3, 477–507. DOI: https://doi.org/10.1108/JAEE-11-2020-0290

Super, S. O., Shil, N. C. (2019). Effect of Audit Delay on the Financial Statements. Sumerianz Journal of Economics and Finance, 2(4), 37–43.

Vasylyuk, M. M. (2020). Orhanizatsiia ta metodolohiia kontroliu yakosti audytorskykh posluh [Organization and methodology of quality control of auditing services]. Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Veryha, Y. A. (2016). Vydy ta oblik finansovykh rezerviv torhovelnoho pidpryiemstva [Types of financial and accounting provisions of trading companies]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii – Accounting, Analysis and Audit: Problems of theory, methodology, organization, 2016, 1, 5–10. (in Ukrainian)

Vovchyk, N. L. (2021). Intehrovana systema obliku i kontroliu vytrat v upravlinni yakistiu produktsii [Integrated System of Accounting and Cost Control in Product Quality Management]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)

Zasadnyi, B. A. (2020). Oblikovo-kontrolne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv v umovakh zastosuvannia MSFZ [Accounting and control support for the management of enterprises in the application of IFRS]. Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Yovenko, I. (2015). Provedennia vnutrishnoho audytu na pidpryiemstvi: vazhlyvi aspekty [Conducting internal audit at the enterprise: important aspects]. Audytor Ukrainy – Auditor of Ukraine, 2015, 4(233), 30–35. (in Ukrainian)

Karpushenko, M. Yu. (2021). Bezpekooriientovanyi mekhanizm intehrovanoi otsinky investytsiinoho potentsialu subiektiv hospodariuvannia [Safely Oriented Mechanism of Business Entities Investment Potential Integrated Assessment] Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv. (in Ukrainian)

Kramarenko, I. S., Voit, D. S., Prokopenko, N. O., Klots, Yu. Yu., Khrystoforov, V. O. (2020). Finansovi rezervy investytsiinoho potentsialu natsionalnoi ekonomiky v nestiikykh umovakh [Financial reserves of investment potential of national economy in unstable conditions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, 215–220, DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.215 (in Ukrainian)

Lavrova, H. O. (2016). Bukhhalterska finansova zvitnist pro strakhovu diialnist subiektiv hospodariuvannia [Accounting (financial) reporting about insurance activity of enterprise]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Levchynskyi, D. L., Morozova, Ye. P. (2016). Osnovni zasady audytu kredytorskoi zaborhovanosti zghidno z mizhnarodnymy standartamy [Basic principles of auditing payable by international standards]. Intelekt-XXI – Intellect ХХІ, 5, 17–19. (in Ukrainian)

Melnyk, S. I. (2020). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of financial security of enterprises: theory, methodology, practice]. Lviv : Rastr-7. (in Ukrainian)

Nakonechna, A. S. (2018). Adaptatsiia finansovoi arkhitektury subiektiv hospodariuvannia v umovakh tsyklichnosti rozvytku ekonomiky [Financial architecture adaptation of business entities in the terms of cyclical economic development]. Candidate’s thesis. Vinnytsia. (in Ukrainian)

Pylypenko, L. M., Demska, Yu. V. (2019). Orhanizatsiia i metodyka otsiniuvannia rezerviv kapitalu v bukhhalterskomu obliku [Organization and Methods for Assessing the Capital Reserves in Accounting]. Oblik i finansy — Accounting and Finance, 1(83), 63–70. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-63-70 (in Ukrainian)

Podmeshalska, Yu. V., Feofanov, L. K., Kachan, K. A. (2020). Udoskonalennia audytu osnovnykh zasobiv [Improvement of fixed assets audit]. Ahrosvit – Agrosvit, 3, 118–129. DOI: 10.32702/2306$6792.2020.3.118 (in Ukrainian)

Protsenko, Ya. V. (2017). Metodolohichnyi pidkhid do vyznachennia ta otsiniuvannia finansovoi stabilnosti pidpryiemstva [Methodological approach to identification and assessment of enterprise’s financial stability]. Naukovi pratsi NDFI – RFI scientific papers, 1(78), 122–130. (in Ukrainian)

Reta, M. V. (2017). Klasyfikatsiia ryzykiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti ta yikh vidobrazhennia u systemi obliku [Foreign economic activity risks and their representation in the accounting system]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 13–2, 196–201. (in Ukrainian)

Seliverstova, L. S., Yermakova, O. M. (2017). Mistse ta rol finansiv subiektiv hospodariuvannia u finansovii systemi Ukrainy [The place and the role of economic subjects’ finances in the financial system of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and Society, 11, 455–460. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/73.pdf (in Ukrainian)

Abozaid, E. M., Elshaabany, M. M., Diab, A. A. (2020). The impact of audit quality on narrative disclosure: Evidence from Egypt. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 24(1), 1–14.

Bazley, W. J., Cronqvist, H., Mormann, M. (2021). Visual Finance: The Pervasive Effects of Red on Investor Behavior. Management science, 67, 9. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3747.

Blajer-Golebiewska, A., Kozlowski, A. (2017). Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach. Managerial Economics, 17(2), 179–201. DOI: https://doi.org/10.7494/manage.2016.17.2.179.

Ewelt-Knauer, C., Schwering, A., Winkelmann, S. (2021). Probabilistic Audits and Misreporting – the Influence of Audit Process Design on Employee Behavior. European Accounting Review, 30:5, 989–1012. DOI: https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1899014

Han, S., Lai, G. C., Ho, Ch.-L. (2018). Corporate transparency and reserve management: Evidence from US property-liability insurance companies. Journal of Banking & Finance, 96, 379–392. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.07.017.

Huynh, Q. L., Nguyen, N. V. (2019). The effect of prior financial performance on organizational reputation and earnings management. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 75–81. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.75

Junior, D. D. H., Mattos, L. K. D., Flach, L. (2020). Audit report lag determinants: a panel data regression model with all companies listed on the Dow Jones Stock Index. International Journal of Business Excellence, 21(1), 139–152.

Ndaba, H., Harber, M., Maroun, W. (2021). Audit quality implications of regulatory change in South Africa. Journal of Accounting in Emerging Economies, 11, 3, 477–507. DOI: https://doi.org/10.1108/JAEE-11-2020-0290.

Super, S. O., Shil, N. C. (2019). Effect of Audit Delay on the Financial Statements. Sumerianz Journal of Economics and Finance, 2(4), 37–43.

Переглядів статті: 174
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Шерстюк, О., & Жук, Н. (2021). ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗЕРВАМИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-22
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ