СУЧАСНА ПОЛІТИКА НБУ ЩОДО РОЗВИТКУ СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ

  • Олена Прутська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6272-3330
Ключові слова: центральний банк, НБУ, сталий розвиток, стале фінансування, фінанси сталого розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням фінансування сталого розвитку та завдань НБУ щодо його забезпечення. Розкрито зміст категорій «стале фінансування», «сталий розвиток», «фінансування сталого розвитку», «зелене фінансування». Обґрунтовано висновок, що формування сталого фінансування залежить від політики головного регулятора фінансового ринку – центрального банку. Досліджено стратегічні підходи НБУ до побудови та розвитку сталого фінансування в Україні, визначено функції НБУ щодо забезпечення сталого фінансового сектору, заходів для ефективного використання фінансових ресурсів у забезпеченні сталого розвитку. Узагальнено цілі, завдання і напрями діяльності НБУ щодо розвитку сталого фінансування. Проаналізовано зміст та основні напрями Політики НБУ щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року. Досліджено перший досвід сталого фінансування в Україні та окреслено основні напрями його розвитку.

Посилання

Буравльов Є.П. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір. Вісник НАН України. 2010. № 9. С. 12–23.

Васильчук І.П. Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 213–218.

Веклич О. «Зелений» банкінг: сутність, механізм та інструменти реалізації. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf

Власюк В.Є. Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси та право. 2011. № 6. С. 107–111.

Кожухова Т.В. Стратегії фінансування сталого розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 218–221. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/45.pdf

Кожухова Т.В. Формування глобальної системи фінансування сталого розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 ; Донецьк. нац. ун-т. Вінниця. 2017. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/4068

Магомедов Р. Ми підтримуємо стале фінансування і запроваджуємо зелені інструменти. URL: https://www.nssmc.gov.ua/my-pidtrymuiemo-stale-finansuvannia-i-zaprovadzhuiemo-zeleni-instrumenty-ruslan-mahomedov-holova-nktspfr/

Нацбанк і IFC спільно розвиватимуть «зелене фінансування». Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/16/673095/

Політика щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/lfTnWjOvMmYMCHE

Buravlov YE.P. (2010) Stalyy (nyzkoentropiynyy) rozvytok: ukrayinskyy vymir [Sustainable (low entropy) development: the Ukrainian dimension]. Visnyk NAN Ukrayiny, 9, 12–23.

Vasylchuk I.P. (2015) Finansy staloho rozvytku yak vidpovid na vyklyky postindustrialnoyi ekonomiky [Sustainable finance in response to the challenges of the post-industrial economy]. Problemy ekonomiky, 2, 213–218.

Veklych O. «Zelenyy» bankinh: sutnist, mekhanizm ta instrumenty realizatsiyi [«Green» banking: the essence, mechanism and tools of implementation]. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (in Ukrainian)

Vlasyuk V.YE. (2011) Finansovi aspekty uprovadzhennya kontseptsiyi staloho rozvytku ekonomiky [Financial aspects of implementing the concept of sustainable economic development]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy ta pravo, 6, 107–111. (in Ukrainian)

Kozhukhova T.V. (2014) Stratehiyi finansuvannya staloho rozvytku [Strategies for financing sustainable development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 2, 218–221. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/45.pdf

Kozhukhova T.V. (2017) Formuvannya hlobalnoyi systemy finansuvannya staloho rozvytku [Formation of a global system of financing sustainable development]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vinnytsia. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/4068 (in Ukrainian)

Mahomedov R. My pidtrymuyemo stale finansuvannya i zaprovadzhuyemo zeleni instrument [We support sustainable financing and introduce green instruments]. URL: https://www.nssmc.gov.ua/my-pidtrymuiemo-stale-finansuvannia-i-zaprovadzhuiemo-zeleni-instrumenty-ruslan-mahomedov-holova-nktspfr/ (in Ukrainian)

Natsbank i IFC spilno rozvyvatymut «zelene finansuvannya» [The National Bank and IFC will jointly develop «green finance»]. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/16/673095/ (in Ukrainian)

Polityka shchodo rozvytku staloho finansuvannya na period do 2025 roku [Policy on the development of sustainable financing for the period up to 2025]. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/lfTnWjOvMmYMCHE (in Ukrainian)

Переглядів статті: 286
Завантажень PDF: 299
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Прутська, О. (2021). СУЧАСНА ПОЛІТИКА НБУ ЩОДО РОЗВИТКУ СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ