ТОВАРНИЙ КРЕДИТ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Ключові слова: товарне кредитування, комерційний кредит, кредит з розстроченням платежу, кредит з відстроченням платежу, бухгалтерський облік

Анотація

Товарний кредит є ефективним способом впровадження збутової політики підприємства на ринку, який характеризується боротьбою за клієнта, і найперше – за його гроші. Будь-які кризові явища, що генерують проблеми неплатежів, потребують використання, серед іншого, – товарного кредиту. Як економічна категорія, товарний кредит є поняттям багатогранним та розглядається різнобічно науковцями: як вид фінансово-економічних відносин, як окрема форма кредиту поряд із фінансовим та споживчим, і як вид договору. Авторами представлено місце товарного кредиту серед сукупності інших споріднених категорій – споживчого і фінансового кредитів; наведено недоліки і переваги товарного кредиту, а також оцінка вигод, ризиків та сфери його застосування. Зроблено акценти на можливості для покупця обирати сценарій створення своєї кредитної історії, адже за товарного кредиту він уникає залучення банківської установи як сторони відносин. Для продавця акцентовано на моменти, що стосуються договору кредитування, його юридичної форми, дати переходу права власності на товар, документування і оподаткування бухгалтерських операцій тощо.

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. №383. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2011-%D0%BF

Алпатова Н. Роздрібна торгівля на виплат. Все про бухгалтерський облік. 2011. № 96. С. 39–46.

Бєлозерцев В.С. Товарний кредит: економічна сутність та особливості надання. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 58–62.

Білько О.П. Особливості комерційного кредиту. Юридичний вісник. 2010. № 2(15). С. 36–39.

Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами предприятия. Киев : Эльга, 2011. С. 335.

Власова І. Політика управління заборгованістю в системі фінансового менеджменту підприємств. Схід: аналітично-інформаційний журнал. Серія “Економіка”. 2011. № 5 (112). С. 17–20.

Економічна енциклопедія. У 3-х т. Київ, 2002. Т. 2, С. 93.

Іванюта О.М. Суть, види та етапи формування політики управління позиковими ресурсами торговельного підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. Вип. 2(22). С. 105–113.

Князь С.В., Залуцький В.П., Яворська Н.П. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 775–779.

Маєвська П. Облік продажу товарів у розстрочку в продавця. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 1–2. С. 47–48.

Олефіренко О. Товарний кредит: нюанси обліку. Дебет-Кредит. 2014. № 49. С. 18–22.

Організація обліку в галузях економіки : навч. посіб. / [Гарасим П.М., Клим Н.М., Новак У.П., Падюка М.В.]. Львів : Ліга-Прес, 2018. 410 с.

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А., Кучерявенко І.В. Товарний кредит як економічна категорія та об’єкт обліку. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. ІV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 6–8.

Словник основних термінів. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/korisni-posilannya/slovnik

Тарасова М. Роздрібна торгівля з розстрочкою платежу. Дебет-Кредит. 2010. № 19. С. 28–34.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.

Українець О. Продаємо в розстрочку – збільшуємо обіг бізнесу. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 1–2. С. 45–47.

Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 599. С. 204–209.

Podatkovyj kodeks Ukrajiny [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Cyviljnyj kodeks Ukrajiny [Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (in Ukrainian)

Pravyla torghivli u rozstrochku fizychnym osobam [Rules of trade in installments to individuals]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2011-%D0%BF (in Ukrainian)

Alpatova N. (2011) Rozdribna torghivlja na vyplat [Retail for payments]. Vse pro bukhghaltersjkyj oblik –All about accounting, 2(15), 36–39. (in Ukrainian)

Bjelozercev V. (2015) Tovarnyj kredyt: ekonomichna sutnistj ta osoblyvosti nadannja [Commodity credit: economic essence and features of granting]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 7, 58–62. (in Ukrainian)

Biljko O. (2010) Osoblyvosti komercijnogho kredytu [Features of commercial credit]. Jurydychnyj visnyk – Legal Bulletin, 2(15), 36–39. (in Ukrainian)

Blank I. (2011) Upravlenye fynansovymy resursamy predpryjatyja [Management of financial resources of the enterprise]. Kyiv: Eljgha. (in Russian)

Vlasova I. (2011) Polityka upravlinnja zaborghovanistju v systemi finansovogho menedzhmentu pidpryjemstv [Debt management policy in the system of financial management of enterprises]. Skhid: analitychno-informacijnyj zhurnal. Serija “Ekonomika” – East: analytical and information magazine. “Economics” series, 5(112), 17–20. (in Ukrainian)

Ekonomichna encyklopedija [Economic Encyclopedia] (2002). (Vols. 1-3). (Vol. 2, p. 93). Kyiv. (in Ukrainian)

Ivanjuta O. (2015) Sutj, vydy ta etapy formuvannja polityky upravlinnja pozykovymy resursamy torghoveljnogho pidpryjemstva [The essence, types and stages of formation of the policy of debt management of a commercial enterprise]. Ekonomichna strateghija i perspektyvy rozvytku sfery torghivli ta poslugh – Economic strategy and prospects for trade and services. 2(22), 105–113. (in Ukrainian)

Knjazj S., Zalucjkyj V. & Javorsjka N. (2017) Osoblyvosti obliku procesu realizaciji tovariv u kredyt [Features of accounting for the sale of goods on credit]. Ekonomika i suspiljstvo – Economy and society, 8, 775–779. (in Ukrainian)

Majevsjka P. (2015) Oblik prodazhu tovariv u rozstrochku v prodavcja [Accounting for the sale of goods in installments from the seller]. Vse pro bukhghaltersjkyj oblik – All about accounting, 1–2, 47–48. (in Ukrainian)

Olefirenko, O. (2014) Tovarnyj kredyt: njuansy obliku [Commodity credit: the nuances of accounting]. Debet-Kredyt. – Debit-Credit. 49, 18–22 (in Ukrainian)

Garasym P., Klym N., Novak U. & Padjuka M. (2018) Orghanizacija obliku v ghaluzjakh ekonomiky [Organization of accounting in the economy]. Lviv: Ligha-Pres. (in Ukrainian)

Sarapina O., Pinchuk T. & Kucherjavenko I. (2018) Tovarnyj kredyt jak ekonomichna kateghorija ta ob'jekt obliku [Commodity credit as an economic category and object of accounting]. Proceedings from IV Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya “Bukhghaltersjkyj oblik, opodatkuvannja, analiz i audyt: suchasnyj stan, problemy ta perspektyvy rozvytku” – The International Scientific and Practical Conference “Accounting, taxation, analysis and audit: current status, problems and prospects”. (Chernihiv, November 27, 2018). Chernihiv, 6–8. (in Ukrainian)

Slovnyk osnovnykh terminiv [Dictionary of basic terms]. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/korisni-posilannya/slovnik (in Ukrainian)

Tarasova M. (2010) Rozdribna torghivlja z rozstrochkoju platezhu [Retail sale by installments]. Debet-Kredyt – Debit-Credit, 19, 28–34. (in Ukrainian)

Tereshhenko O. (2003) Finansova dijaljnistj sub'jektiv ghospodarjuvannja [Financial activity of business entities]. Kyiv. (in Ukrainian)

Ukrajinecj O. (2015) Prodajemo v rozstrochku – zbiljshujemo obigh biznesu [Sell in installments – increase business turnover]. Vse pro bukhghaltersjkyj oblik – All about accounting, 1–2, 45–47. (in Ukrainian)

Jaroshevych N., Kolisnyk M. (2007) Klasyfikacija vydiv kredytu za kryterijem podatkovykh naslidkiv zaluchennja pidpryjemstvom pozykovykh koshtiv [Classification of types of credit by the criterion of tax consequences of borrowing by the enterprise]. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrajini: etapy stanovlennja i problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 599, 204–209. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 351
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Новак, У., & Падюка, М. (2021). ТОВАРНИЙ КРЕДИТ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-12
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ