ВПЛИВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ

  • Людмила Шульгіна Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-9554-6185
  • Ганна Жалдак Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3421-3648
Ключові слова: ціннісні орієнтири особистості, морально-етичні характеристики, стандарти освіти, гармонізація стандартів

Анотація

У статті вказано на необхідність і актуальність зменшення розриву між темпами технологічного та гуманітарного розвитку суспільства з метою запобігання ризикам, спричиненим недостанім рівнем підготовленості користувачів сучасних технологій. Обгрунтовано доцільність посилення гуманітарної складової у виховному процесі. На основі методу кабінетного контент-аналізу проілюстровано деякі структурні та змістовні відмінності між нормативними документами, показано позитивний влив гармонізації законодавства у галузі освіти, а також розроблення освітніх стандартів на формулювання у цих документах ціннісних орієнтирів особистості. Проведено оцінювання групи морально-етичних характеристик студентів і викладачів України та Польщі. Встановлено порівняно низький рівень присутності характеристик, що складають ціннісні орієнтири представників обстежуваних груп. Отримані у ході спостереження дані, викладені у цій статті, були підтверджені даними, зібраними методом глибинного інтерв’ювання учасників освітнього процесу.

Посилання

Андрущенко В. Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів. Вища освіта України. 2014. №3. 5-11.

Бажановська О.В. Роль загальнолюдських цінностей в процесі формування громадянина європейської держави. Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. 2003. № 7 (63). С. 9–14.

Бакіров В. С. Вища школа України: на шляху до європейських стандарті. Академическая мобильность важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : матер. междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 нояб. 2010 г. ; редкол. : В. И. Астахова и др. Харьков : Изд-во НУА, 2010. С. 37–46.

Безбородих С. М. Аксіологічний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи. Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2011. № 4 (215). С. 124–130.

Бойко А. І. Проблеми розвитку системи освіти в умовах ринкових трансформацій. Вища освіта України. 2008. №2. С. 34–38.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в Європейському контексті : монографія. Полтава : ПОІППО, 2006. 328 с.

Tyckonovych, V., (2019), Humannist’ osobystosti: sutnist’ ta struktura [Humanity of personality: essence and structure], Pedagogika ta psyckologiia, Vyp. 55, pp. 90-98.

Ckytra, V., (2013), Teoretychni aspekty vyznachennia zmistu poniattia „vidpovidal’nist’ osobystosti, Naukovi zapysky, Seriia: pedagogichni nauky, Vypusk 122, pp. 382-389.

Shaygorods’kyy, Yu., (2010), Tsinnisni oriientatsiyi osobystosti: formalizovana model’ tsilisnogo, bagatoaspektnogo analizu, Sothial’na psyckologiya, No 1 (39), pp. 94-106, Retrieved from: https://core.ac.uk/reader/77240790.

Polozhennia pro organizatsiyu osyitniogo procesu v KPI im. Ihora Sikorskogo, (2020), [Regulations on the organization of the educational process in KPI. Igor Sikorsky], Retrieved from: https://kpi.ua/regulations.

Kodeks chesti Natsional’nogo tecknichnogo uniwersytetu Ukrayiny „Kyyivs’kyy politecknichnyy instytut”, (2015), [Code of Honor of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"], Retrieved from: https://kpi.ua/code.

Entsyklopediia suchasnoyi Ukrayiny, (2020), [Encyclopedia of Modern Ukraine], Retrieved from: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24649.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. Retrieved from: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186.

Andrushchenko, V., (2014), Europeyskyy pedagogichnyy dosvid ta natsionalni tradytsii: harmonizatsiia priorytetiv, [European pedagogical experience and national traditions: harmonization of priorities], Vyshcha osvita Ukrainy, No3, pp. 5-11, Retrieved from: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17568/1/Andrushchenko.pdf.

Bazhanovska O.V. Role of values in the process of European state citizen formation Bulletin T. Shevchenko LDPU. 2003. № 7 (63). P. 9–14.

Bakirov V.S. High School in Ukraine: tracking the way to European standards. Academic mobility is an important factor for educational eurointegration of Ukraine : intern. scient. and pract.conf., Kharkov, November 16–19, 2010 г. ; edit. staff: V.I. Astakhov and coll. – Kharkov : NUA Print, 2010. P. 37–46.

Bezborodykh S.M. Axiological approach in the professional training system of future primary school specialists. Bulletin T. Shevchenko LNU 2011. № 4 (215). P. 124–130.

Boiko A.I. Problems in development of education system under the conditions of market transformations / А. І. Boiko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2008. – №2. – P. 34–38.

Klepko, S., (2006), Philisophiia osovity v yevropeys’komu konteksti: monographiya, [Philosophy of education in European context: monograph], Poltava : POIPPO, 328 p.

Tyckonovych, V., (2019), Humannist’ osobystosti: sutnist’ ta struktura [Humanity of personality: essence and structure], Pedagogika ta psyckologiia, Vyp. 55, pp. 90-98.

Ckytra, V., (2013), Teoretychni aspekty vyznachennia zmistu poniattia „vidpovidal’nist’ osobystosti, Naukovi zapysky, Seriia: pedagogichni nauky, Vypusk 122, pp. 382-389.

Shaygorods’kyy, Yu., (2010), Tsinnisni oriientatsiyi osobystosti: formalizovana model’ tsilisnogo, bagatoaspektnogo analizu, Sothial’na psyckologiya, No 1 (39), pp. 94-106, Retrieved from: https://core.ac.uk/reader/77240790.

Polozhennia pro organizatsiyu osyitniogo procesu v KPI im. Ihora Sikorskogo, (2020), [Regulations on the organization of the educational process in KPI. Igor Sikorsky], Retrieved from: https://kpi.ua/regulations.

Kodeks chesti Natsional’nogo tecknichnogo uniwersytetu Ukrayiny „Kyyivs’kyy politecknichnyy instytut”, (2015), [Code of Honor of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"], Retrieved from: https://kpi.ua/code.

Entsyklopediia suchasnoyi Ukrayiny, (2020), [Encyclopedia of Modern Ukraine], Retrieved from: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24649.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. Retrieved from: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186.

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Шульгіна, Л., & Жалдак, Г. (2020). ВПЛИВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ОСОБИСТОСТІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-48
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ