РОЛЬ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

  • Юлія Романовська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1099-0787
  • Ірина Снітко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3737-1425
  • Анастасія Тищенко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-8368-6105
Ключові слова: соціальне страхування, страхові компанії, страхові послуги, соціальна функція, медичне страхування, страхування від нещасних випадків

Анотація

В роботі розглянуто, що соціальне страхування в економіці держави виступає регулятором з перерозподілу грошових коштів громадян та сприяє розвитку економіки. Саме соціальне страхування забезпечує лише мінімальні потреби населення, саме тому певні види страхування перетягують на себе соціальні функції держави. В статті окреслено, що пандемія наступила із процесом остаточної реалізації процесів децентралізації. Наведено, що більшість страхових компаній під час пандемії ввели нові програми медичного страхування, які забезпечують фінансову підтримку в разі захворювання COVID-19. В роботі обґрунтовано, що активна діяльність страхових компаній у галузі приватного страхування є досить корисною та вигідною для держави, адже допомагає зменшити видатки на покриття таких потреб населення як втрата працездатності через хворобу чи нещасний випадок.

Посилання

Сова О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні. Наука й економіка. 2015. № 1 (37). С. 42–48.

Пономарьова О.Б. Аналіз конкурентоспроможності страхових компаній України. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 843–846.

Статистика страхового ринка України. URL: https://forinsurer.com/stat (дата звернення 23.11.2021)

Страхування на випадок захворювання на коронавірус COVID–19: веб-сайт СК «Альфа Страхування Україна». URL: https://alfaic.ua/product/strahovanie-zdorovya/koronovirus (дата звернення: 10.10.2020).

Страховий продукт «Захист від COVID-19»: веб-сайт ПрАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА». URL: https://universalna.com/ru/ (дата звернення 10.10.2020).

Короназахист+: веб-сайт АТ «СК «ІНГО». URL: https://online.ingo.ua/covid19 (дата звернення 10.10.2020).

Страхування у разі коронавірусу COVID-19: веб-сайт СК «ВУСО». URL: https://covid19.vuso.ua/ (дата звернення: 10.10.2020).

СТОП.КОРОНАВІРУС: веб-сайт СК «Провідна». URL: https://client-portal.providna.com.ua/stop-corona (дата звернення: 10.10.2020).

Рейтинг страхових компаній 2021. URL: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021

Сайт СК «UPSK» URL: https://upsk.com.ua (дата звернення 02.12.2021)

Веб-сайт СК «Провідна». URL: https://www.providna.ua (дата звернення 02.12.2021)

Веб-сайт СК «Універсальна». URL: https://universalna.com (дата звернення 02.12.2021)

Рейтинг страхових компаній України. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення 22.12.2021)

Романовська Ю.А., Давидюк А.О. Фінансування соціальних послуг в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 46. С. 76–85.

Sova O.YU. (2015) Problemi ta perspektivi rozvitku strahovogo bіznesu v Ukraїnі [Problems and prospects of insurance business development in Ukraine]. Nauka i ekonomika, 1 (37), 42–48. Retrieved from: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/sova_0008.pdf

Ponomar'ova O.B. (2016) Analіz konkurentospromozhnostі strahovih kompanіj Ukraїni. Molodij vchenij. [Analysis of the competitiveness of insurance companies in Ukraine], 12 (39), 843–846. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/202.pdf

Statistika strahovogo rinka Ukraїni [Statistics of the insurance market of Ukraine]. Retrieved from: https://forinsurer.com/stat

Strahuvannya na vipadok zahvoryuvannya na koronavіrus COVID–19: veb-sajt SK «Al'fa Strahuvannya Ukraina» [COVID-19 coronavirus insurance: Alpha Insurance Ukraine website]. Retrieved from: https://alfaic.ua/product/strahovanie-zdorovya/koronovirus.

Strahovij produkt «Zahist vіd COVID-19»: veb-sajt PrAT «SK «UNІVERSAL'NA». [Insurance product «Protection against COVID-19»: website of PJSC «IC2 UNIVERSAL»]. Retrieved from: https://universalna.com/ru/.

Koronazahist+: veb-sajt AT «SK «ІNGO» [Crown protection +: website of JSC «INGO Insurance Company»]. Retrieved from: https://online.ingo.ua/covid19.

Strahuvannya u razі koronavіrusu COVID-19: veb-sajt SK «VUSO». [Insurance in case of coronavirus COVID-19: website of VUSO Insurance Company]. Retrieved from: https://covid19.vuso.ua/.

STOP.KORONAVІRUS: veb-sajt SK «Provіdna» [STOP.KORONAVIRUS: website of IC «Providna»]. Retrieved from: https://client-portal.providna.com.ua/stop-corona.

Rejting strahovih kompanіj 2021 [Rating of insurance companies 2021]. Retrieved from: https://mind.ua/publications/20228044-rating-of-insurance-companies-2021

Sajt SK «UPSK» [Website of UPSK]. Retrieved from: https://upsk.com.ua

Veb-sajt SK «Provіdna». [Website of Providna Insurance Company]. Retrieved from: https://www.providna.ua

Veb-sajt SK «Unіversal'na» [Website of Universalna Insurance Company]. Retrieved from: https://universalna.com

Rejting strahovih kompanіj Ukraini [Rating of insurance companies of Ukraine]. Retrieved from: https://forinsurer.com/ratings/nonlife

Romanovska Yu. A., Davydyuk A.A. (2020) Financing of social services in Ukraine [Financing of social services in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 46, 76-85. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_11

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Романовська, Ю., Снітко, І., & Тищенко, А. (2021). РОЛЬ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/964
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ