НЕОБАНКІНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: необанки, стартапи, фінтех, цифрові технології, банківські послуги, банківські технології

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню розвитку банківської діяльності України в умовах цифрової економіки. Наведено данні щодо стану розвитку необанків у світі та в України. Визначено, що в умовах пандемії та карантину останніх двох років в Україні прослідковується стрімкий розвиток необанків, які пропонують класичні банківські послуги за низькими тарифами та дозволяють отримувати доступ до банківських послуг в зручному місці та в зручний для клієнтів час. Здійснено аналіз основних 6 необанків України, їх зв’язки з класичними банківськими установами, особливості функціонування. Наведено основні перешкоди щодо широкого впровадження необанків в Україні, серед яких виділено недосконалість нормативно-правової бази та досить високі витрати на впровадження. Також висвітлено основні переваги впровадження як для самих необанків, так і клієнтів. Аналіз сучасних досліджень у сфері необанків дозволив сформувати основні напрями подальшого розвитку необанків в Україні та необхідні шляхи щодо усунення перешкод.

Посилання

Комаров А.В., Мартюкова В.М. Необанкинг как направление развития современных финансовых технологий. Вестник университета. 2020. № 3. С. 134–142.

Губа М., Лінник А., Колесник Д. Розвиток необанків в Україні та світі. Регіональна економіка та менеджмент. 2019. № 2 (24). С. 71–74. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3830/1/71-74.pdf

Беззуб Р.Ю. Проблеми розвитку необанків в Україні Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених, Київ : КНЕУ. 14 квітня 2019 р. С. 57–59.

Корнівська В.О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 254–261.

Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрямок розвитку банків. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/86.pdf

Житар М.О. Необанкінг: зарубіжний досвід та українська перспектива. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 2. С. 81–95.

Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы. URL: https://vlasnasprava.ua/neobanki-budushhee-ili-tupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoj-sistemy/

Лобозинська С., Скоморович І. і Владичин У. Діяльність необанків на ринку фінансових послуг в Україні та світі. Фінансовий простір. 2021. № 3(43). С. 7–21.

Українські необанки: ключові гравці й потенційні ніші для розвитку URL: https://elnews.com.ua/uk/ukrayinski-neobanky-klyuchovi-gravczi-j-potenczijni-nishi-dlya-rozvytku/

Komarov A.V., Martyukova V.M. (2020) Neobanking as a direction of development of modern financial technologies. Vestnik universiteta. I. 3, pp. 134–142. (in Russian)

Guba M., Lіnnik A., Kolesnik D. (2019) Rozvitok neobankіv v Ukraїnі ta svіtі [Development of non-banks in Ukraine and society] Regіonal'na ekonomіka ta menedzhment. no 2 (24). pp. 71–74. Retrieved from http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3830/1/71-74.pdf (in Ukrainian)

Bezzub R. J. (2019) Problemy rozvytku neobankiv v Ukrajini [Problems of development of non-banks in Ukraine] Rozvytok bankivsjkykh poslugh ta innovacij v cyfrovij ekonomici: materialy nauk.-prakt. intern. konf. stud. aspir. i molod. vchenykh, Kyjiv : KNEU. 57-59.

Kornivska, V. O. (2017). Digital Banking: Risks of Financial Digitization. Problemy ekonomik`. no 3. pp. 254–261.

Kloba, L. H. (2018), “Digitization is innovative to the development of banks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84 (in Ukrainian)

Zhytar M.O., Zelinska V.S. (2019), “Neobanking: foreign experience and ukrainian perspective”, Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy [Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine], vol. 2, pp. 81–95.

Neobanki: budushchee ili tupikovaya vetv razvitiya bankovskoi sistemy [Neobanks: the future or dead-end development of the banking system]. Available at: https://vlasnasprava.ua/neobanki-budushhee-ili-tupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoj-sistemy/

Lobozins'ka S., Skomorovich І. і Vladichin U. (2021) Dіyal'nіst' neobankіv na rinku fіnansovih poslug v Ukraїnі ta svіtі [The number of non-banks on the market of financial services in Ukraine and society]. Fіnansovij prostіr, no 3(43), pp. 7–21. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.071821

Ukrain'kі neobanki: klyuchovі gravcі j potencіjnі nіshі dlya rozvitku [Ukrainian neobanks: keys to gravitational potential for development] Available at: https://elnews.com.ua/uk/ukrayinski-neobanky-klyuchovi-gravczi-j-potenczijni-nishi-dlya-rozvytku/

Переглядів статті: 759
Завантажень PDF: 762
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Букреєва, Д., Бородіна, А., & Фастова, П. (2021). НЕОБАНКІНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ