СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: системно-динамічна модель, рівень тіньової економіки, зайнятість, податки, корупція

Анотація

В статті проведено ретроспективний аналіз динаміки рівня тіньової економіки України за останні десять років та показано, що ця динаміка залишається негативною. Наведено основні галузі економіки та рівень тіньової економіки в них відповідно до минулого року. Проаналізовано значення рівня тіньової економіки України та Балтійських країн, де наша країна є лідером та випереджає всі країни. Проведено порівняльний аналіз рівня «тінізації» України з країнами Балтії за міжнародними рейтингами, що показало недостатню простоту ведення підприємницької діяльності, високий рівень корупції, низький рівень економічної свободи. Побудовано системно-динамічну модель залежності рівня тіньової економіки від соціально-економічних факторів: середньої заробітної плати, рівня податкового навантаження на працю, зайнятості населення. Визначені прогнозні значення тіньової економіки на три роки вперед. Визначені основні детермінанти зростання масштабів тіньової економіки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання, які спрямовані на зниження рівня тіньової економіки в нашій державі.

Посилання

Ладюк О.Д. Характеристика тіньової економіки в Україні. Економічна наука. 2017. № 10. С. 32–34.

Дяченко О.П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 82–86.

Allingham M. G., Sandmo A. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics. 1972. Vol. 1 (3–4), pp. 323–338.

Clotfelter C. T. Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns. Review of Economics and Statistics. 1983. Vol. 65, pp. 363–373.

Офіційний сайт Міністерства економіки України. Тенденції тіньової економіки. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk- UA&id=e384c5a7- 6533- 4ab6- b56f- 50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (

Офіційний сайт Національного Банку України. Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП - або 846 млрд гривень - перебуває в тіні. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini

Cлово і діло: аналітичний портал. Як змінювався рівень тіньової економіки в Україні за останні 11 років. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/08/infografika/ekonomika/yak-zminyuvavsya-riven-tinovoyi-ekonomiky-ukrayini-ostanni-11-rokiv

Baltics News. Research: The shadow economy in Latvia is growing; the biggest problem – envelope wages. URL: https://baltics.news/2021/06/16/research-the-shadow-economy-in-latvia-is-growing-the-biggest-problem-envelope-wages/

Рейкін В.С. Аналіз міжнародних рейтингів України як індикаторів впливу детермінант тіньової економіки. Економіка та управління національним господарством. 2017. № 11. С. 47–52.

Офіційний сайт Doing business (Індекс умов ведення бізнесу). URL: www.doingbusiness.org/rankings

Офіційний сайт The Heritage Foundation: Index of Economic Freedom URL: www.heritage.org

Офіційний сайт Transparency International URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

.Сидоренко В.Н. Системно-динамическое моделирование в среде POWERSIM: Справочник по интерфейсу. Москва : МАКС-ПРЕСС, 2001. 159 с.

Ladiuk O.D. (2017) Kharakterystyka tin'ovoi ekonomiky v Ukraini [Characteristics of the shadow economy in Ukraine]. Ekonomichna nauka. № 10. S. 32–34. (in Ukrainian)

Diachenko O.P. (2017) Formuvannia teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia tin'ovoi ekonomiky iak ekonomichnoi katehorii [Formation of theoretical approaches to the definition of the shadow economy as an economic category]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 20. S. 82–86. (in Ukrainian)

Allingham M.G., Sandmo A. (1972) Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics. Vol. 1 (3–4), pp. 323–338.

Clotfelter C.T. (1983) Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns. Review of Economics and Statistics. Vol. 65, pp. 363–373.

Ofitsijnyj sajt Ministerstva ekonomiky Ukrainy. Tendentsii tin'ovoi ekonomiky. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk- UA&id=e384c5a7- 6533- 4ab6- b56f- 50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Ofitsijnyj sajt Natsional'noho Banku Ukrainy. Doslidzhennia tin'ovoi ekonomiky v Ukraini: majzhe chvert' VVP – abo 846 mlrd hryven' – perebuvaie v tini. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini

Clovo i dilo: analitychnyj portal. Yak zminiuvavsia riven' tin'ovoi ekonomiky v Ukraini za ostanni 11 rokiv. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/08/infografika/ekonomika/yak-zminyuvavsya-riven-tinovoyi-ekonomiky-ukrayini-ostanni-11-rokiv

Baltics News. Research: The shadow economy in Latvia is growing; the biggest problem – envelope wages. URL: https://baltics.news/2021/06/16/research-the-shadow-economy-in-latvia-is-growing-the-biggest-problem-envelope-wages/

Rejkin V.S. (2017) Analiz mizharodnykh rejtynhiv Ukrainy iak indykatoriv vplyvu determinant tin'ovoi ekonomiky [Analysis of international ratings of Ukraine as indicators of the shadow economy determinants influence]. Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom. № 11. S. 47–52. (in Ukrainian)

Ofitsijnyj sajt Doing business (Indeks umov vedennia biznesu). URL: www.doingbusiness.org/rankings

Ofitsijnyj sajt The Heritage Foundation: Index of Economic Freedom. URL: www.heritage.org

Ofitsijnyj sajt Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL: www.ukrstat.gov.ua

Sidorenko V.N. (2001) Sistemno-dinamicheskoe modelirovanie v srede POWERSIM: Spravochnik po interfeysu. Moskva: MAKS-PRESS. 159 p. (in Russian)

Переглядів статті: 299
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Наумова, М., & Гончарук, Н. (2021). СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-6
Розділ
ЕКОНОМІКА