ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Ірина Писарева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1433-9104
  • Аліна Григоренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-9664-2758
Ключові слова: туризм, спортивний туризм, спортивно-оздоровчий туризм, спортивні заходи

Анотація

В статті охарактеризовано поняття спортивного туризму; виявлена роль даного виду, його головні функції; наведені особливості, які відрізняють спортивно-оздоровчий туризм від інших видів туризму; зазначено як він впливає на стан економічно та соціального розвитку країни; вказані різновиди спортивного туризму; наведено найпопулярніші регіони розвитку спортивного туризму в Україні; визначено організаційні центри, які займаються цим видом туризму; проаналізовано стан спортивно-оздоровчого туризму; зазначені проблеми, а також запропоновані можливі шляхи їх рішення; виявлені пріоритетні напрямки спортивного туризму та перспективи його розвитку; зроблені висновки щодо створення позитивних умов для розвитку спортивного туризму в Україні; запропоновано пропозиції щодо тих регіонів, де спортивний туризм популярний та регіонів, де він розвинений гірше, або взагалі відсутній.

Посилання

Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

Абрамов В.В. Спортивний туризм : підруч. для студ. спец. Туризм, Менеджмент організацій (Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу). Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНAМГ, 2011. 367 с.

Joy Standeven and Paul de Knop. Sport tourism. Human Kinetics, 1999. p. 367.

James E.S. Higham. Sport tourism destinations: issues, opportunities and analysis. Butterworth-Heinemann, 2005. p. 300.

Heather J.Gibson. Sport tourism: concepts and theories. Taylor & Francis Group, 2004. p. 224.

Офіційний сайт ЦМКК Федерації спортивного туризму України. URL: http://www.cmkk.com.ua//

Спортивний туризм в світі. URL: https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3ad78a4d53b88421216d26_1.html

Поняття та види спортивного туризму. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/shahova.htm.

Malska M.P., Khudo V.V., Tsybukh V.I. (2004) Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourist business]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 272 s.

Abramov V.V. (2011) Sportyvnyi turyzm [Sports tourism]: pidruch. dlia stud. spets. Turyzm, Menedzhment orhanizatsii (Menedzhment hotelnoho, kurortnoho ta turystychnoho servisu). Khark. nats. akad. misk. hosp-va. Kharkiv : KhNAMH, 367 s.

Joy Standeven and Paul de Knop. Sport tourism. Human Kinetics, 1999. p. 367.

James E.S. Higham. Sport tourism destinations: issues, opportunities and analysis. Butterworth-Heinemann, 2005. p. 300.

Heather J.Gibson. Sport tourism: concepts and theories. Taylor & Francis Group, 2004. p. 224.

Ofitsiinyi sait TsMKK Federatsii sportyvnoho turyzmu Ukrainy [Official site of the CMCK Federation of sports tourism of Ukraine]. URL: http://www.cmkk.com.ua//

Sportyvnyi turyzm v sviti [Sports tourism in the world]. URL: https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3ad78a4d53b88421216d26_1.html

Poniattia ta vydy sportyvnoho turyzmu [Concepts and types of sports tourism]. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/shahova.htm.

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 752
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Писарева, І., & Григоренко, А. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-70

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають