СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Ольга Риндзак Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-9889-3510
Ключові слова: соціальна вразливість, соціальна безпека, виклик, загроза, ризик, бідність

Анотація

Статтю присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження соціальної вразливості населення. Сформульовано її авторське визначення як властивості людини (групи, спільноти), яка характеризує міру її здатності справлятися зі складними життєвими обставинами у балансі чутливості, стійкості та гнучкості. Вона включає її спроможність сприймати, протистояти, протидіяти, трансформуватися та відновлюватися під дією несприятливих чинників. Уточнено суть таких суміжних понять: виклик, ризик, небезпека, загроза. Розроблено концептуальну схему дослідження соціальної вразливості через призму основних її детермінант та деструктивних чинників. Вона показує, що ступінь вразливості визначають індивідуальні властивості людини та низка геопросторових, економічних, політичних, інституційних чинників. Крім того, проаналізовано одну з найпоширеніших проявів вразливості – бідність.

Посилання

Словник української мови в 11-ти томах. Академічний тлумачний словник. І.К. Білодід (ред). Онлайн версія. URL: http://sum.in.ua/s/vrazlyvyj

Burton C.G., Tate E., Rufat S. Social Vulnerability: Conceptual Foundations and Geospatial Modeling. In book: Vulnerability and Resilience to Natural Hazards. Publisher: Cambridge University Press, 2018. Р. 53–81.

Цікановська Н.А. Інтерпретація понять «виклик», «небезпека», «загроза» та «ризик» у теорії фінансової безпеки. Фінансовий простір. 2013. № 3(11). С. 110–114.

Соціологія: теорії середнього рівня : навчальний посібник / за наук. ред. Ю.Ф. Пачковського. Київ : «Каравелла», 2020. 356 с.

Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2005. 408 с.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. (ред. станом на 15.12. 2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Alwang J., Jorgensen S., Siegel P. Vulnerability as Viewed from Different Disciplines. SP Discussion Paper, 2001, № 0115. URL: https://www.researchgate.net/publication/248360266_Vulnerability_as_Viewed_from_Different_Disciplines (дата звернення: 21.06.2021).

Макарова О.В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2(30). С. 102–111. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.102.

Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 456 с.

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2021 року) : стат. зб. Київ : Держстат України, 2021. 71 с.

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів. Архів за 2011–2020 роки / Доходи та умови життя / Демографічна та соціальна статистика / Статистична інформація / Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Bilodid, I.K. (Ed.) (1970–1980) Slovnyk ukrajinsjkoji movy v 11-ty tomakh. Akademichnyj tlumachnyj slovnyk. Onlajn versija [Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes]. Retrieved from: http://sum.in.ua/s/vrazlyvyj (in Ukrainian)

Burton, C.G., Tate, E., & Rufat, S. (2018) Social Vulnerability: Conceptual Foundations and Geospatial Modeling. In book: Vulnerability and Resilience to Natural Hazards. Publisher: Cambridge University Press, 53–81.

Cikanovsjka, N.A. (2013) Interpretacija ponjatj «vyklyk», «nebezpeka», «zaghroza» ta «ryzyk» u teoriji finansovoji bezpeky [Interpretation of the concepts of "challenge", "danger", "threat" and "risk" in the theory of financial security]. Finansovyj prostir – Financial Space, 3(11), 110–114. (in Ukrainian)

Pachkovsjkyj, Ju.F. (Ed.) (2020) Sociologhija: teoriji serednjogho rivnja: navchaljnyj posibnyk [Sociology: middle level theories: a textbook]. Kyiv: «Karavella». (in Ukrainian)

Sadova, U.Ja. (2005) Socialjna polityka v Ukrajini: reghionaljni doslidzhennja i perspektyvy rozvytku: monoghrafija [Social policy in Ukraine: regional research and development prospects]. Ljviv: IRD NAN Ukrajiny. (in Ukrainian)

Pro socialjni poslughy: Zakon Ukrajiny (2019) [On social services: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (in Ukrainian)

Alwang, J., Jorgensen, S., & Siegel, P. (2001) Vulnerability as Viewed from Different Disciplines. SP Discussion Paper, 0115. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/248360266_Vulnerability_as_Viewed_from_Different_Disciplines

Makarova O.V. (2017) Priorytety polityky znyzhennja socialjnoji vrazlyvosti [Preiorities for social vulnerability reduction policy] Demoghrafija ta socialjna ekonomika – Demography and Social Economy, 2(30), 102–111. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.102 (in Ukrainian)

Libanova E.M. (2020) Bidnistj naselennja Ukrajiny: metodologhija, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the population of Ukraine: methodology, methods and practice of analysis]. Umanj: Vydavecj «Sochinsjkyj M.M.». (in Ukrainian)

Statystychnyj zbirnyk (2021) Samoocinka domoghospodarstvamy Ukrajiny rivnja svojikh dokhodiv (za danymy vybirkovogho opytuvannja domoghospodarstv u sichni 2021 roku) [Self-assessment of Ukrainian households on the level of their income]. Kyiv: Derzhstat Ukrajiny. (in Ukrainian)

Samoocinka domoghospodarstvamy Ukrajiny rivnja svojikh dokhodiv. Arkhiv za 2011–2020 roky / Dokhody ta umovy zhyttja / Demoghrafichna ta socialjna statystyka / Statystychna informacija / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Oficijnyj sajt. [Self-assessment of Ukrainian households on the level of their income]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Риндзак, О. (2021). СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-79
Розділ
ЕКОНОМІКА