ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові слова: експорт, зовнішньоекономічна діяльність, експортний потенціал, авіаційні підприємства

Анотація

В даній статті досліджено застосування сучасного інструментарію оцінювання експортного потенціалу підприємств авіаційного комплексу, враховуючи значну кількість якісних і кількісних показників. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу, а також метод експертного аналізу. Вважаємо, що формування чіткої прозорої методики оцінювання експортного потенціалу підприємств авіаційного комплексу дозволить порівняти отримані результати, виявити і ліквідувати «вузькі місця» їх функціонування. При цьому були виокремлені складові першого рівня та локальні показники, які можуть бути об’єднані в інтегральний показник експортного потенціалу. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на універсалізацію даної методики для отримання дієвого інструменту оцінювання експортного потенціалу будь-якого промислового підприємства.

Посилання

Гуріна Г.С. Розвиток системи державної підтримки експортного потенціалу авіаційного комплексу України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 1. С. 47–50.

Скоробогатова Н.Є., Калько Ю.В. Розробка стратегії формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України на прикладі ДП «Антонов». Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_25 (дата звернення: 14.12.2020).

Хомич О.В., Манаєнко І.М. Розвиток експортного потенціалу підприємства на європейському ринку. Проблеми економіки. № 3 (45). 2020. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-3_0-pages-133_138.pdf (дата звернення: 14.12.2020).

Шепель Н.Г., Нестеренко С.В. Чинники впливу на зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств України. Економіка та суспільство. 2019. Вип. 20. С. 424–432.

Бондарєва Т.І., Осадчук А.І. Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2011. №3(15).

Офіційний сайт Укроборонпром. URL: http://ukroboronprom.com.ua (дата звернення: 14.12.2020).

Hurina H.S. (2019) Rozvytok systemy derzhavnoi pidtrymky eksportnoho potentsialu aviatsijnoho kompleksu Ukrainy [Development of the system of state support of the export potential of the aviation complex of Ukraine]. Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia. T. 30(69), № 1. pp. 47–50.

Skorobohatova N.Ye., Kal'ko Yu.V. (2016) Rozrobka stratehii formuvannia eksportnoho potentsialu aviatsijnykh pidpryiemstv Ukrainy na prykladi DP «Antonov» [Development of a strategy for the formation of the export potential of Ukrainian aviation enterprises on the example of Antonov]. Efektyvna ekonomika. no 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_25 (accessed 14 December 2020)

Khomych O.V., Manaienko I.M. (2020) Rozvytok eksportnoho potentsialu pidpryiemstva na ievropejs'komu rynku [Development of export potential of the enterprise in the European market]. Problemy ekonomiky. № 3 (45). Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-3_0-pages-133_138.pdf (accessed 14 December 2020).

Shepel' N.H., Nesterenko S.V. (2019) Chynnyky vplyvu na zovnishn'oekonomichnu diial'nist' promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Factors influencing the foreign economic activity of industrial enterprises of Ukraine.]. Ekonomika ta suspil'stvo. № 20, pp. 424–432.

Bondarieva T.I., Osadchuk A.I. (2011) Otsinka efektyvnosti eksportnoi diial'nosti pidpryiemstva [Evaluation of the effectiveness of export activities of the enterprise.]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky. № 3 (15).

Ofitsijnyj sajt Ukroboronprom [Official site of Ukroboronprom]. Available at: http://ukroboronprom.com.ua (accessed 14 December 2020).

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 387
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Іванова, М., Швець, В., & Варяниченко, О. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ