АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В СИСТЕМІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

  • Зоя Тітенко Національного університету біоресурсів та природокористування України https://orcid.org/0000-0001-5816-5519
  • Ангеліна Ворона Національного університету біоресурсів та природокористування України https://orcid.org/0000-0003-4955-9748
Ключові слова: податкова система, доходи бюджету, прямі податки, непрямі податки, податок, Податковий кодекс

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах питання забезпечення наповнення дохідної частини бюджету з метою виконання покладених на державу функцій набуває все більшої актуальності. У результаті аналізу досліджено обсяг та структуру податкових надходжень до державного бюджету України за 2018-2020 роки. Визначено, що на даному етапі розвитку системи оподаткування в Україні слід удосконалювати ефективність податкового законодавства, підвищити податковий контроль, знизити загальний рівень оподаткування. У процесі дослідження використано наукові методи: економіко-статистичний – для оцінювання динаміки обсягу податкових надходжень в структурі доходів державного бюджету; аналізу і синтезу – для з’ясування причин, які спричиняють зміну обсягів доходів державного бюджету; абстрактно-логічний – при здійсненні теоретичних та методичних узагальнень. Обґрунтовано, що дослідження обсягів і структури податкових надходжень, є необхідним етапом при здійсненні ефективного управління фінансовими ресурсами держави.

Посилання

Зварич О.B. Податкові надходження: методологія прогнозування : монографія. Київ : КНТЕУ, 2013. 444 с.

Статистичний збірник Міністерства фінансів «Бюджет україни-2020». URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik

Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 184 с.

Сибірянська Ю.В. Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження. Бізнес-Інформ. 2014. № 7. С. 276–283.

Захожай К.В., Жам О.Ю. Роль прямих та непрямих податків у формуванні доходів державного бюджету України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 8. С. 114–123.

Zvarych O.B. (2013) Podatkovi nadkhodzhennja: metodologhija proghnozuvannja: monoghrafija [Tax revenues: forecasting methodology]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Statystychnyj zbirnyk Ministerstva finansiv «Bjudzhet ukrajiny-2020». URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

Demydenko L.M., Subbotovych Ju.L. (2007) Podatkova systema. Navchaljnyj posibnyk [The tax system]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Sybirjansjka Ju.V. (2014) Nova modelj podatkovoji systemy Ukrajiny: pererozpodil podatkovogho navantazhennja [A new model of the tax system of Ukraine: redistribution of the tax burden]. Biznes-Inform, 7, 276–283. (in Ukrainian)

Zakhozhaj K.V., Zham O.Ju. (2019) Rolj prjamykh ta neprjamykh podatkiv u formuvanni dokhodiv derzhavnogho bjudzhetu Ukrajiny [The role of direct and indirect taxes in the formation of state budget revenues of Ukraine]. Problemy innovacijno-investycijnogho rozvytku, 8, 114–123. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1958
Завантажень PDF: 2795
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Тітенко, З., & Ворона, А. (2021). АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В СИСТЕМІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-58
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ