АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: оплата праці, мотивація персоналу, трудове співтовариство, винагорода за працю

Анотація

У статті відображено теоретичні аспекти аналізу мотивації персоналу, що визначають необхідність використання мотивації, заохочення та винагороди для мотивації працівників до досягнення найкращих результатів у роботі. Досліджено існуючі методи мотивації працівників, що впливають на підвищення продуктивності праці працівників, а також на продуктивність компанії. З розвитком суспільного виробництва, переходом до постіндустріальних засад у їх функціонуванні все більш очевидним стає принципове значення людських ресурсів для розвитку цивілізації. Економіка довела (і підтвердила на практиці), що в сучасних економічних умовах люди та їхня мотивація забезпечують прогрес. Аксіомою було визнання того, що ефективність праці в інших ідентичних умовах визначається особистим ставленням людини до праці, її мотиваційними установками та поведінкою на роботі. Аналіз сучасних моделей мотивації та їх застосування практично допомагає досягненню цілей організації. Рівень мотивації працівників чи рівень мотивації значною мірою залежить від оцінки «трудомісткості» досягнення мети.

Посилання

Башук Т.А. Стимулювання та розвиток креативності у персоналу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 150–160.

Двофакторна теорія мотивації Герцберга. URL: http://www.azps.ru/articles/personal.html

Єсінова Н.В. Стимулювання трудової активності персоналу. URL: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/846/1/21.pdf

Єськов О.Л., Гітіс Т.П. Управління професійним розвитком персоналу підприємства на основі його оцінки. Економіка та право. 2014. 210 с.

Іваницька С.Б. Методологічні основи стимулювання праці персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 11.

Коваленко А.В. Дослідження впливу стимулювання персоналу підприємства на продуктивність. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 2. С. 84–91.

Кузнєцова О.М. Шляхи вдосконалення управління мотивацією персоналу підприємства. Відповідальна економіка. 2012. Вип. 4. С. 161–163.

Лазненко А.В. Формування ефективного механізму стимулювання персоналу на основі світового досвіду. Управління розвитком. 2019. № 13. С. 33–35.

Матінка А.Є. Державні механізми стимулювання роботодавців до інвестицій в навчання персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 109–116.

Павлюк Ст.А. Стимулювання персоналу як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємства. Економічний вісник. 2014. № 16. С. 121–124.

Хао. Аналіз систем стимулювання праці персоналу. Управління розвитком. 2014. № 16. С. 159–161.

Звітність ТОВ «АФ Єдність». URL: https://yandex.ua/maps/org/af_yednist/1128820093/?ll=37.415380%2C48.333472&z=17

Bashuk T.A. (2016) Stimulation and development of creativity in staff. Marketing and innovation management, 1, 150–160.

Two-factor theory of Herzberg's motivation. URL: http://www.azps.ru/articles/personal.html

Yesinova N.V. (2015) Stimulation of labor activity of staff. URL: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/846/1/21.pdf

Yeskov O.L., Gitis T.P. (2014) Management of professional development of the personnel of the enterprise on the basis of its estimation. Economics and law. 210 p.

Ivanytska S.B. (2016) Methodological bases of stimulation of work of the personnel of the enterprise. Efficient economy. № 11.

Kovalenko A.V. (2016) Research of influence of stimulation of the personnel of the enterprise on productivity. Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, 2, 84–91.

Kuznetsova O.M. (2012) Ways to improve the management of motivation of personnel of the enterprise. Responsible economy, 4, 161–163.

Laznenko A.V. (2019) Formation of an effective mechanism for staff incentives based on world experience. Development management, 13, 33–35.

Matinka A.E. (2014) State mechanisms to encourage employers to invest in staff training. Investments: practice and experience, 10, 109–116.

Pavlyuk S.A. (2014) Incentives for staff as a tool to improve the efficiency of the enterprise. Economic Bulletin, 16, 121–124.

Hao Analysis of staff incentive systems. Development management, 16, 159–161.

Reporting of LLC "AF Unity". URL: https://yandex.ua/maps/org/af_yednist/1128820093/?ll=37.415380%2C48.333472&z=17

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 465
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гапєєва, О., & Кулешова, А. (2021). АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-26
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають