ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

  • Тетяна Тучак Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0003-4696-924X
  • Христина Крутень Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0002-1145-8733
Ключові слова: податкове консультування, податкова система, консалтингові послуги, європейська модель консультування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням, які ґрунтуються на аналізі системи податкового консультування в зарубіжних країнах з початку зародження такого виду послуг до його сучасного функціонування. Проаналізовано систему податкового консультування, а також його нормативно-правове забезпечення на прикладі досвіду прогресивних європейських держав. Розглянуто складові інститутів податкового консультування, та визначено основні функції та елементи їх формування та утворення в кожній зарубіжній країні та в Україні. Систематизовано пріоритети навчання податкових консультантів в країнах європейської моделі та зроблено порівняння з Україною. Сформовано перспективні кроки, які можна використати в напрямку стимулювання розвитку системи податкового консультування України, на основі адаптації досвіду зарубіжних країн та їх індивідуальних нововведень.

Посилання

Ткачик Ф.П. Податкове консультування : навчальний посібник. Тернопіль : Вектор, 2015. 252 с.

Томаш Михалик: «У Польщі податковий консультант – це захисник платників податків». URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-intervyu-16-tomash-mixalik-v-polshe-nalogovyj-konsultant-%E2%80%93-eto-zashhitnik-nalogoplatelshhikov

Корть М. Рынок налогового консультирования в Германии. Доповідь на Міжнародному податковому конгресі TaxExpo-2010. URL: http://www.taxexpo.ru/1/showing-room/#.

Черник Д.Г. Налоговое консультирование : учебное пособие ; под науч. ред. Д.Г. Черник. Москва : Экономика, 2009. 439 с.

Сисоєва І.М. Зарубіжний досвід податкового консультування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 923–926.

Смирнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід. Науковий вісник. – Вип. 7–8: Формування ринкових відносин в України. Київ, 2015. 52 с.

Спілка податкових консультантів України. URL: http://www.taxadvisers.org.ua/

Інформація із сайту Спілки податкових консультантів України. URL: http://www.taxadvisers.org.ua/index.html.

Офіційний сайт Європейської Конфедерації податкових консультантів (Confédération Fiscale Européenne). URL: http://www.cfe-eutax.org/about

Вакуленко Є. Податковий консультант як джерело компромату. Фаховий журнал «Адвокат». URL: https://iadvocate.com.ua/podatkovyj-konsultant-yak-dzherelo-kompromatu/

Тучак Т.В., Богдан С.В. Концептуальні засади становлення та функціонування інституту податкового консультування. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2019. Вип. 1 (18). С. 312–316.

Tkachyk F.P. (2015). Podatkove konsultuvannia : navchalnyi posibnyk. [Sutnist, meta y kryterii podatkovoho konsultuvannia] Ternopil: Vektor, p. 252. (in Ukrainian)

Tomash Mykhalyk: «U Polshchi podatkovyi konsultant – tse zakhysnyk platnykiv podatkiv». Available at: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-intervyu-16-tomash-mixalik-v-polshe-nalogovyj-konsultant-%E2%80%93-eto-zashhitnik-nalogoplatelshhikov

Kort' M. Rynok nalogovogo konsul'tirovaniya v Germanii. Dopovіd' na Mіzhnarodnomu podatkovomu kongresі TaxExpo-2010. Available at: http://www.taxexpo.ru/1/showing-room/#.

Chernik D.G. (2009) Nalogovoe konsul'tirovanie : uchebnoe posobie ; pod nauch. red. D.G. Chernik. Moskva: Ekonomika, pp. 435-439.

Sysoieva I.M. (2017) Zarubizhnyi dosvid podatkovoho konsultuvannia. [Foreign experience of tax consulting]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. vol. 16, no. 16, pp. 923-926.

Smyrnova O.M. Orhanizatsiino-pravove rehuliuvannia podatkovoho konsultuvannia: zarubizhnyi dosvid [Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukrainy]. Naukovyi visnyk, vol. 7-8, pp. 56-58.

Spilka podatkovykh konsultantiv Ukrainy. Available at: http://www.taxadvisers.org.ua/

Informatsiia iz saitu Spilky podatkovykh konsultantiv Ukrainy. Available at: http://www.taxadvisers.org.ua/index.html.

Ofitsiinyi sait Yevropeiskoi Konfederatsii podatkovykh konsultantiv (Confédération Fiscale Européenne). Available at: http://www.cfe-eutax.org/about

Vakulenko Ye. (2021) Podatkovyi konsultant yak dzherelo kompromatu. Fakhovyi zhurnal «Advokat». Available at: https://iadvocate.com.ua/podatkovyj-konsultant-yak-dzherelo-kompromatu/

Tuchak T.V., Bohdan S.V. (2019) Kontseptualni zasady stanovlennia ta funktsionuvannia instytutu podatkovoho konsultuvannia. Bukhhalterskyi oblik, analiz i audit, vol. 1, no. 18, pp. 312–316.

Переглядів статті: 596
Завантажень PDF: 458
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Тучак, Т., & Крутень, Х. (2020). ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-53
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ