ФІНАНСИ СЛАБОУРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Ключові слова: місцеві фінанси, слабоурбанізована територія, місцевий розвиток

Анотація

У статті аналізуються історичні передумови становлення та розвитку місцевих фінансів. Визначено різноманітні напрями розвитку місцевих фінансів у різних країнах, у різних економічних системах. Сформульовано ознаки державних фінансів на рівні слабоурбанізованих територій у сучасних умовах. Доведено, що формування підсистеми місцевих фінансів як складової державних фінансів не можна розглядати у відриві від процесів формування місцевого самоврядування: суб’єктність самої місцевої влади, рішення якої мають справляти переважний вплив на діючу відкриту соціально-економічну систему. Економічні процеси в громаді та визначення стратегічних пріоритетів її розвитку неможливо реалізувати без належної фінансової підтримки. Обґрунтовано, що на практиці при визначенні пріоритетів фінансування часто суб’єктивний фактор переважає над об’єктивними. При цьому, механізм функціонування фінансового забезпечення, організація фінансових відносин та грошові потоки не існують у відриві один від одного, хоча і підпорядковуються цим об’єктивним законам. Вказано, ці відносини організовують конкретні групи зацікавлених сторін, які при цьому керуються великою кількістю політичних, економічних та гуманітарних факторів, беручи до уваги як суспільні/громадські, так і особисті інтереси. Тому доведено, що фінансова політика у публічній сфері – це завжди переплетення широкого спектру різноманітних інтересів політичних партій і державних структур, центральних і місцевих органів влади та уряду, різних верств населення тощо. Проілюстровано, що розвиток української економічної науки в умовах незалежності, вивчення теоретичних досягнень фінансової думки та приєднання України до Європейської хартії місцевого самоврядування закономірно вплинули на погляди вітчизняних науковців на місцеві фінанси. Не викликає при цьому сумніву об’єктивність цієї категорії, її вирішальний вплив на повноцінне функціонування інституту місцевого самоврядування як необхідної основи демократичного суспільства. Визначено, що використання всього спектру фінансових інструментів може стимулювати органи місцевого самоврядування сприяти розвитку підприємництва та залученню інвестиційних ресурсів, а отже, і розвитку слабоурбанізованої території.

Посилання

Волохова I. (2012). Istorychni aspekty teorii ta praktyky mistsevykh finansiv [Historical aspects of local theory and practice finance]. Bulletin of socio-economic research, 1(44), 289–296.

Brockhaus F., Efron I. (2006). Ylliustryrovannyi entsyklopedicheskii slovar [Illustrated encyclopedic dictionary]. Moskva: EKSMO, 960.

Munko A. (2016). Mistsevi finansy: rozvytok teoretychnykh osnov [Local finance: development of theoretical fundamentals]. Efficiency of governance, 1/2(46/47), 84–90.

Radelytskyy Y., Kvasniy O. (2017). Formuvannia mistsevykh biudzhetiv na terytorii suchasnoi Ukrainy: umovy stanovlennia ta osoblyvosti formuvannia [Formation of local budgets on the territory of modern Ukraine: conditions and peculiarities]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 5/121, 104–110.

Diachenko S. (2018). Istorychni ta sotsialno-ekonomichni osnovy rozvytku mistsevykh finansiv [Historical and socio-economic fundamentals of local finance development]. Investments: practice and experience, 24, 135–140.

Musgrave R., Musgrave P. (1989). Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, 627.

On the general principles of local self-government and local economy in the Ukrainian SSR: the Law of Ukraine of 23.10.1990. Number 1417-I. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua

On local Councils of members of parliament of the Ukrainian SSR and local self-government: the Law of Ukraine of 04.07.1991. Number 1292-XII. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua

Vasylyk O., Vasylyk D. (2002). Teoretychni zasady vykorystannia biudzhetu v derzhavnomu rehuliuvanni [Theoretical principles of budget use in state regulation]. Financial and credit levers of state regulation of the economy, 5–14.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). Revenue Statistics – taxes by level of government. Retrieved from: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-levels-of-government.htm.

Ministry of Finance of Ukraine (2020). Execution of Local Budget Revenues. Retrieved from: https://mof.gov.ua/en/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv

Berezina O. (2016). Suchasnyi pidkhid do vyznachennia suti kapitalizatsii v ramkakh kontseptsii stiikoho rozvytku [The modern approach to determining the essence of capitalization in within the concept of sustainable development]. Economic space, 111, 73–84.

Vozniak H. (2016). Biudzhetna polityka rozvytku rehioniv Ukrainy: suchasna paradyhma ta oriientyry podalshykh reform [Budget policy of development of regions of Ukraine: modern paradigm and guidelines for further reforms], Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, 520.

Волохова І. Історичні аспекти теорії та практики місцевих фінансів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 1(44). С. 289–296.

Брокхаус Ф., Ефрон І. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Москва : EKSMO, 2006. 960 с.

Мунко А. (2016) Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ. Ефективність державного управління. 2016. № 1/2(46/47). С. 84–90.

Раделицький Ю., Квасний О. Формування місцевих бюджетів на території сучасної України: умови становлення та особливості формування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. № 5/121. С. 104–110.

Дяченко С. Історичні та соціально-економічні основи розвитку місцевих фінансів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 135–140.

Musgrave R., Musgrave P. (1989) Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill. 1989. 627 p.

Про загальні засади місцевого самоврядування та місцевого господарства в Українській РСР: Закон України від 23.10.1990. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.10.2021).

Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцевого самоврядування: Закон України від 04.07.1991. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.10.2021).

Василик О. Теоретичні засади використання бюджету в державному регулюванні. Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економіки. 2002. С. 5–14.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Revenue Statistics – taxes by level of government. URL: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-levels-of-government.htm (дата звернення: 20.09.2021).

Міністерство фінансів України (2020). Виконання доходів місцевих бюджетів. URL: https://mof.gov.ua/en/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv (дата звернення: 22.09.2021).

Березіна О. Сучасний підхід до визначння суті капіталізації в рамках концепції стійкого. Економічний простір. 2016. № 111. С. 73–84.

Возняк Г. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ. Львів : ІРД ім. М. Долішнього. 2016. 520 с.

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Глинський, Н. (2021). ФІНАНСИ СЛАБОУРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-113
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ