ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ

Ключові слова: митний контроль, спрощення митних процедур, митне оформлення, митний пост-аудит, зарубіжний досвід

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ефективної організації митних процедур, пов’язаних зі здійсненням митного контролю. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу. Відзначено, що митні адміністрації діють на основі комплексного підходу. Встановлено, що діяльність митних органів одночасно спрямована на підвищення ефективності та спрощення митних процедур. Підкреслено значний рівень цифровізації процесів. Зосереджено увагу на використанні митного пост-аудиту як сучасної форми митного контролю, досліджено специфіку його запровадження в країнах Європейського Союзу. Визначено шляхи удосконалення діяльності митних органів в сфері контролю, які представляють інтерес для подальшої адаптації в Україні.

Посилання

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.10.2021).

Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 159–163.

Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 5–20.

Брендак А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління митними ризиками в контексті євроінтеграції України. Державне управління: теорія та практика. Серія: Соціальна й економічна політика. 2017. № 2. С. 57–65.

Десятнюк О. М., Харкавий М. О. Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_4. (дата звернення 02.10.2021).

Комаров О.В. Адміністрування митних ризиків як сучасний механізм підвищення ефективності митних процедур. Митна безпека. 2014. № 1. С. 26–33.

Корнійчук Н.І. Проблеми та напрями вдосконалення митного контролю і митного аудиту. Економіка та митно-правові відносини. 2019. Вип. 9-10. С. 64–70.

Красівський О., Товт В. Особливості та проблеми здійснення митного контролю в контексті європейської інтеграції. Аспекти публічного управління. 2021. Т. 9 № 1. С. 106–111. DOI: https://doi.org/10.15421/152110

Саварець А.В. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України: консультативна робота. Київ : ГО «ІЕДПК», 2017. 24 с.

Прус Л.Р., Несторишен І.В., Бодров С.В. Аналіз використання технічних засобів митного контролю у морських пунктах пропуску: вітчизняний та світовий досвід. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. № 4(41). С. 26–31.

Молдован Е.С. Зарубіжний досвід автоматизації здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 1. С. 124–134.

Петрова І. Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського союзу. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 121–126.

Разумова О. Забезпечення митної безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду. Підприємництво, господарство і право. 2019. №5. С. 166–169. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.30

Commission Regulation (EEC) № 2454/93 URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2454:EN:HTML (дата звернення: 05.10.2021).

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція): Рада митного співробітництва 18.05.1973 р. у редакції Брюсельського Протоколу 1999 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_643. (дата звернення: 05.10.2021).

Про встановлення Митного кодексу Союзу: Регламент Європейського парламенту і ради (ЄС) від 9 жовтня 2013 року № 952/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13/print. (дата звернення: 02.10.2021).

Чуприна О.О. Стратегічні основи регулювання міграційних процесів в умовах сучасної трансформації економіки України : моногр. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. 347 с.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 02.10.2021).

Hodovanets, O.V. (2016). Mytnyi kontrol: sutnist ta ekonomichnyi zmist [Customs control: essence and economic content]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, Issue 20, vol 1, pp. 159–163. (in Ukrainian)

Merezhko, N., Karavaiev, T. & Kaluha, N. (2018). Podolannia barieriv u mizhnarodnii torhivli cherez sproshchennia mytnykh protsedur [Overcoming barriers to international trade through simplification of customs procedures]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no 3, pp. 5–20. (in Ukrainian)

Brendak, A.I. (2017). Stratehichni napriamy rozvytku systemy upravlinnia mytnymy ryzykamy v konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Strategic directions of development of the customs risk management system in the context of Ukraine's European integration]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Seriia: Sotsialna y ekonomichna polityka, no 2, pp. 57–65. (in Ukrainian)

Desiatniuk, O. M. & Kharkavyi, M. O. (2015). Novitnia paradyhma realizatsii mytnoho kontroliu v umovakh sproshchennia mytnykh protsedur [The latest paradigm of customs control in terms of simplification of customs procedures]. Efektyvna ekonomika, no 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_4. (accessed: 02.10.2021)

Komarov, O.V. (2014). Administruvannia mytnykh ryzykiv yak suchasnyi mekhanizm pidvyshchennia efektyvnosti mytnykh protsedur [Customs risk administration as a modern mechanism for improving the efficiency of customs procedures]. Mytna bezpeka, no 1, pp. 26–33. (in Ukrainian)

Korniichuk, N.I. (2019). Problemy ta napriamy vdoskonalennia mytnoho kontroliu i mytnoho audytu [Problems and directions of improvement of customs control and customs audit]. Ekonomika ta mytno-pravovi vidnosyny, no 9-10, pp. 64–70. (in Ukrainian)

Krasivskyi, O. & Tovt, V. (2021). Osoblyvosti ta problemy zdiisnennia mytnoho kontroliu v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Features and problems of customs control in the context of European integration]. Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 9, no 1, pp. 106–111. DOI: https://doi.org/10.15421/152110. (in Ukrainian)

Savarets, A.V. (2017). Ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid pobudovy mytnykh orhaniv: rekomendatsii dlia suchasnoi Ukrainy: konsultatyvna robota [Ukrainian and foreign experience in building customs authorities: recommendations for modern Ukraine: consultative work]. Kyiv: HO «IEDPK», 24 p. (in Ukrainian)

Prus, L.R., Nestoryshen, I.V. & Bodrov, S.V. (2013). Analiz vykorystannia tekhnichnykh zasobiv mytnoho kontroliu u morskykh punktakh propusku: vitchyznianyi ta svitovyi dosvid [Analysis of the use of technical means of customs control at maritime checkpoints: domestic and international experience]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, no 4(41), pp. 26–31. (in Ukrainian)

Moldovan, E.S. (2017). Zarubizhnyi dosvid avtomatyzatsii zdiisnennia protsedur mytnoho kontroliu ta mytnoho oformlennia tovariv, shcho peremishchuiutsia cherez mytnyi kordon vodnymy transportnymy zasobamy [Foreign experience in automating customs control procedures and customs clearance of goods moving across the customs border by water vehicles]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, no 1, pp. 124–134. (in Ukrainian)

Petrova, I. (2019). Mytna sluzhba Nimechchyny v intehrovanii systemi mytnykh sluzhb Yevropeiskoho soiuzu [German customs service in the integrated system of customs services of the European Union]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no 1, pp. 121–126. (in Ukrainian)

Razumova, O. (2019). Zabezpechennia mytnoi bezpeky Ukrainy z urakhuvanniam zarubizhnoho dosvidu [Ensuring customs security of Ukraine taking into account foreign experience]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no 5, pp. 166–169. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.30. (in Ukrainian)

EUR-lex, (1993). Commission Regulation (EEC) № 2454/93. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2454: EN:HTML (accessed: 05.10.2021).

Rada mytnoho spivrobitnytstva. (1999). Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia), 18.05.1973 r. u redaktsii Briuselskoho Protokolu 1999 r. [International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention): Customs Cooperation Council of 18 May 1973, as amended by the Brussels Protocol of 1999]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_643. (accessed: 05.10.2021).

European Parliament (2013). Pro vstanovlennia Mytnoho kodeksu Soiuzu: Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i rady (IeS) vid 9 zhovtnia 2013 roku № 952/2013 [On the establishment of the Union Customs Code: Regulation of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 no 952/2013]. (in Ukrainian). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13/print. (accessed: 02.10.2021).

Chupryna, O.O. (2018). Stratehichni osnovy rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv v umovakh suchasnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy: monohr [Strategic bases of regulation of migration processes in the conditions of modern transformation of economy of Ukraine: monograph]. Kryvyi Rih: Vyd. R.A. Kozlov, 347 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 375
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Войченко, Т. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-1
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ