СКЛАДОВІ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Ключові слова: стратегічний маркетинг, маркетингова стратегія, менеджмент, стратегічна діяльність, ринкова діяльність, конкурентоспроможність, адаптація, товар

Анотація

У статті розглянуто складові системи адаптації маркетингової стратегії, охарактеризована сутність та особливості її адаптації. Обґрунтовано, що розробка маркетингової стратегії залежить від соціокультурних факторів. Дані фактори не тільки визначають доцільність виходу на ринок з точки зору присутності на ньому вільних ніш, структури попиту на товар або послугу і ступеня впливу на бізнес різних інститутів, а й дозволяють зробити висновки про адаптаційні можливості фірми в умовах ринку. Визначено принципи, яким повинна відповідати стратегія відповідно до запропонованої моделі. Доведено, що в сучасних умовах актуальним є формування та використання адаптаційної моделі маркетингової стратегії в залежності від сегментації ринку, що дозволить підвисити ефективність діяльності підприємства за рахунок кращого врахування потреб споживачів, їх соціокультурних особливостей.

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва : Диалектика-Вильямс, 2014. 496 с.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 71 с.

Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення. Дніпро : Вид-во ДУЕП, 2006. 68 с.

Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга; пер. с англ. 9-е изд. Москва : Вильямс, 2005. 1200 с.

Гулик Т.В, Крюк В.В. Сутність поняття ринкової стратегії та її місце в системі міжнародного маркетингу. Економіка та суспільство. 2018. №19. С. 354–361. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-54

Бернадська Ю.С. Основы рекламы: под ред. Л.М. Дмитриевой. Москва : Инфа-М, 2015. С. 113.

Кузьома О.Ю. Адаптація економіки України до вимог та правил СОТ. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». 2010. Вип. 8. С. 106–113.

Гвоздецька І. В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2016. № 6(28). С. 100–106. URL: http://economics.opu.ua/files/archives/2016/n6.html (Дата звернення: 12.10.2021).

Калмикова Н.М. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. 2013. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/906 (Дата звернення: 10.10.2021).

Гулик Т.В., Кербікова А.С., Іваниця О.І. Гендерні чинники адаптації ринкових стратегій в умовах невизначеності. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 67–72.

Довбня С.Б., Найдовська А.О. Стратегія підприємства Частина 2 : навч. посібник. Дніпро : НМетАУ, 2021. 92 с.

Kotler, Ph. (2014). Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing]. Moscow: Dialektika-Williams. (in Russian)

Rayevnyeva O. (2006) Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : INZHEK. 295 p. (in Ukrainian).

Pavlova V. (2006) Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva: otsinka ta stratehiya zabezpechennya [Competitiveness of the enterprise: assessment and security strategy]. Dnipro: DUEP. 68 p. (in Ukrainian)

Kotler, Ph., Armstronh H. (2005). Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing]. Moscow: Williams. (in Russian)

Hulyk T., Kryuk V. (2018) Sutnistʹ ponyattya rynkovoyi stratehiyi ta yiyi mistse v systemi mizhnarodnoho marketynhu [The essence of the concept of market strategy and its place in the system of international marketing]. Ekonomika ta suspilʹstvo [Economy and society] (electronic journal), vol. 19, pp. 354-361. Available at: http://economyandsociety.in.ua (accessed 12 October 2021).

Bernadskaya YU. (2015). Osnovy reklamy [Advertising Basics]: pod red. L. Dmitriyevoy. Moscow: Infa-M. 113 р. (in Russian)

Kuzʹoma O. (2010). Adaptatsiya ekonomiky Ukrayiny do vymoh ta pravyl SOT [Adaptation of Ukraine's economy to WTO requirements and rules] Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya, 8, 106–113. (in Ukrainian)

Gvozdetska, I. (2016). Teoretyko-metodolohichni aspekty upravlinnia marketynhovoiu diyalnistiu pidpryyemstva [Theoretical and methodological aspects of the marketing activities of the company]. Economics: timerealities. Scientific Journal, 6(28), 100–106. Retrieved from: http://economics.opu.ua/files/archives/2016/n6.html (in Ukrainian)

Kalmykova N. (2013) Marketynhovyy menedzhment v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Marketing management in the enterprise management system]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/906 (accessed 10 October 2021).

Hulyk T., Kerbikova A., Ivanytsya O. (2019) Henderni chynnyky adaptatsiyi rynkovykh stratehiy v umovakh nevyznachenosti [Gender factors in the adaptation of market strategies in conditions of uncertainty]. Naukovo-vyrobnychyy zhurnal «Biznes-navihator» [Research and Production Journal "Business Navigator"], vol 4 (53), pp. 67–72.

Dovbnya S.B., Naidovska A.O. (2021). Enterprise strategy Part 2: textbook. manual. Dnipro: NMetAU, 92 p.

Переглядів статті: 300
Завантажень PDF: 439
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гулик, Т., Найдовська, А., & Забігай, В. (2021). СКЛАДОВІ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-2
Розділ
ЕКОНОМІКА