АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Ольга Радіонова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0570-3648
  • Никита Бражник Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-4769-580X
Ключові слова: діловий туризм, Харківська область, розвиток, туризм, колективні засоби розміщення, конференц-зал, аналіз

Анотація

У статті проведено аналіз статистичних даних, що надає уявлення про стан та тенденції розвитку ділового туризму в Харківській області. Проаналізовано динаміку кількості туристів з діловою, службовою і навчальною метою. Визначено колективні засоби розміщення, що мають конференц-зали, які відповідають сучасним вимогам для проведення ділових заходів. Надано SWOT-аналіз сильних і слабких сторін для розвитку ділового туризму в Харківській області. Встановлено, що основними сильними сторонами області є розвинений комплекс інфраструктурних об’єктів: колективні засоби розміщення, ресторани, парки, зони відпочинку, тощо; є необхідний інструментарій для проведення виставок, семінарів, фестивалів для розвитку MICE, ділового виду туризму. Слабкими сторонами є мала інформованість про діловий туристичний ринок Харківського регіону; зношеність доріг; відсутність маркетингової кампанії турпродуктів Харківської області як на зовнішньому ринку так і на внутрішньому ринках.

Посилання

Музичка Є. О. Тенденції розвитку світового ринку MICE-туризму. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/60.pdf

Галасюк С.С., Цимбаліст О.Ю. Світові та національні тенденції розвитку ділового туризму. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 грудня 2017 р. Дніпро: НО «Перспектива», 2017. Ч. 1. С. 9–12.

Коваль О.А. Васьковська І.І. Системний аналіз ділових послуг в Україні та аргументація створення бізнес-готелей в столиці. Intellectual potential of the XXI centuryurl, 2015. URL: http://www.sworld.com.ua/konferm2/31.pdf

Музичка Є.О., Петренко В.А. Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні. Економiка та держава. 2018. № 1/2018. C. 55–60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/12.pdf

Семенов В.Ф., Фадєєва Г.І. Умови і сучасні тренди розвитку ділового туризму в Україні і світі. Регіональна економіка та управління. № 5 (18), Запоріжжя, 2017. С. 149–156.

Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Ремігайло І.Ю. Шляхи розвитку ділового туризму у період пандемії. Інфраструктура ринку. 2020. № 50. С. 213–219. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/37.pdf

Офіційний сайт Головного Управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/

Конференц-сервіс в Україні. URL: https://conference-service.com.ua/confhall/search_res/region/22/

Muzichka, Е. (2019) Tendentsіi rozvitku svіtovogo rinku MICE-turizmu. Efektivna ekonomіka. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/60.pdf (in Ukrainian)

Galasyuk, S., Tsimbalіst, O. (2017) Svіtovі ta natsіonal'nі tendentsі] rozvitku dіlovogo turizmu. Svіtovі tendentsії ta perspektivi rozvitku fіnansovoї sistemi : zb. materіalіv mіzhnar. nauk.-prakt. konf., 15–16 grudnya 2017 r. Dnіpro: NO «Perspektiva», Ch. 1. S. 9–12. (in Ukrainian)

Koval, O., Vaskovska, І. (2015) Sistemnii analіz dіlovikh poslug v Ukraїnі ta argumentatsіya stvorennya bіznes-gotelei v stolitsі. Intellectual potential of the XXI centuryurl. URL: http://www.sworld.com.ua/konferm2/31.pdf (in Ukrainian)

Muzichka, E., Petrenko, V. (2018) Stan і tendentsіi rozvitku dіlovogo turizmu v Ukrainі. Ekonomika ta derzhava. № 1. S. 55–60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/12.pdf (in Ukrainian)

Semenov, V., Fadєєva, G. (2017) Umovi і suchasnі trendi rozvitku dіlovogo turizmu v Ukrainі і svіtі. Regіonal'na ekonomіka ta upravlіnnya. № 5 (18), Zaporіzhzhya, S. 149–156. ([in Ukrainian)

Shikіna, O., Goncharenko, Ya., Remіgailo, І. (2020) Shlyakhi rozvitku dіlovogo turizmu u perіod pandemії. Іnfrastruktura rinku. № 50. S. 213-219. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/37.pdf (in Ukrainian)

Ofіtsіinii sait Golovnogo Upravlіnnya statistiki u Kharkіvs'kіi oblastі. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/

Konferents-servіs v Ukraїnі. URL: https://conference-service.com.ua/confhall/search_res/region/22/

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Радіонова, О., & Бражник, Н. (2021). АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-109