НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Вікторія Шевченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-6345-9474
Ключові слова: маркетингова діяльність, будівельне підприємство, бенчмаркінг, маркетинг взаємодії

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сучасних напрямків вдосконалення управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Визначено, що саме бенчмаркінг допомагає вдосконалювати бізнес на постійній основі, порівнюючи певні продукти, послуги, процеси компанії з результатами найсильніших конкурентів або лідерів ринку. Для досягнення високої ефективності розвитку системи управління підприємством, доцільно інтегрувати до неї елементи маркетингу відносин. Розроблено комплекс рекомендацій щодо розвитку маркетингу взаємодії відповідно до схеми основних рівнів взаємозв'язків будівельного підприємства. Доведено, що розвиток маркетингу взаємодії передбачає вдосконалення маркетингової діяльності підприємства за рахунок врахування інтересів усіх суб'єктів взаємин. Представлені напрямки розвитку маркетингу взаємодії дозволять будівельним підприємствам поліпшити економічні показники діяльності.

Посилання

Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг : пер. с англ. 8-е изд. Москва : Вильямс, 2007. 832 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. Київ : Лібра, 2002. 712 с.

Зозульов О.В. Новий підхід до управління в маркетингу. Маркетинг в Україні. 2013. № 5(80). С. 48–54.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб. : Пітер, 2007. 816 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг : учебник. СПб. : Наука. 2011. 487 с.

Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг : Підручник. Київ : КДТЕУ, 2000. 306 с.

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект : навчальний посібник. Київ : «Вільямс», 2000. 262 с.

Armstrong G., Kotler F. (2007) Vvedenie v marketing [Introduction to Marketing]. Moskva: Vil'yams, 832 p. (in Russian)

Garkavenko S.S. (2002) Marketing [Marketing]. pіdruchnik [textbook]. Kyiv: Lіbra, 712 p. (in Ukrainian)

Zozul'ov O.V. (2013) Novij pіdhіd do upravlіnnya v marketingu [A new approach to management in marketing]. Marketing v Ukrainі, 5(80), 48–54. (in Ukrainian)

Kotler F. (2007) Marketing menedzhment [Marketing management]. SPb.: Pіter, 816 p. (in Russian)

Lamben Zh.-Zh. (2011) Strategicheskij marketing [Strategic marketing]. uchebnik [textbook]. SPb. Nauka, 487 p. (in Russian)

Mazarakі A.A. (2000) Mіzhnarodnij marketing [International marketing]. pіdruchnik [textbook]. Kyiv: KDTEU, 306 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Шевченко, В. (2021). НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-103
Розділ
МАРКЕТИНГ