ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: сільське господарство, інновація, інноваційна технологія, маркетинг інновацій, інновації в маркетингу

Анотація

У статті запропоновано виділяти дві складові інноваційного маркетингу в системі управління аграрним підприємством: маркетинг інновацій (товар-інновація: біологічні інновації; технологія-інновація: техніко-технологічні та хімічні інновації; інновація-послуга: соціальні, економічні та організаційні інновації) та інновації в маркетингу (інновації в товарній, ціновій, комунікаційній та збутовій політиці аграрного підприємства). На основі цих складових були проаналізовані інструменти, які використовують сільськогосподарські підприємства для підвищення рівня власної конкурентоспроможності. Подальші дослідження будуть направлені на узагальнення системи інструментів інноваційного маркетингу та механізму впровадження в систему управління аграрним підприємством.

Посилання

7 agtech інновацій 2018 року. АгроЕліта. URL: https://agroelita.info/7-agtech-innovatsij-v-2018-rotsi/ (дата звернення: 24.09.2021).

8 технологій, які невдовзі змінять сільське господарство. URL: https://landlord.ua/news/8-tekhnolohii-iaki-nevdovzi-zminiat-silske-hospodarstvo/ (дата звернення: 24.09.2021).

Білозубенко В.С. Інноваційна активність і національна інноваційна система. Торгівля й ринок України. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства. 2009. Т. 2. Вип. 28. С. 332–340.

Данько Ю. І., Жмайлов В. М., Блюмська-Данько К. В. Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 48–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2017_2_9 (дата звернення: 24.09.2021).

Донець О. Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України. Економічний аналіз. 2013. Випуск 12. Частина 1. С. 92–97.

Дрон – що це таке, та навіщо він потрібен у сільському господарстві. URL: https://agro.dn.gov.ua/dron-shho-tse-take-ta-navishho-vin-potriben-u-silskomu-gospodarstvi/ (дата звернення: 24.09.2021).

Грідін О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств-виробників зерна: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Сум. нац. аграр. ун-т. Суми, 2019.

Зелена упаковка: тренд нової реальності. URL: https://madeinukraine.org/blog/info/168 (дата звернення: 24.09.2021).

Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія. Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. 192 c.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник / Ю.М. Бажал та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.М. Бажала. Київ : ПУЛЬСАРИ, 2015. 278 с.

Кириченко В.В., Тимчук В.М. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій. Вісник аграрної науки. 2008. № 8. С. 62–64.

Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно–економічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. №9. С. 30–37.

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург : Питер, 2014. 800 с.

Маркетинг: навчальна допомога / В.В. Липчук та ін. ; за заг. ред. В.В. Липчука. Львів : Магнолія – 2006, 2012. 456 с.

Назаренко О. Г. Можливості використання безпілотних літальних апаратів в системах точного землеробства та аграрному виробництві загалом. Вісник СНАУ. Серія : Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2017. № 10. С. 68–71.

Пасічник Н. А. Методика прогнозування обсягів врожаю на базі даних дистанційного зондування високої просторової розподільчої здатності на прикладі пшениці. Збалансоване природокористування. 2020. № 2. С. 129–134. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208824.

Пересунько Е.С. Місце й роль інноваційної діяльності в системі економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 6(73). С. 84–88.

Савченко С. О., Аблязова Н. Р., Сукач О. М. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. Підприємництво та інновації. 2021. № 17. С. 46–49. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.9.

Середюк Ю. І., Шматковська Т. О. Особливості інновацій в сільському господарстві. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : європейський вектор – нові виклики та можливості : тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2015. С. 304–305.

Сучасні технології в сільському господарстві: сфери застосування. Earth observing system. URL: https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/ (дата звернення: 24.09.2021).

Транченко Л., Транченко О. Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво. Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. № 25. С. 60–65.

Хомин А. ІТ-інновації в агро: вісім ключових напрямків, про які варто дізнатись. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/it-innovacii-v-agro-visim-klucovih-napramkiv-pro-aki-varto-diznatis (дата звернення: 24.09.2021).

Шпикуляк О. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 109–116.

Чіков І. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на основі інноваційних перетворень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 5. Т. 29 (68). С. 113–117.

Чорний А. Штучне м'ясо може вплинути на економіку України. Чому це не близька, але абсолютно реальна перспектива. Forbes. 24.03.2021. URL: https://forbes.ua/innovations/iskusstvennoe-myaso-mozhet-izmenit-ekonomiku-ukrainy-pochemu-eto-ne-blizkaya-no-absolyutno-realnaya-perspektiva-23032021-1210 (дата звернення: 24.09.2021).

Янковська О. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка XXI століття: виклики та проблеми. 2012. № 4. С. 30–33

ALFA Smart Agro виводить на ринок 4 нові розробки. URL: https://aggeek.net/ru-blog/alfa-smart-agro-vivodit-na-rinok-4-novi-rozrobki (дата звернення: 24.09.2021).

Bedord L. 7 ag tech advancements from 2018. URL: https://www.agriculture.com/news/technology/7-ag-tech-advancements-from-2018 (дата звернення: 24.09.2021).

Bhutani A. Agricultural Drones Market Size By Product, Software, By Application, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2017 – 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/agricultural-drones-market (дата звернення: 24.09.2021).

Farmers Business Network. Офіційний сайт. URL: https://www.fbn.com/market (дата звернення: 24.09.2021).

Lorenz J. Farmers Edge Releases the Industry’s First Automatic Crop Health Change Detection Tool Highlighting the ROI of High-Resolution Satellite Imagery. URL: https://www.farmersedge.ca/farmers-edge-releases-the-industrys-first-automatic-crop-health-change-detection-tool-highlighting-the-roi-of-high-resolution-satellite-imagery/ (дата звернення: 24.09.2021).

French J., Montiel K., Palmieri V. Innovation in agriculture: a key process for sustainable development. Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. URL: https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2607/BVE17038694i.pdf (дата звернення: 24.09.2021).

O'Regan N., Ghobadian A. Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management, 2005. Vol. 54. Issue 2. Р. 81–97.

7 agtech innovatsii 2018 roku [7 agtech innovations of 2018] (07.12.2018). AhroElita. Available at: https://agroelita.info/7-agtech-innovatsij-v-2018-rotsi/.

8 tekhnolohii, yaki nevdovzi zminiat silske hospodarstvo [8 technologies that will soon change agriculture] (08.10.2019). Landlord. Available at: https://landlord.ua/news/8-tekhnolohii-iaki-nevdovzi-zminiat-silske-hospodarstvo/.

Bilozubenko V. (2009) Innovatsiyna aktyvnist’ i natsional’na innovatsiyna systema [Innovation activity and national innovation system]. Torhivlya y rynok Ukrayiny, vol. 2, no. 28, pp. 332–340.

Danko, Yu.I., Zhmaylov, V.M., & Blyumska-Danko, K.V. (2017). Konkurentni zasady rozvytku innovatsiinoi marketynhovoi diialnosti v ahrarnii sferi [Competitive basis for the development of innovative marketing activities in the agricultural sector]. Actual problems of innovative economy, 2, 48–55.

Donets, O. (2013). Innovatsiia ta yii osoblyvosti v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Innovation and its features in the agricultural sector of Ukraine's economy]. Economic analysis, 12 (1), 92–97.

Dron – shcho tse take, ta navishcho vin potriben u silskomu hospodarstvi [Drone – what is it and why it is needed in agriculture] (4.04.2017). Departament APR ta ZV DODA. Available at: https://agro.dn.gov.ua/dron-shho-tse-take-ta-navishho-vin-potriben-u-silskomu-gospodarstvi/.

Hridin, O.V. (2019). Innovatsiinyi rozvytok ahrarnykh pidpryiemstv-vyrobnykiv zerna [Innovative development of agricultural enterprises-producers of grain] [PhD dissertation, Sumy National Agrarian University]. Sumy National Agrarian University.

Zelena upakovka: trend novoi realnosti [Green packaging: the trend of the new reality] (14.02.2021). Made in Ukraine. Available at: https://madeinukraine.org/blog/info/168.

Illiashenko, N.S. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic principles of innovative marketing of industrial enterprises]: monohrafiya [a monograph]. Sumy : Vydavnyctvo SumDU. 192 p.

Illiashenko, S. (2010). Innovatsiynyy menedzhment [Innovation management]. Sumy: VTD -University book. (in Ukrainian)

Bazhal Yu. (ed.) (2015) Innovatsiyne pidpryyemnytstv: kreatyvnist’, komertsializatsiya, ekosystema [Innovative entrepreneur-ship: creativity, commercialization, ecosystem]. Kyiv: Pulsary. (in Ukrainian)

Kyrychenko, V.V., & Tymchuk, V.M. (2008). Rynkovi modeli realizatsii selektsiinykh innovatsii [Market models for the implementation of breeding innovations]. Bulletin of Agricultural Science, 8, 62–64.

Kot, O.V. (2008). Teoretychni aspekty innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky ta yoho orhanizatsiino–ekonomichne zabezpechennia [Theoretical aspects of innovative development of the agricultural sector of the economy and its organizational and economic support]. Problems of science. 9, 30–37.

Kotler, F., & Keller, K. (2014). Marketynh, menedzhment [Marketing, management]. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

Lipchuk, V. (ed.) (2012). Marketynh: navchal’na dopomoha [Marketing: training aid]. Lviv: Magnolia 2006. (in Ukrainian)

Nazarenko, O.G. (2017). The opportunity of using drones in precision farming systems and in agrarian production in generally. Bulletin of SNAU. The series: Mechanization and Automation of Production Processes, (10), 68–71. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_mekh_2017_10_16.

Pasichnyk, N. A. (2020). The method of forecasting yields on the basis of remote sensing data of high resolution on the example of wheat has been suggested. Balanced nature using, (2), 129–134. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208824.

Peresunko E. (2007) Mistse y rol’ innovatsiynoyi diyal’nosti v systemi ekonomiky [The place and role of innovation in the economy]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, no. 6(73), pp. 84–88.

Savchenko, S., Abliazova, N., & Sukach, O. (2021). Innovative marketing in the company management system. Entrepreneurship and Innovation, (17), 46–49. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.9.

Serediuk, Yu. I., & Shmatkovska, T. O. (2015). Osoblyvosti innovatsii v silskomu hospodarstvi [Features of innovations in agriculture]. III International Scientific and Practical Conference: Problems of formation and development of innovation infrastructure: European vector - new challenges and opportunities, Lviv.

Suchasni tekhnolohii v silskomu hospodarstvi: sfery zastosuvannia [Modern technologies in agriculture: areas of application] (15.10.2020). Earth observing system. https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/.

Tranchenko, L., & Tranchenko, O. (2014). Vprovadzhennia konkurentospromozhnykh innovatsiinykh zasobiv u silskohospodarske vyrobnytstvo [Introduction of competitive innovative means in agricultural production]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Economics Series, 25, 60–65.

Khomyn A. (22.07.2017). IT-innovatsii v ahro: visim kliuchovykh napriamkiv, pro yaki varto diznatys [IT innovations in agriculture: eight key areas that are worth learning]. Agravery. Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/it-innovacii-v-agro-visim-klucovih-napramkiv-pro-aki-varto-diznatis.

Shpykuliak, O. (2011). Etapnist innovatsiinoho protsesu ta otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti [Stages of the innovation process and evaluation of the effectiveness of innovation]. Economics of agro-industrial complex, 12, 109–116.

Chikov, I. (2018). Faktory pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv APK na osnovi innovatsiinykh peretvore [Factors of increasing the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of innovative transformations]. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 5 (29), 113–117.

Chornyi, A. (24.03.2021). Shtuchne miaso mozhe vplynuty na ekonomiku Ukrainy. Chomu tse ne blyzka, ale absoliutno realna perspektyva [Artificial meat can affect the economy of Ukraine. Why this is not close, but a very real prospect]. Forbes. Available at: https://forbes.ua/innovations/iskusstvennoe-myaso-mozhet-izmenit-ekonomiku-ukrainy-pochemu-eto-ne-blizkaya-no-absolyutno-realnaya-perspektiva-23032021-1210.

Iankovska, O. (2012). Osoblyvosti innovatsii v silskomu hospodarstvi. [Features of innovation in agriculture]. The economy of the XXI century: challenges and problems, 4, 30–33.

ALFA Smart Agro vyvodyt na rynok 4 novi rozrobky [ALFA Smart Agro launches 4 new developments]. (2021). AGGEEK. Available at: https://aggeek.net/ru-blog/alfa-smart-agro-vivodit-na-rinok-4-novi-rozrobki.

Bedord, L. (27.11.2018). 7 ag tech advancements from 2018. Successul Farming. Available at: https://www.agriculture.com/news/technology/7-ag-tech-advancements-from-2018.

Bhutani, A. (2016). Agricultural Drones Market Size By Product, Software, By Application, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2017 – 2024. Global Marketing Insights. Available at: https://www.gminsights.com/industry-analysis/agricultural-drones-market.

Farmers Business Network (n.d.). Official site. Available at: https://www.fbn.com/.

Lorenz, J. (24.10.2018). Farmers Edge Releases the Industry’s First Automatic Crop Health Change Detection Tool Highlighting the ROI of High-Resolution Satellite Imagery. Farmers Edge. Available at: https://www.farmersedge.ca/farmers-edge-releases-the-industrys-first-automatic-crop-health-change-detection-tool-highlighting-the-roi-of-high-resolution-satellite-imagery/.

French, J., Montiel, K., & Palmieri, V. (2014). Innovation in agriculture: a key process for sustainable development. Inter-American Institute for Cooperation. Available at: https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2607/BVE17038694i.pdf.

O'Regan, N., & Ghobadian, A. (2005) Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management, 54 (2), 81–97.

Переглядів статті: 325
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Голишева, Є. (2021). ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-76
Розділ
МАРКЕТИНГ