СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

  • Вікторія Янковська Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-2588-3156
  • Ольга Телепнєва Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-4052-4928
  • Іван Кононов Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-6627-9986
Ключові слова: логістичний менеджмент, логістика, менеджмент, управління підприємством, підприємство

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності поняття «логістичний менеджмент», як важливій складовій управління підприємством. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття з точки зору різних авторів, нагальні проблеми управлінського процесу, суттєві умови ефективної роботи, розкриті спільні та відмінні риси в підходах до визначення даної економічної категорії; розроблено найбільш повне визначення поняття на основі розглянутих підходів; надати пропозиції щодо найбільш прийнятного терміну для позначення поняття «логістичний менеджмент». Доведено, що логістичний менеджмент, це об’єднання декількох управлінських функцій підприємства задля досягнення відповідних цілей та вирішення необхідних виробничих завдань з метою отримання прибутку. Окреслено, що логістичний менеджмент здійснюється відповідно до таких ключових концепцій, як: концепція загальних витрат, запобігання локальній субоптимізації та фінансові обміни.

Посилання

Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту. URL: https://present5.com/logistichnij-menedzhment-v-sistemi-zagalnogo-menedzhmentu-logistichnij/

Крикавський Є.В. Логістичне управління : підручник. Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

Окландер М.А. Логістика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Москва : ИНФРА-М, 2005. 797 с.

Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. 322 с.

Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок, 2-е изд. Москва : ЗАО Олимп-Бизнес , 2008. 640 с.

Сергеев В.И. Логистика: учебник для бакалаврата и магистратуры. Москва : Юрайт, 2017. 542 с.

Тюріна Н.М. Логістика : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 392 с.

Лукинський В.С. Логістика та управління ланцюгами постачань Москва : Видавництво Юрайт, 2018. 359 с.

Кузьменко А.В., Пильнєв В.Г. Логістичний менеджмент: обґрунтування поняття та основні принципи в системі управління підприємством. Класичний приватний університет. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 5(05). С. 150–155. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/30.pdf.

Пономаренко В.С., Таньков К.М., Лепейко Т.І. Логістичний менеджмент : підручник. Харків : ХНЕУ, 2010. 424 с.

Савенко І.І., Седіков Д.В. Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат. Економіка харчової промисловості. 2020. Том 12, випуск 3. С. 42–50.

Полянська А.С. Логістичний менеджмент як необхідна умова поліпшення потенціалу розвитку організацій. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2007. С. 115–120. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34208/1/19_115-120.pdf

Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні БІЗНЕСІНФОРМ. 2017. № 9. С. 262–267. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-9_0-pages-262_267.pdf

Міценко Н.Г. Логістичний менеджмент – інструмент формування та забезпечення ефективного функціонування інтегрованих систем. Торгівля, комерція, підприємництво. 2013. Вип. 15. С. 111–116. URL: http://journals-lute.lviv.ua/journal/15_2013/27.pdf

Головкова Л.С., Головкова А.Є. Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2013. Вип. 6. С. 25–30.

Авраменко О.В. Визначення показників ефективності логістичного управління на підприємстві Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 25. Частина 1. С. 116–120. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_25/1/27.pdf

Балабанова Ю.Є. Трансформація логістичного менеджменту в Україні в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. URL: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/phd/Disser/2020/Disser-PhD Barabanova.pdf.

Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 482 с.

Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы и модели : учебное пособие. СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2005. 384 с.

Аникин Б.А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика : учебник. Москва : Проспект, 2017. 426 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503 с.

Украинцев В. Б. Конкуренция и логистика. Москва : Экспертное бюро, 1999. 362 с.

Костюченко Л. Концепція логістичного менеджменту в управлінні інтегрованою логістичною системою. Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте . Киев : ГЭТУТ, 2014. С. 303–308.

Сумець О. Основні компоненти логістичного менеджменту в аспекті забезпечення безпеки й ефективної логістичної діяльності підприємств. Коммунальное хозяйство городов. 2014. № 111. С. 194–201.

Шандрівська О., Кузяк В., Хтей Н. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи . Львів : Львівська політехніка, 2014. 196 с.

Ковальська Л.М., Циганюк В.П. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями вдосконалення. Зб. наук. праць Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2013. Т. 38, вип. 10. С. 87–97.

Смирнов І.К., Шматок О.В. Агрологістика в Україні: суспільно-географічні проблеми і перспективи розвитку. Економічна та соціальна географія. 2015. T. 67, вип. 2. С. 96–109.

Lohistychnyi menedzhment v systemi zahalnoho menedzhmentu [Logistics management in the system of general management] Available at: https://present5.com/logistichnij-menedzhment-v-sistemi-zagalnogo-menedzhmentu-logistichnij/

Krykavskyi Ye. (2005) Lohistychne upravlinnia [Logistics management] pidruchnyk [a textbook]. Lviv: Vydavnytstvo NU «Lvivska politekhnika», 684 p. (in Ukrainian)

Oklander M. (2008) Lohistyka [Logistics]. pidruchnyk. [a textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 346 p. (in Ukrainian)

Stok Dzh., Lambert D. (2005) Stratehycheskoe upravlenye lohystykoi [Strategic logistics management]. Moskva: YNFRA-M, 797 p. (in Russian)

Frolova L. (2005) Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistics management of a commercial enterprise] monohrafiia. [a monograph]. Donetsk: DonDUET, 322 p. (in Ukrainian)

Bauersoks D., Kloss D. (2008) Lohystyka: yntehryrovannaia tsep postavok [Logistics: an integrated supply chain] Moskva: ZAO Olymp-Byznes, 640 p. (in Russian)

Serheev V. (2017) Lohystyka [Logistics]. uchebnyk. [a textbook]. Moskva: Yurait, 542 p. (in Russian)

Tiurina N. (2015) Lohistyka [Logistics]. pidruchnyk. [a textbook]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 392 p. (in Ukrainian)

Lukynskyi V. (2018) Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postachan [Logistics and supply chain management] Moskva: Vydavnytstvo Yurait, 359 p. (in Ukrainian)

Kuzmenko A., Pylniev V. (2017) Lohistychnyi menedzhment: obgruntuvannia poniattia ta osnovni pryntsypy v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. [Logistics management: substantiation of the concept and basic principles in the enterprise management syste], Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 5(05), 150–155.

Ponomarenko V., Tankov K., Lepeiko T. (2010) Lohistychnyi menedzhment [Logistics management]. pidruchnyk. [a textbook]. Kharkiv: KhNEU, 424 p.

Savenko I., Sedikov D. (2020) Lohistychnyi menedzhment, yak instrument optymizatsii lohistychnykh vytrat [Logistics management as a tool for optimizing logistics costs]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 3, 42–50.

Polianska A. Lohistychnyi menedzhment yak neobkhidna umova polipshennia potentsialu rozvytku orhanizatsii [Logistics management as a necessary condition for improving the development potential of organizations]. Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34208/1/19_115-120.pdf

Avramenko O. (2017) Napriamy rozvytku lohistychnoho menedzhmentu v Ukraini [Directions of development of logistics management in Ukraine]. BIZNES-INFORM, 9, 262–267. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-9_0-pages-262_267.pdf

Mitsenko N. (2013) Lohistychnyi menedzhment – instrument formuvannia ta zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia intehrovanykh system [Logistics management is a tool for forming and ensuring the effective functioning of integrated systems], Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, 15, 111–116. Available at: http://journals-lute.lviv.ua/journal/15_2013/27.pdf

Holovkova L., Holovkova A. (2013) Lohistychnyi menedzhment u systemi upravlinnia korporatsiieiu [Logistics management in the corporate governance system] Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», 6, 25–30.

Avramenko O. (2017) Vyznachennia pokaznykiv efektyvnosti lohistychnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [Determining the efficiency of logistics management at the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 25, 116–120. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_25/1/27.pdf

Balabanova Yu. Transformatsiia lohistychnoho menedzhmentu v Ukraini v konteksti realizatsii yevrointehratsiinoi stratehii [Transformation of logistics management in Ukraine in the context of implementation of European integration strategy] Dysertatsiia na zdobuttia stupenia doktora filosofii (PhD Thesis). Available at: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/phd/Disser/2020/Disser-PhD Barabanova.pdf

Ponomarenko V. (2010) Lohistychnyi menedzhment [Logistics management] pidruchnyk. [a textbook]. Kharkiv: VD «INZhEK», 482 р. (in Ukrainian)

Dolhov A., Kozlov V., Uvarov S. (2005) Lohystycheskyi menedzhment fyrmы: kontseptsyia, metodы y modely [Logistic management of the company: concept, methods and models] SPb.: Yzdatelskyi dom «Byznes-pressa», 384 р. (in Russian).

Anykyn B., Tiapukhyn A. (2017) Kommercheskaia lohystyka [Commercial logistics] uchebnyk. [a textbook]. Moskva: Prospekt, 426 р. (in Russian)

Uoters D. (2003) Lohystyka. Upravlenye tsepiu postavok [Logistics. Supply chain management]. Moskva: YuNYTY-DANA, 503 р. (in Russian)

Ukrayntsev V. (1999) Konkurentsyia y lohystyka [Competition and logistics] Moskva: Ekspertnoe biuro, 362 р. (in Russian)

Kostiuchenko L. (2014) Kontseptsiia lohistychnoho menedzhmentu v upravlinni intehrovanoiu lohistychnoiu systemoiu [The concept of logistics management in the management of an integrated logistics system]. Problemy ekonomyky y upravlenyia na zheleznodorozhnom transporte. Kyiv: HETUT, pp. 303–308.

Sumets O. (2014) Osnovni komponenty lohistychnoho menedzhmentu v aspekti zabezpechennia bezpeky y efektyvnoi lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv [The main components of logistics management in terms of security and efficient logistics of enterprises]. Kommunalnoe khoziaistvo horodov, 111, 194–201.

Shandrivska O., Kuziak V., Khtei N. (2014) Lohistychnyi menedzhment: pidruchnyk [Logistics management: a textbook]. Lviv: Lvivska politekhnika, 196 р. (in Ukrainian)

Kovalska L., Tsyhaniuk V. (2013) Lohistychnyi menedzhment na pidpryiemstvi: osoblyvosti ta napriamy vdoskonalennia [Logistics management at the enterprise: features and directions of improvement]. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 10, 87–97.

Smyrnov I., Shmatok O. (2015) Ahrolohistyka v Ukraini: suspilno-heohrafichni problemy i perspektyvy rozvytku [Agrologistics in Ukraine: socio-geographical problems and development prospects]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, 2, 96–109.

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 391
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Янковська, В., Телепнєва, О., & Кононов, І. (2021). СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-104
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ