РЕАЛІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Ключові слова: туристичний бізнес, туристи, пандемія, внутрішній та зовнішній туризм, готельно-ресторанна справа

Анотація

Стаття присвячена аналізу діяльності підприємств туристичної сфери і суміжної сфери тимчасового розміщення та організації харчування. Згідно кодів економічної діяльності, що діють в Україні, визначено секції і розділи, в яких відображається діяльність підприємств цих сфер. Проаналізовано динаміку кількості підприємств туристичної та готельно-ресторанної галузі за період 2016-2020 роки, фінансові результати їх діяльності. Досліджено динаміку та структуру в’їзних, виїзних та внутрішніх туристів. Розглянуто зміни в реалізації послуг протягом 2020 року. Методологічною базою при написанні статті служили праці вітчизняних науковців, інформація Державної служби статистики України. Проведений аналіз дав змогу оцінити негативний вплив пандемії на функціонування туристичного бізнесу. В післякарантинний період сфера туризму потребуватиме державної підтримки для свого відновлення і розвитку.

Посилання

Герасимів З.М., Христенко Г.М. Особливості розвитку туризму в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/82.pdf.

Огієнко А.В., Огієнко М.М. Розвиток потенціалу туристичних підприємств миколаївської області. Збірник наукових праць НУК. 2019. № 1. С. 203–210. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3897/Ohiienko.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Про туризм: Закон України № 324/95-ВР від 15.09.95 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/79/KVED10_79.html.

Gerasymiv Z.M., Hrystenko G.M. (2019) Osoblyvosti rozvytku turyzmu v Ukraini [Features of tourism development in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/82.pdf (in Ukrainian)

Ogijenko A.V., Ogijenko M.M. (2019) Rozvytok potencialu turystychnyh pidpryjemstv mykolaivskoi oblasti [Development of potential of the tourist enterprises of the Nikolaev area]. Zbirnyk naukovyh prac' NUK, 1, 203–210. Retrieved from: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3897/Ohiienko.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian)

Oficijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Pro turyzm: Zakon Ukrainy № 324/95-VR vid 15.09.95 [“On tourism”: The Law of Ukraine № 324/95-VR from 15.09.95]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Servis dlja vyznachennja kodiv vydiv ekonomichnoi' dijal'nosti za KVED-2010 [Service for determining the codes of economic activities according to NACE-2010]. Retrieved from: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/79/KVED10_79.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Дудчик, О., & Сальникова, Т. (2021). РЕАЛІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-80
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають