ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інвестиційний проєкт, інвестиційна привабливість, оцінка, методи, критерії

Анотація

Стаття присвячена вивченню питання методичного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості малого підприємства. Розглянуто визначення «інвестиційний проєкт» у різних літературних джерелах та узагальнено власним розвитком. Окреслено існуючі за сучасних умов джерела фінансування інвестиційних проєктів для малих підприємств. Узагальнено основні підходи та методики до оцінювання інвестиційного проєкту. При оцінці інвестиційної привабливості рекомендовано керуватись певними науково-обґрунтованими економічними критеріями та акцентовано на необхідності використання неформалізованих критеріїв. Наведено економіко-аналітичну характеристику основних методів оцінки інвестиційних проектів. Розширено певні недоліки методик оцінки інвестиційної привабливості для малого підприємства.

Посилання

Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991 за № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Семенчук Л.І., Мороз С.О. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 898–901.

Грицай Т.Л. Інвестиційний проект як економічна категорія. Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18. С. 272–278.

Скалюк Р.В., Лоїк О.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 115–122.

Стефанович Є.А. Інвестиційні проекти та джерела їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 20. С. 8–12.

Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 141–149.

Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 16. С. 67–75.

Жуков В.В. Методичні підходи до оцінки привабливості інвестиційних проектів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13. Ч.1. С. 100–105.

Pro investysiinu diialnist. Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 za № 1560-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Semenchuk L.I., Moroz S.O. (2016) Investysiina pryvablyvist pydpryemstva ta metody yii otsiniuvannia [Investment attractiveness of the enterprise and methods of its estimation]. Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, no 11, pp. 898–901.

Hrytsai T.L. (2011) Investysiinyi proekt yak ekonomichna katehoriia [Investment project as an economic category]. Finansy, oblik i audit, no. 18, pp. 272–278.

Skaliuk R.V., Loik O.I. (2016) Otsinka investysiinoi pryvablyvosti pydpryemstva [Assessment of investment attractiveness of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 115–122.

Stefanovych Ye.A. (2010) Investysiini proekty ta dzherela yikh finansuvannia [Investment projects and sources of their financing]. Investysii: praktyka ta dosvid, no. 20, pp. 8–12.

Rzaiev H.I., Vakulova V.O. (2016) Metodychni pidkhody otsinky investysiinoi pryvablyvosti pydpryemstva [Methodical approaches to assessing the investment attractiveness of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 141–149.

Koziar N.O. (2019) Metodychni pidkhody do investysiinoi diialnosti silskohospodarskykh pydpryemstv [Methodical approaches to the evaluation of investment activity of agricultural enterprises]. Ahrosvit, no. 16, pp. 67–75.

Zhukov V.V. (2017) Metodychni pidkhody do otsinky pryvablyvosti investysiinykh proektiv [Methodical approaches to assessing the attractiveness of investment projects]. Naukovyi visnyk Uzhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 13, part 1, pp. 100–105.

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 277
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гурова, К., Мельничук, М., & Пащенко, А. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-77
Розділ
ЕКОНОМІКА