СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТОРГІВЛІ ІТ-ПОСЛУГАМИ

Ключові слова: інформаційні технології, глобалізація, перспективи, ринок ІТ, ринок послуг, тенденції

Анотація

У статті досліджуються питання стану ринку послуг в галузі інформаційних технологій за останні декілька років в умовах світової кризи на фоні пандемії. Розглянуті основні проблеми галузі, тенденції та прогнози галузі на наступні роки. Встановлено, що розвинений сектор послуг є одним з проявів розвитку постіндустріальної економіки. Вагома частка послуг в національній економіці притаманна розвиненим країнам та тим, що розвиваються. Інформаційні технології мають зв’язок майже з усіма сферами людського життя та впливають на ведення господарської діяльності у безлічі галузей. Встановлений зв’язок між об’ємом національних витрат на НТП та розвитком ІТ-ринку. Проаналізовані висновки експертів щодо подальшого розвитку сфери на міжнародному та національному ринку. Проаналізовані стан, проблеми та потреби українського ІТ-ринку. Надана оцінка проблемам та запропоновані варіанти їх вирішення.

Посилання

Торгівля послугами. Світовий банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS

Новікова А.П., Скоробогатова Н.Є. Аналіз розвитку світового та українського ринку ІТ-послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 52–56.

Витрати на науку та розробки. Світовий банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

Литвин А.Є. Світовий ІТ-ринок крізь призму світової організації торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 14. С. 58–61.

Торгівля послугами. URL: https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html

Огляд ІТ індустрії 2022. URL: https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis

Майбутнє робочих місць 2020. Світовий економічний форум. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність. Укрстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Винничук Р.О., Склярук Т.В. Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2015. № 833. С. 3–8.

Ставицька А.В. Потенціал ринку інформаційних технологій України: реалії та перспективи. Причорноморські економічні студії. 2016. №. 12(1). С. 39–43.

Проект Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298

Задорожнюк Н.О., Пустовий Н.О., Щевель А.О. Міжнародний досвід розвитку ІТ-аутсорсингу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. №27(1). С. 26–29.

Trade in services. World bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS

Novikova A., Skorobogatova N. (2018) Analysis of the development of the world and Ukrainian market of IT services. Investments: practice and experience, no 3, pp. 52–56.

Research and development expenditure. World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

Lytvyn A. (2011) The world IT market through the prism of the world trade organization. Investments: practice and experience, no 14, pp. 58–61.

Total trade in services. Available at: https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html

It industry outlook 2022. Available at: https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis

The future of jobs report 2020. World economic forum. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Economic statistics. Foreign economic activity. Ukrstat. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Vynnychuk R., Sklyaruk T. (2015) Features of IT-market development in Ukraine: state and tendencies. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", no 833, pp. 3–8.

Stavytska A. (2016) Potential of the market of information technologies of Ukraine: realities and prospects. Black Sea Economic Studies, no 12(1), pp. 39–43.

Draft Law on Stimulating the Development of the Digital Economy in Ukraine. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298

Zadorozhnіuk N., Pustovoy A., Shevel A. (2017) International experience of IT-outsourcing development. Scientific Bulletin of Kherson State University, no 27(1), pp. 26–29.

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Колобердянко, І., & Чернявська, А. (2021). СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТОРГІВЛІ ІТ-ПОСЛУГАМИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-63
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ