ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: безготівкові розрахунки, пандемія CoVID-19, діджиталізація, платіжна картка, електронні гроші, е-гаманець, комерційний банк

Анотація

У статті проаналізовано процеси діджиталізації безготівкових розрахунків та вплив на них пандемії CoVID-19. Визначено суть поняття, необхідність застосування безготівкових розрахунків. Проаналізовано показники ринку безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, електронних грошей та вплив діджиталізації на їх структуру, динаміку в умовах пандемії та карантинних заходів. Підсумовано, що впровадження інновацій та сучасних технологій є головним фактором життєздатності будь-якої економічної галузі, а найбільше це стосується ринку безготівкових розрахунків. З постійним розвитком цифрових технологій головним каналом зв'язку з клієнтами стають мережа Інтернет та мобільні канали, через які забезпечуються безготівкові платежі та розрахунки. У зв'язку з такою зростаючою потребою використання безготівкових платежів та розрахунків на перший план виходять завдання застосування інноваційних рішень та постійного вдосконалення якості пропонованих послуг.

Посилання

Коваленко Д. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 344 с.

Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Задорожна А.В. Дослідження теоретичних аспектів організації та здійснення безготівкових розрахунків. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 15. С. 863–866.

Сотченко Є.В. Діджиталізація міжнародних розрахунків в умовах кризових явищ світової економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. № 59–1. С. 51–61.

Дубина М.В., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні. Modern Economics. 2019. № 17. С. 80–85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 року № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 року № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

Положення про електронні гроші в Україні: Постанова Правління НБУ від 04.11.2010 р № 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#Text

Безготівкові розрахунки. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash

Річний звіт Національного банку України за 2020 рік. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik

Офіційний сайт Національної платіжної системи «ПРОСТІР». URL: http://prostir.gov.ua/prostir/

Kovalenko D. (2013) Groshi ta kredit: teoriya i praktika: navch. posibnik [Money and credit: theory and practice: textbook. manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literaturi.

Matvieiev V.V., Haidarzhyiska O.M., Zadorozhna A.V. (2018) Doslidzhennia teoretychnykh aspektiv orhanizatsii ta zdiisnennia bezghotivkovykh rozrakhunkiv [Research of theoretical aspects of organization and realization of non-cash settlements]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 15, 863–866.

Sotchenko Ye.V. (2020) Didzhytalizatsiia mizhnarodnykh rozrakhunkiv v umovakh kryzovykh yavyshch svitovoi ekonomiky [Digitalization of international settlements in the crisis of the world economy]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 59–1, 51–61.

Dubina M.V., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.P. (2019) Formuvannia instytutsiinoho seredovyshcha rozvytku kryptovaliut v Ukraini [Formation of the institutional environment for the development of cryptocurrencies in Ukraine]. Modern Economics, 17, 80–85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] date:16.01.2003 № 435-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy [On payment services: Law of Ukraine] date: 30.06.2021 № 1591-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini: Zakon Ukrainy [On payment systems and funds transfer in Ukraine: Law of Ukraine] date: 05.04.2001 roku № 2346-III.

Polozhennia pro elektronni hroshi v Ukraini: Postanova Pravlinnia NBU [Regulations on electronic money in Ukraine: Resolution of the NBU] Board of November 4, 2010 № 481.

Cashless payments [Bezghotivkovi rozrakhunky]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash

Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2020 rik [Annual report of the National Bank of Ukraine for 2020]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi platizhnoi systemy «PROSTIR» [Official site of the National payment system «SPACE»]. Available at: http://prostir.gov.ua/prostir/

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Федишин, М., & Вовк, М. (2021). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-66
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ