АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: бюджетування, стратегія розвитку підприємства, зовнішні фактори, алгоритм, ефективність діяльності підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням підвищення ефективності діяльності підприємства на основі бюджетування. В статті досліджено підходи до існуючих процесів бюджетування на підприємствах, визначено переваги та недоліки кожного з них. Проаналізовано фактори, що визначають специфіку підприємства та можуть впливати на вибір моделі бюджетування. Доведено, що для підвищення ефективності бюджетування, як інструменту стратегічного управління підприємством, доцільно проводити індивідуалізацію бюджетних моделей з огляду на специфіку діяльності конкретного підприємства. Тому в рамках дослідження розроблено алгоритм вибору моделі бюджетування із врахуванням особливостей функціонування підприємства, який дозволить отримати найбільший ефект від впровадження системи бюджетування та, відповідно, підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому.

Посилання

Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві. Економіка і держава. 2015. №11. С. 37–39.

Квасницька Р.С. Етапи процесу бюджетування на промислових підприємствах. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 3. С. 47–50.

Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування. Інвестиції: практика і досвід. 2015. №16. С. 89–92.

Миколайчук І.П. Удосконалення процесу бюджетування в системі фінансового управління підприємствами споживчої кооперації. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. №5 (77). С. 152–160.

Фісуненко П.А., Сорока А.А. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством. Молодий вчений. 2016. № 5 (32). С. 179–181.

Столяров Г.П., Пєнова Р.П. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2016. № 4 (57). С. 84–94.

Кучер С.В., Ковальчук Н.О. Процес бюджетування на малих підприємствах України як елемент ефективного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 993–996.

Новосад В.П., Селіверстов Р.Г., Артим І.І. Кількісні методи експертного оцінювання : наук.-метод. розробка. Київ : НАДУ, 2009. 36 с.

Fedorchenko O.Ie. (2015) Udoskonalennia systemy biudzhetuvannia na pidpryiemstvi [Improvement of budgeting at the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 11, 37–39. (in Ukrainian)

Kvasnytska R.S. (2017) Etapy biudzhetuvannia na promyslovyh pidpryiemstvah [Stages of the budgeting process at industrial enterprises]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 3, 47–50. (in Ukrainian)

Prots N.V. (2015) Osoblyvosti protsesu vprovadgennya systemy biudezhtuvannia [Features of the budget system implementation process]. Investitsiy: praktyka I dosvid – Investments: practice and experience, 16, 89–92. (in Ukrainian)

Mykilaychuk I.P. (2016) Udoskonalennia protsessu biudezhtuvannia v systemi finansovogo upravlinnia pidpryemstvamy spozhivchoy kooperatsiy [Improving the budgeting process in the system of financial management of consumer cooperatives]. Naukoviy visnik Poltavs’kogo universitetu ekonomiky I torgivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 5 (77), 152–160. (in Ukrainian)

Fisunenko P.A., Soroka A.A. (2016) Rol biudzhetu ta protsesu biudzhetuvannia v upravlinni pidpryiemstvom [The role of the budget and budgeting process in business management]. Molodyi Vchenyi – Young Scientist, 5 (32), 179–181. (in Ukrainian)

Stolyarov G.P. (2016) Teoretychni aspekty formuvannia systemy planuvannia ta biudzhetuvannia na pidpryiemstvi [Theoretical aspects of the formation of the planning and budgeting system at the enterprise]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta administruvannya na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 4 (57), 84–94. (in Ukrainian)

Kucher S.V. (2017) Protses biudzhetuvannia na malyh pidpryiemstvah Ukrainy yak element efektyvnogo upravlinnya [The budgeting process in small enterprises of Ukraine as an element of effective management]. Globalni ta natsionalni problem ekonomiky – Global and national economic problems, 20, 993–996. (in Ukrainian)

Novosad V.P., Seliverstov V.G., Artym I.I. (2009) Kilkisni metody ekpertnogo otsinuvannya [Quantitative methods of expert evaluation]. Kyiv: NADU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Єрмошкіна, О., Букреєва, Д., & Подольний, Є. (2021). АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-61
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ