ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СФЕРІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА НА ПОСТКОНФЛІКТНІЙ ТЕРИТОРІЇ

  • Марина Мельникова ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-5342-622X
  • Єлизавета Градобоєва ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-1086-8159
Ключові слова: місто, сфера життєдіяльності, господарювання, відновлення, постконфліктні території

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми відновлення сфери життєдіяльності в контексті забезпечення процесу господарювання міста на постконфліктній території. Охарактеризовано особливості процесу міського господарювання та визначено роль сфери життєдіяльності у виконанні його завдань. Проаналізовано стан функціонування підприємств сфери життєдіяльності міст на постконфліктних територіях Донецької та Луганської областей та оцінено можливості їх участі в процесі міського господарювання. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу до відновлення процесу господарювання підприємств сфери життєдіяльності міста, заснованого на принципах ефективного використання ресурсів і встановлення раціональних економічних зв’язків і відносин, врахуванні інституційних, організаційно-просторових, техніко-технологічних, соціально-економічних умов та чинників, забезпеченні можливостей впровадження інновацій, залучення інвестицій, розширення фінансових повноважень органів місцевого самоврядування.

Посилання

Балуєва О.В., Келембет О.С. Методичні принципи відновлення деокупованих територій. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 41–44.

Полчанов А.Ю. Постконфліктне відновлення як система. Економiка та держава. 2017. № 5. С. 33–39.

Лібанова Е.М. Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. Вісник Національної академії наук України. 2015. № 11. С. 13–25.

Долгальова О., Єщенко М. Вплив організаційних та нормативно-правових чинників на процес відновлення Донецької області. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 1(20). С. 33–45.

Колосов А. М., Снітко Є. О., Восьмачкина Н. В. Реінтеграція Донбасу: суспільно-економічні аспекти. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2. С. 4–11.

Coyne С.J. Reconstruction and Reconciliation: What's Economics Got to Do With It? The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. 2017. pp. 69–83.

Del Castillo G. Economic Reconstruction and Reforms in Post-Conflict Countries. CRPD. 2015. 28 p.

Хозяйствование города: теория и практика: моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, В.А. Устименко и др. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Донецк:Ноулидж, 2012. 270 с.

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року. Донецька обласна державна адміністрація. Офіційний сайт. 2020. URL: https://dn.gov.ua/strategiya-rozvitku-doneckoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku (дата звернення: 25.12.2020).

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році. Київ, 2019. 351 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Natsionalna-dopovid-za-2018-rik.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки. Луганська обласна державна адміністрація. Офіційний сайт. 2020. URL: http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_rozvitku_luganskoyi_oblasti_na_2021_2027_roki (дата звернення: 25.12.2020).

Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2019 рік. Міністерство розвитку громад та територій України. Офіційний сайт. 2020. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vi/ (дата звернення 25.12.2020).

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи надзвичайних ситуацій. Донецька обласна державна адміністрація. Офіційний сайт. 2020. URL: https://dcz.dn.gov.ua/ua (дата звернення: 25.12.2020).

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту України. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020 (дата звернення: 25.12.2020).

Коен А. Інвестори можуть покинути Україну, якщо країна не перейде на RAB-тариф. Україна Комунальна. Офіційний сайт. 2020. URL: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/jekspert-nvestori-mozhut-pokinuti-ukrajinu-jakshho-krajina-ne-perejde-na-rab-tarif-60574 (дата звернення 25.12.2020).

Baluieva O.V., Kelembet O.S. (2016) Metodychni pryntsypy vidnovlennia deokupovanykh terytorii [Methodical principles of restoration of deoccupied territories]. Prychornomorski ekonomichni studii, iss. 8, pp. 41–44.

Polchanov A.Yu. (2017) Postkonfliktne vidnovlennia yak systema [Post-conflict recovery as a system]. Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 33–39.

Libanova E.M. (2015) Vidnovlennia Donbasu: otsinka sotsialno-ekonomichnykh vtrat i priorytetni napriamy derzhavnoi polityky [Restoration of Donbass: assessment of socio-economic losses and priority areas of public policy]. Visnyk Natsionalnoyi akademii nauk Ukrainy, no. 11, pp. 13–25.

Dolhalova O., & Yeshchenko M. (2019) Vplyv orhanizatsiinykh ta normatyvno-pravovykh chynnykiv na protses vidnovlennia Donetskoi oblasti [Influence of organizational and normative-legal factors on the process of reconstruction of Donetsk region]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, iss. 1(20), pp. 33–45.

Kolosov A.M., Snitko Ye.O., & Vosmachkyna N.V. (2018) Reintehratsiia Donbasu: suspilno-ekonomichni aspekty [Reintegration of Donbass: social and economic aspects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 2, pp. 4–11.

Coyne С.J. (2017) Reconstruction and Reconciliation: What's Economics Got to Do With It? The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, pp. 69–83.

Del Castillo G. (2015) Economic Reconstruction and Reforms in Post-Conflict Countries. CRPD, 28 p.

Bogachev S.V., Melnikova M.V., & Ustimenko V.A. et al. (2012) Khoziaystvovanie goroda: teoriia i praktika [City management: theory and practice]. monohrafiya [a monograph]. Donetsk : Noulidzh. 270 p. (in Russian)

Donetska oblasna derzhavna administratsiia. Ofitsiinyi veb-sait (2020) Stratehiia rozvytku Donetskoi oblasti na period do 2027 roku [Development strategy of Donetsk region for the period up to 2027]. Available at: https://dn.gov.ua/strategiya-rozvitku-doneckoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku (accessed 25 December 2020).

Natsionalna dopovid pro yakist pytnoi vody ta stan pytnoho vodopostachannіa v Ukraini u 2018 rotsi (2019). Kyiv, 351 p. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Natsionalna-dopovid-za-2018-rik.pdf (accessed 25 December 2020).

Luhanska oblasna derzhavna administratsiia. Ofitsiinyi veb-sait (2020) Stratehiia rozvytku Luhanskoyi oblasti na 2021 – 2027 roky [Development strategy of Luhansk region for 2021 – 2027]. Available at: http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_rozvitku_luganskoyi_oblasti_na_2021_2027_roki (accessed 25 December 2020).

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. Ofitsiinyi veb-sait (2020) Stan sfery povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy v Ukraini za 2019 rik [The state of the sphere of household waste management in Ukraine in 2019]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vi/ (accessed 25 December 2020).

Donetska oblasna derzhavna administratsiia. Departament z pytan tsyvilnoho zakhystu, mobilizatsiіnoіi ta oboronnoi roboty nadzvychaynykh sytuatsiі. Ofitsiinyi veb-sait (2020) Available at: https://dcz.dn.gov.ua/ua (accessed 25 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. Ofitsiinyi veb-portal (2020) Pro skhvalennia Prohnozu ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2021 – 2023 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 Lypnia 2020 № 671 [About approval of the Forecast of economic and social development of Ukraine for 2021 – 2023 : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29 July 2020 no. 671]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020 (accessed 25 December 2020).

Koen A. (2020) Investory mozhut pokynuty Ukrainu, yakshcho kraina ne pereide na RAB-taryf [Investors can leave Ukraine if the country does not switch to the RAB-tariff]. Ukrayina Komunalʹna. Ofitsiynyy sayt. Available at: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/jekspert-nvestori-mozhut-pokinuti-ukrajinu-jakshho-krajina-ne-perejde-na-rab-tarif-60574 (accessed 25 December 2020).

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Мельникова, М., & Градобоєва, Є. (2020). ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СФЕРІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА НА ПОСТКОНФЛІКТНІЙ ТЕРИТОРІЇ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-39
Розділ
ЕКОНОМІКА