УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ Й ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА

Ключові слова: управлінська звітність, менеджмент, інформаційне забезпечення, структура управлінської звітності, ефективність господарювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі управлінської звітності для потреб менеджменту підприємства та обґрунтуванню її належного складу, що сприяло б забезпеченню апарату управління релевантною інформацією, орієнтованою на впровадження дієвих керівних рішень. Аргументовано доцільність формування управлінської звітності як головного джерела обліково-аналітичних даних для керівництва. Узагальнено різні підходи науковців та запропоновано три компоненти та структуру управлінської звітності: звітність про фінансове становище та результати діяльності підприємства, за ключовими показниками діяльності, про виконання бюджетів, конкретизовано їх оптимальний зміст. Обґрунтовано важливість та необхідність формування управлінських звітів про ліквідність та платоспроможність підприємства, рентабельність, потенційність банкрутства. Розроблено форми звітів та запропоновано до використання.

Посилання

Куцик П.О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 248–254.

Король С.Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування. БізнесІнформ. 2014. № 7. С. 325–330.

Кузь В.І., Кравчук В.С. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. 2. С. 188–197.

Гладій І.О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 604–609.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. Дата оновлення: 01.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 21.10.2021).

Шепель Т.П. Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 31–34.

Галицький О.М. Роль і місце управлінського обліку в підвищенні ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 36–39.

Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 304 с.

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Вигівська І.М. Формати бухгалтерської управлінської звітності: методика визначення і формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. С. 568–573.

Kutsik P.O. (2014) Suchasne traktuvannya, sklad i osoblivosti formuvannya upravlinskoi znitnosti pidpriemstva [Modern Interpretation, Composition and Features of the formation of management reporting of the enterprise]. Visnik Natsionalnogo universitetu «Lvivska politehnika». Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, 797, 248–254. (in Ukrainian)

Korol S.Y. (2014) Upravlinska zvitnist: sutnist I algoritm formuvannya. [Management reporting: the essence and algorithm of formation]. BussinesInform, 7, 325–330. (in Ukrainian)

Kuz V.I., Kravchuk V.S. (2015) Management accounting: principles and approaches to formation [Management accounting: principles and approaches to formation]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, 58, 188–197. (in Ukrainian)

Hladii I.O. (2018) Upravlinska zvitnist pidpryiemstva: pryntsypy formuvannia [Management accounting of an enterprise: principles of formation]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 23, 604–609. (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-XIV. Data onovlennia: 01.07.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed: 21 October 2021).

Shepel T.P. (2018) Rol i mistse upravlinskoi zvitnosti v pidvyshchenni efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv [The Role and Place of Managerial Reporting in Improving the Efficiency of Enterprises]. Investments: practice and experience, 16, 31–34. (in Ukrainian)

Halytskyi O.M. (2014) Rol i mistse upravlinskoho obliku v pidvyshchenni efektyvnosti vykorystannia materialno-tekhnichnoi bazy silskohospodarskykh pidpryiemstv [The role and Place of Management Accounting in Improving the Efficiency of the Material and Technical Base of Agricultural Enterprises]. Ekonomika ta derzhava, 1, 36–39. (in Ukrainian)

Luchko M.R., Zhukevych S.M., Farion A.I. (2016) Finansovyi analiz. Navchalnyi posibnyk. Ternopil: TNEU, 304 s. (in Ukrainian)

Skrypnyk M.I., Hryhorevska O.O., Vyhivska I.M. (2017) Formaty bukhhalterskoi upravlinskoi zvitnosti: metodyka vyznachennia i formuvannia [Formats of Accounting Management Reporting: Methods of Definition and Formation]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 18, 568–573. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 371
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Поліщук, О., & Шимко, Н. (2021). УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ Й ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ