АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІТАЛІЇ ТА ЯПОНІЇ. ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНІ

  • Дар’я Іванова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0839-3534
  • Анастасія Буртова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7943-7261
  • Тетяна Лободзинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5518-727X
Ключові слова: Італія, Японія, принципи бухгалтерського обліку, форми звітності, МСФЗ, конвергенція

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблем українського бухобліку на основі аналізу моделей бухгалтерського обліку Італії та Японії як провідних економік світу та країн, що мають успішний досвід запровадження міжнародних стандартів. Розглянуто історичні передумови виникнення існуючих стандартів в досліджуваних країнах, основні принципи ведення звітності, досвід конвергенції, а також сучасні тенденції; досліджено відмінності у підходах до якості освіти, дотримання вимог та цілей формування стандартів. Узагальнено основні проблеми, які стримують розвиток бухобліку в Україні, а також ті, з якими вона може зіткнутись під впливами процесів глобалізації, уніфікації та стандартизації. Зроблено висновок про необхідність внесення конкретних змін до існуючих українських стандартів та законодавчої бази, як таких, що мають основний вплив на формування принципів звітності та діяльності аудиторських фірм.

Посилання

Сторожук Т.М., Дойонко А.М. Особливості складання фінансової звітності в країнах «Великої сімки». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 2(19). С. 398–403. URL: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3657.

Костюченко В.М., Степанюк М.В. Досвід Японії у конвергенції обліку та звітування. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 826–833. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/137.pdf.

Костюченко В.М., Бондарь А.С. Євроконвергенція бухгалтерського обліку: досвід Італії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 831–836. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/168.pdf.

Каперхіон Е. The reform of the Italian local government accounting system. A critical analysis. 2002. URL: https://iris.unimore.it/retrieve/handle/11380/15253/35408/SSRN_ID299905_code020212510.pdf.

Руй Чен. International accounting standards. 2009. URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21019/1/gupea_2077_21019_1.pdf.

Матеріали офіційного сайту Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Матеріали офіційного сайту Світового банку. URL: https://www.worldbank.org/en/home.

Грибинюк Н. Перенесення вимог директиви ЄС № 2013/34/ЄС щодо консолідованої фінансової звітності до національного законодавства України. 2016. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/277.pdf.

Global Finance and Accounting Outsourcing Industry (2021). URL: https://www.reportlinker.com/p05817904/Global-Finance-And-Accounting-Outsourcing-Industry.html

Матеріали офіційного сайту Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Матеріали офіційного сайту статистики Італії. URL: https://www.istat.it/

Матеріали офіційного сайту Європейською комісії. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/region/italia

Автономов В.С., Альєшина І.В., Анікін А.В. Тіньова економіка: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. 2014.

Storozhuk T.M., & Dojonko A.M. (2019) Osoblivostі skladannya fіnansovoi zvіtnostі v krainah «Velikoi sіmki» [Features of financial reporting in the G7 countries]. Skhіdna evropa: ekonomіka, bіznes ta upravlіnnya – Eastern Europe: economy, business and management, 2(19), 398–403. Retrieved from: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3657. (in Ukranian)

Kostyuchenko V.M., & Stepanyuk M.V. (2018). Dosvіd Yaponіi u konvergencіi oblіku ta zvіtuvannya [Japan's experience in the convergence of accounting and reporting]. Іnfrastruktura rinku – Market infrastructure, 25, 826–833. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/137.pdf. (in Ukranian)

Kostyuchenko V.M., & Bondar' A.S. (2017). Evrokonvergencіya buhgalters'kogo oblіku: dosvіd Іtalіi [Euroconvergence of accounting: the experience of Italy. Global'nі ta nacіonal'nі problemi ekonomіki – Global and national economic problems, 17, 831–836. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/168.pdf (in Ukranian)

Kaperhіon E. (2002). The reform of the Italian local government accounting system. A critical analysis. Retrieved from: https://iris.unimore.it/retrieve/handle/11380/15253/35408/SSRN_ID299905_code020212510.pdf

Ruj CHen. (2009). International accounting standards. Retrieved from: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21019/1/gupea_2077_21019_1.pdf.

Materіali ofіcіjnogo sajtu Derzhavnoї sluzhbi statistiki Ukraini [Materials of the official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukranian)

Materіali ofіcіjnogo sajtu Svіtovogo banku [Materials of the official site of the International Bank]. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/home

Gribinyuk N. (2016). Perenesennya vimog direktivi ES № 2013/34/ЄS shchodo konsolіdovanoї fіnansovoї zvіtnostі do nacіonal'nogo zakonodavstva Ukraїni. [Transposition of the requirements of the EU Directive № 2013/34 / EU on consolidated financial statements into the national legislation of Ukraine] Retrieved from: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/277.pdf. (in Ukranian)

Global Finance And Accounting Outsourcing Industry. (2021). Retrieved from: https://www.reportlinker.com/p05817904/Global-Finance-And-Accounting-Outsourcing-Industry.html

Materіali ofіcіjnogo sajtu Mіnіsterstva ekonomіki Ukraїni. [Materials of the official site of the Ministry of Economy of Ukraine]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Materіali ofіcіjnogo sajtu Statistiki Italii [Materials of the official site of the Italians statistics. Retrieved from: https://www.istat.it/

Materіali ofіcіjnogo sajtu Evropejs'koyu komіsіi [Materials of the official site of the European Comission.]. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/region/italia

Avtonomov V.S., Aleshina I.V., & Anikin A.V. (2014). The underground Economy: A Textbook for Universities.

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 415
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Іванова, Д., Буртова, А., & Лободзинська, Т. (2021). АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІТАЛІЇ ТА ЯПОНІЇ. ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-35
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ