НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ (BIG DATA)

Ключові слова: ціноутворення в будівництві, кошторисна справа, великі дані, прямі інвестиції, обробка інформації

Анотація

Актуальність теми статті визначається тим, що стабільний розвиток України неможливо уявити без значних темпів росту прямих іноземних інвестицій, які залежать від наявності сприятливого ділового клімату в країні. Багатогранний процес включає комплексну державну політику в сфері впровадження прозорих та сучасних методів ціноутворення в будівництві. Гнучка та інформативна система визначення вартості будівництва повинна базуватися на використанні програмних інструментів управління великими даними. Закордонні методи визначення кошторисних цін достатньо давно базуються на системному процесі збору та обробки інформації з відкритих джерел. Збірники кошторисних цін у розвинутих країнах не є примусовими загальнообов’язковими вимогами, норми не затверджуються центральними органами виконавчої влади або місцевого самоврядування та не вводяться в дію будь-якими інстанціями. Вітчизняні методи ціноутворення фактично продовжують копіювати радянську систему розробки кошторисної документації, що не дає можливості інвесторам робити зважений вибір між багатоваріантними проектними рішеннями, а також своєчасно контролювати ефективність управлінських рішень за допомогою інтерактивних технологій.

Посилання

Суровецева Ю.В. Синергетичні підходи до систем ціноутворення будівельної продукції в умовах ринку. Коммунальное хозяйство. ХНУМГ ім. Бекетова. 2008. №85. С. 277–281.

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Транспарентність діяльність будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір. 2020. № 155. С. 74–80.

Халіна В.Ю., Сироватський О.А., Покуса Т. Транспарентність будівельного підприємства. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали XІІ Міжнародній наукοвο-практичній конференції. 27–28 травня 2020 рοку, м. Харків : ХНУБА, 2020. С. 285.

Павелко О.В. Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності. Вісник ЖДТУ. 2016. № 4. С. 93–101.

Алексеев В.А., Апарин И.Л., Козьмич Ю.А. Улучшение проектно-сметного дела. Экономика строительства. 1982. № 2. С. 52–61.

Беркута А.В. Система реформування ціноутворення у будівництві України : Дис… канд. екон. наук : 08.07.03 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2002. 203 с.

Орешкина А., Маккейл К. Британский стартап заглянет бизнесу «под кожу» интернет-издание «Инвест-Форсайт». URL: https://www.if24.ru/zaglyanut-biznesu-pod-kozhu/

Правила визначення вартості будівництва. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. – Мінрегіон України, 2013: Мінрегіон України, НВФ «Інпроект». URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf

Surovetseva Yu V. (2008) Synerhetychni pidkhody do system tsinoutvorennia budivelnoi produktsii v umovakh rynku [Synergetic approaches to pricing systems for construction products in market conditions]. Kommunalnoe khoziaistvo. KhNUMH im. Beketova. No 85, pp. 277–281.

Khalina V.Iu., Syrovatskyi O.A. (2020) Transparentnist diialnoisti budivelnoho pidpryiemstva yak determinant doviry steikkholderiv [Transparency of the construction company as a determinant of stakeholder confidence]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. No 155, рр. 74–80.

Khalina V.Iu., Syrovatskyi O.A., Pokusa T. (2020) Transparentnist budivelnoho pidpryiemstva [Transparency of the construction company]. Yevrοpeiskyi vektοr mοdernizatsii ekοnοmiky: kreatyvnist, prοzοrist ta stalyi rozvytok: materialy XII Mizhnarοdnii naukοvο-praktychnii kοnferentsii, р. 285.

Pavelko O.V. (2016) Vytraty u budivnytstvi: identyfikatsiia ekonomichnoi sutnosti, normatyvno-pravove rehuliuvannia obliku ta vidobrazhennia u zvitnosti [Charges in building: authentication of economic essence, normatively and legal adjusting of account and reflection in accounting]. Visnyk ZhDTU. No 4, pp. 93–101.

Alekseev V.A., Aparyn Y.L., Kozmych Yu.A. (1982) Uluchshenye proektno-smetnoho dela [Improvement of project and estimate business]. Еkonomyka stroytelstva. No 2, pp. 52–61.

Berkuta A.V. (2002) Systema reformuvannia tsinoutvorennia u budivnytstvi Ukrainy [The system of pricing reform in the construction of Ukraine]. (PhD Dissertation). Kyiv: Kyiv National University Building and Architecture.

Oreshkyna A., Makkeil K. (2018) Brytanskyi startap zahlianet byznesu «pod kozhu» [British start-up will glance to business «under a skin»]. «Ynvest-Forsait». URL: https://www.if24.ru/zaglyanut-biznesu-pod-kozhu/ (

Minrehion Ukrainy, NVF «Inproekt». Pravyla vyznachennia vartosti budivnytstva. DSTU B D.1.1-1:2013 (2013) [Rules of determination of building cost]. DSTU B D.1.1-1:2013]. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Герасимова, О. (2021). НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ (BIG DATA). Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-18
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ