ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інноваційна діяльність, інновація, промислове підприємство, фінансові кошти, людські ресурси, технологія, ефективність

Анотація

У статті розкрито суть та різні тлумачення поняття «інновацій». Під інновацією розуміється кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або у новому підході до соціальних послуг. Наведено класифікацію видів інновацій. Визначено умови для впровадження інновацій в діяльність того чи іншого підприємства. Розкрито особливості та роль людських ресурсів в процесі здійснення інноваційної діяльності підприємством. Другою обов’язковою умовою реалізації інноваційної діяльності є наявність коштів. В сучасних умовах більшість підприємств здійснює інноваційну діяльність за рахунок власних коштів. Здійснено аналіз фінансування інноваційної діяльності підприємств та визначено галузі, в яких підприємства впроваджують найбільше інновацій та запропоновано інноваційну стратегію діяльності промислових підприємств. Запропоновано напрями ефективного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств.

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогрес,1982. 455 с.

Drucker P. Beyond the information revolution. The Atlantic Monthly, 1999. Vol. 284. № 4. рр. 38–45.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями Москва : Экономика, 1989 г, 271 с.

Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : [навч. посіб]. Київ : Заповіт, 1996. 240 с.

Рroposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental. Development the Frascati Manual. OECD, 2002. 193 р.

Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. Київ : Знання, 1999. 253 с.

Інноваційна діяльність References:в Україні у 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf (дата звернення: 12.12.2020).

Shumpeter Y. (1992). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of economical development]. Moscow: Progress. (in Russian)

Drucker P. Beyond the information revolution. The Atlantic Monthly, 1999. Vol. 284. № 4. рр. 38–45.

Twiss B. (1989). Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedeniyami [Management of Scientific and Technological Innovations]. Moscow: Economics. (in Russian)

Bazgal U.M. (1996). Ekonomichna teoriya tehnologichnyh zmin [Economic theory of technological changes]. Kyiv: Testament. (in Ukrainian)

Рroposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental. Development the Frascati Manual. OECD, 2002. 193 р.

Lapko O. (1999). Inovaciina diyalnist v systemi derzgavnogo upravlinnya [Innovation activity in the system of state regulation]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Investyciina diyalnist v Ukraini v 2019 [Innovative activity in Ukraine in 2019]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf (accessed: 12.12.2020).

Переглядів статті: 277
Завантажень PDF: 284
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Лазоренко, Л. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ