ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: циркулярна економіка, сталий розвиток, аграрний сектор, бібліометричний аналіз, Європейський зелений курс

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу тенденцій, сучасного стану публікаційної активності та пріоритетних напрямів досліджень циркулярної економіки у світі в контексті сталого розвитку аграрного сектора в Україні. У світі ідентифіковано тенденцію до істотного зростання інтенсивності досліджень із циркулярної економіки, особливо починаючи з 2016 р. Світовими лідерами за кількістю публікацій із циркулярної економіки є Італія, Китай, Англія, Іспанія та Німеччина. В Україні ці питання перебувають на початковій стадії, при цьому протягом останніх п’яти років виявлено тенденцію до зростання публікаційної активності в 7,7 раза. Циркулярна економіка є міждисциплінарним об’єктом досліджень, при цьому більшість праць опубліковано за профілем наук про довкілля, інженерії, енергетики, бізнесу, менеджменту, обліку й соціальних наук.

Посилання

Європейський Зелений Курс. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda.

І. Петрашко: Мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/igor-petrashko-meta-dosyagti-klimatichnoyi-nejtralnosti-u-2050-roci-ye-cilkom-realnoyu-dlya-ukrayini.

Зварич І. Я. Глобальна циркулярна економіка: «Економіка ковбоїв» VS «Економіка космічного корабля» : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 337 с.

Гришова І. Ю., Нестерова К. С. Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 88–94. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104088

Нестерова К. С., Куровська І. А., Гришова Р. В. Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки. Економіка АПК. 2021. № 5. С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105057

Страпчук С. І. Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі. Бізнес Інформ. 2021. № 9. C. 108–115. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-108-115

De Pascale S., De Pascale S., Rouphael Y., Cirillo V., Esposito M., Maggio A. Modular systems to foster circular economy in agriculture. Acta Horticulturae. 2021. Vol. 1320. Pp. 205–210. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1320.26

Xia X., Ruan J. Analyzing barriers for developing a sustainable circular economy in agriculture in China Using Grey-DEMATEL approach. Sustainability. 2020. Vol. 12(16). 6358. DOI: https://doi.org/10.3390/su12166358

Elvanidi A., Reascos C.M.B., Gourzoulidou E., (...), Max J.F.J., Katsoulas N. Implementation of the circular economy concept in greenhouse hydroponics for ultimate use of water and nutrients. Horticulturae. 2020. Vol. 6(4). 83. Pp. 1–16. DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae6040083

Zarbà C., Chinnici G., Pecorino B., D'Amico M. Paradigm of the circular economy in agriculture: the case of vegetable seedlings for transplantation in nursery farms. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2019. Vol. 19(4.2). Pp. 113–120. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2019V/4.2/S05.0163

Nattassha R., Handayati Y., Simatupang T.M. et al. Understanding circular economy implementation in the agri-food supply chain: the case of an Indonesian organic fertiliser producer. Agriculture & Food Security. 2020. Vol. 9. 10. DOI: https://doi.org/10.1186/s40066-020-00264-8

Dróżdż D., Wystalska K., Malińska K., Grosser A., Grobelak A., Kacprzak M. Management of poultry manure in Poland – Current state and future perspectives. Journal of Environmental Management. 2020. Vol. 264. 110327. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110327

Yevropeiskyi Zelenyi Kurs [European Green Course]. Retrieved from https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda.

I. Petrashko: Meta dosiahty klimatychnoi neitralnosti u 2050 rotsi ye tsilkom realnoiu dlia Ukrainy [Igor Petrashko: The goal of achieving climate neutrality in 2050 is quite real for Ukraine]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/igor-petrashko-meta-dosyagti-klimatichnoyi-nejtralnosti-u-2050-roci-ye-cilkom-realnoyu-dlya-ukrayini.

Zvarych, I. Ya. (2019). Hlobalna tsyrkuliarna ekonomika: «Ekonomika kovboiv» VS «Ekonomika kosmichnoho korablia» [Global Circular Economy: «Cowboy Economy» VS «Spacecraft Economy»] Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Gryshova, І. Yu. & Nesterova, K. S. (2021). Kontsept tsyrkuliarnoi ekonomiky v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [The concept of a circular economy in the context of sustainable development] Ekonomika APK, 4, 88–94. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104088 [in Ukrainian].

Nesterova, K. S., Kurovska, I. A., & Hryshova, R. V. (2021). Problemy ta instrumenty derzhavnoi orhanizatsiino-ekonomichnoi pidtrymky rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky [Problems and instruments of state organizational and economic support of the circular economy development]. Ekonomika APK, 5, 57–63. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105057 [in Ukrainian].

Strapchuk, S. I. (2021). A System of Indicators for Evaluating the Efficiency of Circular Economy Strategies in the Agrarian Sector. Business Inform, 9, 108–115. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-108-115

De Pascale, S., De Pascale, S., Rouphael, Y., Cirillo, V., Esposito, M., & Maggio, A. (2021). Modular systems to foster circular economy in agriculture. Acta Horticulturae, 1320, 205–210. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1320.26

Xia, X., & Ruan, J. (2020). Analyzing barriers for developing a sustainable circular economy in agriculture in China Using Grey-DEMATEL approach. Sustainability, 12(16), 6358. DOI: https://doi.org/10.3390/su12166358

Elvanidi, A., Reascos, C.M.B., Gourzoulidou, E., (...), Max, J.F.J., & Katsoulas, N. (2020). Implementation of the circular economy concept in greenhouse hydroponics for ultimate use of water and nutrients. Horticulturae, 6(4), 83, 1–16. DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae6040083

Zarbà, C., Chinnici, G., Pecorino, B., & D'Amico, M. (2019). Paradigm of the circular economy in agriculture: the case of vegetable seedlings for transplantation in nursery farms. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 19(4.2), 113–120. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2019V/4.2/S05.0163

Nattassha, R., Handayati, Y., & Simatupang, T.M. et al. (2020). Understanding circular economy implementation in the agri-food supply chain: the case of an Indonesian organic fertiliser producer. Agriculture & Food Security, 9, 10. DOI: https://doi.org/10.1186/s40066-020-00264-8

Dróżdż, D., Wystalska, K., Malińska, K., Grosser, A., Grobelak, A., & Kacprzak, M. (2020). Management of poultry manure in Poland – Current state and future perspectives. Journal of Environmental Management, 264, 110327. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110327

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кучер, А., Кучер, Л., & Пащенко, Ю. (2021). ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24
Розділ
ЕКОНОМІКА