ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ

Ключові слова: стратегія, Індустрія 4.0, інновації, промислова революція, цифровізація, проекти, автоматизоване виробництво

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням особливостей впровадження індустрії 4.0 в Україні. Світове визнання переваг концепції «Індустрія 4.0» робить необхідним здійснення аналізу досвіду впровадження технологій «Індустрії 4.0» у діяльність вітчизняних підприємств, а також визначення можливостей переходу національної економіки до «Індустрії 4.0». У статті визначено особливості та проблемні аспекти впровадження та розвитку стратегії «Індустрія 4.0» в Україні. Проаналізовано можливості, завдяки яким технології «Індустрії 4.0» можуть бути впроваджені на підприємствах Україні. Визначено лідерів серед інноваційних компаній України. Охарактеризовано впровадження та розвиток «Індустрії 4.0» в Україні в різних сферах діяльності, зокрема, в енергетиці, рітейлі, АПК, фінансах, будівництві, фармацевтиці, транспорті і логістиці, машинобудуванні та досліджено ймовірні наслідки розвитку «Індустрії 4.0» в Україні.

Посилання

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum. 172 p. URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf

Амоша О. Щоб змінилася погода, потрібний не поривчастий вітер, а загальна зміна клімату. Дзеркало тижня. (28 грудня – 13 січня). 2018. № 49–50.

Брюховецька Н., Черних О. Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 116–132.

Вишневський В., Вієцька О., Гаркушенко О. та ін. Смартпромисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України, 2018. 192 c.

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2017). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, 384 p.

Greengard, S. (2015). The internet of things. – (MIT press essential knowledge series). 73 p. URL: https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/5b679f7d51c33516add19be397392938/The_Internet_of_Things_by_Samuel_Greengard)_5152533_(z-lib.org).pdf

Плеханов П. Унікальні і прогресивні технології як передумова четвертої промислової революції. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд. 2013. № 23. С. 273–275.

Rifkin, J. (2011). The third industrial revolution [Текст] : how lateral power is transforming energy, the economy, and the world. New York : Palgrave Macmillan, 291 p.

Rogers, D. (2016). The Digital Transformation Playbook. 296 p.

Ross, A. (2016). The Industries of the Future. – (Simon & Schuster). 286 p.

Handy Charles, B. (1993). Understanding organizations. – (London, England ; New York, N.Y., USA : Penguin Books). 445 p.

Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution (First U.S. Edition). New York: Crown Business. 208 p.

Smith, J., Kreuztzer, S., Moeller, C. & Karlberg, M. (2016). Policy Department A: Economic and Scientific Policy – Industry 4.0. European Parliament, EU, 1-94.

German standardization roadmap Industrie 4.0 Version 3 / DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE. URL: https://www.din.de/blob/65354/57218767bd6da1927b181b9f2a0d5b39/roadmap-i4-0-e-data.pdf

Войтко, С., Гавриш, О. & Згуровський О. (2018). Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 15. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.131530

ТОП-50 інноваційних компаній України. URL: https://delo.ua/business/top-50-innovacionnyh-kompanij-ukrainy-361631/

Офіційний сайт PLC Ukrlandfarming. URL: https://www.ulf.com.ua/en/

Врятувати майбутнє: перший рейтинг інноваційних компаній України. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757-vryatuvati-majbutne-pershij-rejting- innovacijnih-kompanij-ukrayini#17

Аналітичний звіт «Індустрія 4.0 в машинобудуванні. Стан в Україні та перспективи розвитку». Ассоціація підприємств промислової автоматизації України. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/10/18/аналітичний-звіт-індустрія-4-0-в-машино/

Schwab, K. (2016) The fourth industrial revolution. World Economic Forum. 172 p. Retrieved from: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf

Amosha O.I. (2018) To change the weather, you do not need gusty winds, but general climate change. Mirror of the week. (December 28 – January 13). № 49–50. [in Ukrainian]

Bryukhovetskaya N. & Chernykh O. (2020) Industry 4.0 and digitalization of the economy: opportunities for using foreign experience at industrial enterprises of Ukraine. Industrial Economics, 2 (90), 116–132. [in Ukrainian]

Vishnevsky, V., Vietskaya, O. & Garkushenko, O. et al. (2018) Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development. Kyiv: Institute of industrial economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. 192 p. [in Ukrainian]

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2017) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, 384 p.

Greengard, S. (2015) The internet of things. – (MIT press essential knowledge series). 73 p. doi: https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/5b679f7d51c33516add19be397392938/The_Internet_of_Things_by_Samuel_Greengard)_5152533_(z-lib.org).pdf

Plekhanov, P. (2013) Unique and advanced technologies as a prerequisite for the Fourth Industrial Revolution. Current trends in economics and management: a new perspective, 23, 273-275. [in Ukrainian]

Rifkin, J. (2011) The third industrial revolution [Текст] : how lateral power is transforming energy, the economy, and the world. New York : Palgrave Macmillan, 291 p.

Rogers, D. (2016) The Digital Transformation Playbook. 296 p.

Ross, A. (2016) The Industries of the Future. – (Simon & Schuster). 286 p.

Handy Charles, B. (1993) Understanding organizations. – (London, England ; New York, N.Y., USA : Penguin Books). 445 p.

Schwab, K. (2017) The Fourth Industrial Revolution (First U.S. Edition). New York: Crown Business. 208 p.

Smith, J., Kreuztzer, S., Moeller, C. & Karlberg, M. (2016) Policy Department A: Economic and Scientific Policy – Industry 4.0. European Parliament, EU, 1-94.

German standardization roadmap Industrie 4.0 Version 3 / DKE Deutsche Kommission ElektrotechnikElektronik Informationstechnik in DIN und VDE. – Retrieved from: https://www.din.de/blob/65354/57218767bd6da1927b181b9f2a0d5b39/roadmap-i4-0-e-data.pdf

Voitko, S., Gavrish, O. & Zgurovsky O. (2018) Quality of government regulation, efficiency of government work, or the Marshall Plan for countries ' path to Industry-4.0. Economic Bulletin of NTUU «KPI». № 15. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.131530 [in Ukrainian]

TOP-50 Innovative Companies in Ukraine. Retrieved from https://delo.ua/business/top-50-innovacionnyh-kompanij-ukrainy-361631/ [in Ukrainian]

Official website of PLC Ukrlandfarming. Retrieved from: https://www.ulf.com.ua/en/ [in Ukrainian]

Save the future: the first rating of innovative companies in Ukraine. Retrieved from: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757-vryatuvati-majbutne-pershij-rejting- innovacijnih-kompanij-ukrayini#17 [in Ukrainian]

Analytical report «Industry 4.0 in Mechanical Engineering. State in Ukraine and development prospects». Association of industrial automation enterprises of Ukraine. Retrieved from: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/10/18/аналітичний-звіт-індустрія-4-0-в-машино/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 387
Завантажень PDF: 444
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Джафарова, Е., & Карпенко, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-19
Розділ
ЕКОНОМІКА