РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: індустрія гостинності, рівень якості, продукція та послуги, регіональний розвиток

Анотація

Запропоновано удосконалення регіональних програм розвитку туризму регіону, а саме пропонуємо збільшити кількість центрів туристичної інформації в регіоні та запровадити регіональні організації з менеджменту дестинацій; залучати до вирішення завдань якості різні зацікавлені сторони, зокрема бізнес; розвивати механізми місцевих туристичних об’єднань; створювати та формувати регіональні стандарти якості туристичних послуг, які відповідають міжнародним стандартам та кращим світовим практикам. Обґрунтовано, що запропонований підхід покращить якість продукції та послуг індустрії гостинності на регіональному рівні та дозволить максимально раціонально та ефективно використовувати туристичний потенціал регіону. Визначено підхід до удосконалення регіональної політики підвищення якості туристичних послуг, який передбачає формування пріоритетів розвитку та стратегічних цілей підвищення якості зазначених послуг в регіоні. Запропоновано авторське бачення концептуальних засад підвищення якості продукції та послуг індустрії гостинності регіону з врахуванням визначених програмно-цільових напрямів підвищення якості досліджуваних процесів, а також визначення основних блоків забезпечення якості продукції та послуг в регіоні, що дозволяє сформувати передумови підвищення якості досліджуваних процесів, пріоритетні напрями дій та визначити основні інструменти та важелі для досягнення мети.

Посилання

Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: монографія. Київ : КНТЕУ, 2015. 832 с.

Барна М.Ю., Тучковська І.І. Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні. Підприємництво і торгівля. 2016. №.20. C. 5-8.

Галузеві стандарти Міністерства Економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=ecfd6c5a-1760-4d8d-a931-3a63f64e2310&title=GaluzeviStandarti (дата звернення: 14.10.2021).

Волинська обласна державна адміністрація, департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів. Офіційний сайт, Режим доступу URL: http://www.tourism.volyn.ua (дата звернення: 15.10.2021)

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.10.2021)

Матвійчук Л.Ю., Масечко І.В. Регіональний вимір рівня якості надання туристичних послуг. Регіональна економіка. Збірник наукових праць. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. С 183–190.

Нездоймінов С.Г., Бедрадіна Г.К. Напрями імплементації міжнародних стандартів в сфері управління якістю туристичних послуг. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Monograph. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Yana Suchukova. Publishing House of University of Technology, Katowice. 2021. С. 1084–1089.

Лютак О.М., Романчук Д.Л. Туристичний продукт як основний елемент забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного кластера. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (2). С. 141–150.

Lepkiy M.I., Matviichuk L.Y., Lysiuk T.V., Tereshchuk O.S., Podolak V.M. A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours. Journal of geology, geography and geoecology. Volume 30 (1). 2021. P. 90–100.

Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. Рішення обласної ради від 22 грудня 2019 р. № 1630. URL: https://www.minregion.gov.ua. (дата звернення: 15.10.2021)

Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік. Рішення обласної ради від 25.09.2020 № 1571-37-20. URL: https://orada.if.ua/decision/1571-37/ (дата звернення: 14.10.2021)

Папп В.В., Лазар В.Ф., Гобрей М.В. Якість та конкурентоспроможність туристичних підприємств регіону. Перспективи розвитку туризму в Україні і світі: управління, технології, моделі. Колективна монографія. за наук. ред. проф. Л.Ю. Матвійчук. вид. третє. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 250–275.

Смирнов І., Любіцева О. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2020. № 3(2). С. 196–207.

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005), IDT. Чинний від 2008-01-01. Київ : Держспоживстандарт України, 2008. 29 с. Національний стандарт України.

Чепурда Л.М., Бишовець Л.Г., Куракін О.Б. Критерії якості підготовки фахівців сфери послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технологої, моделі : колективна монографія. Видання шосте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 263–271.

Харрингтон Дж. Х. Управление качеством в американских корпорациях: Москва : Экономика, 1990. 38 с.

Bosovskaya M.V (2015) Integration processes in tourism [Intehratsiini protsesy v turyzmi]. A monograph [a monograph]. Kyiv: KNTEU, 2015. 832 p. [in Ukrainian].

Barna M.Y., Tuchkovskaya I.I. (2016) The main trends in tourism management in Ukraine [Osnovni tendentsii upravlinnia turystychnoiu diialnistiu v Ukraini]. Entrepreneurship and trade. no 20, pp. 5-8. [in Ukrainian].

Industry standards Ministry of Economy of Ukraine [Haluzevi standarty Ministerstva Ekonomiky Ukrainy]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=ecfd6c5a-1760-4d8d-a931-3a63f64e2310&title=GaluzeviStandarti (accessed 14 October 2021)

Volyn Regional State Administration, Department of Foreign Relations, Investment Attraction and Tourism and Resorts [Volynska oblasna derzhavna administratsiia, departament zovnishnikh znosyn, zaluchennia investytsii ta z pytan turyzmu i kurortiv]. Official site, Available at: http://www.tourism.volyn.ua (accessed 15 October 2021)

State Statistics Service of Ukraine [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 October 2021)

Matviychuk L.Y., Masechko I.V. (2017) Regional measurement of the level of quality of tourist services [Rehionalnyi vymir rivnia yakosti nadannia turystychnykh posluh]. Regional economy. Collection of scientific works. Lutsk: EPD Lutsk NTU. PP. 183-190. [in Ukrainian].

Nezdoiminov S.G., Bedradina G.K. (2021) Directions of implementation of international standards in the field of quality management of tourist services [Napriamy implementatsii mizhnarodnykh standartiv v sferi upravlinnia yakistiu turystychnykh posluh]. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Monograph [a monograph]. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Yana Suchukova. Publishing House of the University of Technology, Katowice. P. 1084-1089.

Liytak О.М., Romanchuk D.L. (2013) Tourist product as the main element of ensuring the competitiveness of the tourist and recreational cluster [Turystychnyi produkt yak osnovnyi element zabezpechennia konkurentospromozhnosti turystychno-rekreatsiinoho klastera]. Economic sciences. Ser.: Accounting and Finance. Edition. 10 (2). Pp. 141-150. [in Ukrainian].

Lepkiy M.I., Matviichuk L.Y., Lysiuk T.V., Tereshchuk O.S., Podolak V.M. (2021) A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours [Model rozvytku yakisnoho navchannia fakhivtsiv z turyzmu shliakhom vykorystannia kompiuternykh 3D-turiv]. Journal of geology, geography and geoecology. Volume 30 (1). P. 90-100. [in Ukrainian]

Regional development strategy of the Zakarpattia region for the period 2021-2027. [Rehionalna stratehiia rozvytku Zakarpatskoï oblasti na period 2021-2027 rokiv] Decision of the regional council of December 22, 2019 № 1630. Available at: https://www.minregion.gov.ua. (accessed 15 October 2021)

Regional target program of tourism development in Ivano-Frankivsk region for 2021 [Rehionalna tsilova prohrama rozvytku turyzmu v Ivano-Frankivskii oblasti na 2021 rik]. Decision of the regional council from 25.09.2020 № 1571-37-20. Available at: https://orada.if.ua/decision/1571-37 (accessed 14 October 2021)

Papp V.V., Lazar V.F., Gobrey M.V. (2017) Quality and competitiveness of tourist enterprises in the region. [Yakist ta konkurentospromozhnist turystychnykh pidpryiemstv rehionu] Prospects for tourism development in Ukraine and the world: management, technology, models. Collective monograph [kolektyvna monohrafiia]. Edited by the professor L. Y. Matviychuk. Third edition. Lutsk, IPD Lutsk NTU. PР. 250-275. [in Ukrainian]

Smirnov I., Lyubitseva O. (2020) Tourism business during the COVID-19 pandemic: world and Ukrainian experience [Turystychnyi biznes pid chas pandemii COVID-19: svitovyi ta ukrainskyi dosvid]. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. no 3 (2). PР. 196-207. [in Ukrainian]

Quality management systems [Systemy upravlinnia yakistiu]. Basic provisions and glossary of terms: DSTU ISO 9000: 2007 (ISO 9000: 2005), IDT. Valid from 2008-01-01. K.: State standard of consumers of Ukraine, 2008. 29 p. National standard of Ukraine [in Ukrainian]

Chepurda L.M., Bishovets L.G. , Kurakin O.B. Karpyuk I.V. (2020) Quality criteria for training service professionals [Kryterii yakosti pidhotovky fakhivtsiv sfery posluh]. Prospects for tourism development in Ukraine and the world: management, technology, models: a collective monograph [kolektyvna monohrafiia]. Sixth edition. Lutsk: IPD Lutsk NTU. 332 p. PР. 263-271. [in Ukrainian]

Harrington J.H. (1990) Quality Management in American Corporations [Upravlenye kachestvom v amerykanskykh korporatsyiakh]. Moscow, Economics. 38 p. [in Russian]

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Смаль, Б. (2021). РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-10
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА