СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

  • Ірина Сторонянська ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-0237-1409
  • Іван Залуцький ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3652-1145
  • Христина Патицька ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-2871-7540
Ключові слова: переважно сільські території у несприятливих умовах, регіональний розвиток, ідентифікація, економічний чинник, демографічний фактор, просторовий аспект

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ідентифікації сільських територій у несприятливих умовах в Україні. Проаналізовано підхід до визначення сільських територій у несприятливих умовах, застосований у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Аргументовано і доведено доцільність врахування економічного чинника, поруч із демографічними та просторовими, для охоплення ширшого кола проблем, з якими стикаються територіальні громади в процесі свого розвитку. Здійснено аналіз диспропорцій соціально-економічного та демографічного розвитку сільських територій. На основі отриманих результатів доведено потребу узгодження адміністративно-територіального рівня, на якому ідентифікація сільських територій у несприятливих умовах повинна здійснюватися з метою врахування внутрішньорегіональних відмінностей та особливостей розвитку територій.

Посилання

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення: 15.09.2021).

Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні підходи до ідентифікації : науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянська І. З. Львів : ІРД НАНУ, 2020. 151 с.

Трансформація сільського розселення в Україні: колективна монографія / за ред. Т. А. Заяць. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 298 с.

Населення України за 2019 рік. Демографічний щорічник. Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf. (дата звернення: 27.09.2021).

Україна. Огляд урбанізації. Міжнародний банк реконструкції та розвитку/ Світовий банк. Вашингтон, 2015. 218 с.

Патицька Х. О., Бас-Юрчишин М. А., Гринчишин І. М., Лещух І. В., Максименко А. О. Центро-периферійні взаємодії у регіоні в умовах децентралізації: ідентифікація та методичні підходи до оцінювання : науково-аналітична доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 85 с.

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na 2021-2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (accessed 15 September 2021).

Storonyansʹka I. Z. (2020). Funktsionalʹni typy terytoriy yak obʺyekt derzhavnoyi rehionalʹnoyi polityky: metodychni pidkhody do identyfikatsiyi: naukovo-analitychna dopovidʹ [unctional types of territories as an object of state regional policy: methodical approaches to identification: scientific-analytical report]. IRD NASU, 151 p.

T. A. Zayatsʹ (2017). Transformatsiya silʹsʹkoho rozselennya v Ukrayini: kolektyvna monohrafiya T[ransformation of rural settlement in Ukraine: collective monograph]. MV Ptukha Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 20298 p.

Naselennya Ukrayiny za 2019 rik [The population of Ukraine in 2019]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf. (accessed 27 September 2021).

Ukrayina. Ohlyad urbanizatsiyi [Ukraine. Review of urbanization]. International Bank for Reconstruction and Development / World Bank. Washington, 2015. 218 p.

Patytsʹka KH. O., Bas-Yurchyshyn M. A., Hrynchyshyn I. M., Leshchukh I. V., Maksymenko A. O. (2020). Tsentro-peryferiyni vzayemodiyi u rehioni v umovakh detsentralizatsiyi: identyfikatsiya ta metodychni pidkhody do otsinyuvannya [Centro-peripheral interactions in the region in the conditions of decentralization: identification and methodical approaches to evaluation]. NAN Ukrayiny. DU «Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M. I. Dolishnʹoho NAN Ukrayiny». Lʹviv, 85 s.

Переглядів статті: 396
Завантажень PDF: 398
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Сторонянська, І., Залуцький, І., & Патицька, Х. (2021). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-2
Розділ
ЕКОНОМІКА