АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: банкрутство, фінансова стійкість, фінансовий стан, страхова компанія, моделі ризику

Анотація

Дослідження платоспроможності та ймовірності банкрутства страхових організацій становить інтерес для всіх учасників економічного процесу. У статті визначено зв'язок між фінансовою стійкістю та банкрутством компанії. На прикладі існуючої страхової компанії та даних фінансової звітності була проведена діагностика її фінансового стану. Проаналізовано три основні моделі розрахунку ймовірності банкрутства, а саме п’ятифакторна модель Е. Альтмана, чотирьохфакторні моделі Р. Ліса та Р. Таффлера. Також розглянуто основні цілі аналізу фінансової стійкості компанії та основні причини їх банкрутства. Виявлено, що різні моделі розрахунку можуть надавати різні результати, тому для більшої точності слід використовувати декілька методик одночасно. Отримані результати щодо страхової компанії можна використовувати для подальших досліджень, а також керівниками компанії для подальшого ефективного управління підприємством.

Посилання

Крупський О., Стасюк Ю. Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки країни. Інноваційна економіка. 2012. Т. 35. №. 9.

Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности : учеб. пособ. Москва : Финансы и статистика, 2008. 352 с.

Адонін С.В., Калашнікова Ю.М. Оцінка фінансової стійкості підприємства та шляхи її підвищення. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 4. С. 155–160.

Ткаченко Н.В., Водолазська О.А. Дискусійні питання теорії страхового портфеля. Фінансовий простір. 2015. № 3. С. 146–157.

Водолазська О.А., Гончарова О.О. Фінансове оздоровлення підприємства як засіб попередження його банкрутства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. №. 32. С. 154–157.

Офіційний сайт Моторного (транспортного) страхового бюро України. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/165692/

Лиса О.В. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: сутність та оцінка // Розділ 1 Теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління та логістики на підприємствах в системі економічної безпеки держави. С. 389.

Altman, E. Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. NJ: Wiley-Blackwell, 2002. 576 p.

Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика : моногр. / Національний банк України, Університет банківської справи. Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2009. 578 с.

Taffler, R. Forecasting company failure in the UK using discriminant analysis and financial ratio data. Journal of the Royal Statistical Society. 1982. № 145 (3). P. 342–358.

Krupskyi O., Stasiuk Y. (2012) Ekonomichna kultura yak faktor innovatsiinoho rozvytku ekonomiky krainy [Economic culture as a factor of innovative development of the country's economy]. Innovatsiina ekonomika. T. 35. №. 9.

Grishchenko N.B. (2008) Osnovy strakhovoy deyatelnosti [Fundamentals of insurance activities]. Moskva: Finansy i statistika.

Adonin S.V., Kalashnikova YU.M. (2020) Otsinka finansovoyi stiikosti pidpryiemstva ta shliakhy yii pidvyshchennia [Evaluation of financial sustainability of the enterprise and ways of its increase]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, 4, 155–160.

Tkachenko N.V., Vodolazska O.A. (2015) Dyskusiini pytannia teorii strakhovoho portfelia [Discussion issues of the theory of the insurance portfolio]. Finansovyi prostir, 3, 146–157.

Vodolazska O.A., Honcharova O.O. (2018) Finansove ozdorovlennia pidpryiemstva yak zasib poperedzhennia yoho bankrutstva [Financial recovery of the enterprise as a means of preventing its bankruptcy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», 32, 154–157.

Ofitsiinyi sait Motornoho (transportnoho) strakhovoho biuro Ukrainy [Official site of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine]. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/165692/

Lysa O.V. Finansova bezpeka pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: sutnist ta otsinka [Financial security of the enterprise in modern conditions: essence and evaluation]. Rozdil 1 Teoretyko-metodolohichni zasady orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia ta lohistyky na pidpryiemstvakh v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy.

Altman E. (2002) Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. NJ: Wiley-Blackwell.

Tkachenko N.V. (2009) Zabezpechennia finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Providing financial stability ofinsurance companies: theory, methodology, practice]. Natsionalnyi bank Ukrainy, Universytet bankivskoi spravy. Cherkasy: Cherkaskyi TsNTI.

Taffler R. (1982) Forecasting company failure in the UK using discriminant analysis and financial ratio data. Journal of the Royal Statistical Society, 145 (3).

Переглядів статті: 297
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гогохія, Л., & Куряча, Н. (2021). АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-48
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ