ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ LEAN-ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: персонал, система управління, трудові ресурси, бережливе виробництво, Lean-технології, Lean-філософія, методи управлінської діяльності, управлінські компетенції

Анотація

У статті розглянуто філософію, принципи та цінності концепції ощадливого виробництва і на цій основі визначено відмінності ощадливих підприємств, які обумовлюють відповідно нові підходи до управління персоналом. Актуальність проблеми обумовлена зростанням ролі людських ресурсів як одного з основних джерел успішного функціонування підприємств. З’ясовано ефективність застосування Lean-технологій в системі управління розвитком персоналу, виявлено особливості й ключові принципи управлінської діяльності. Проаналізовано взаємозв’язок та взаємозалежність діяльності підприємства від ефективного управління персоналом. Доведено, що впровадження бережливого виробництва в управління персоналом сприяє оптимізації його чисельності, підвищенню компетенції та якості трудових ресурсів підприємства. Зроблено висновок, що основою управління має бути створення умов для розвитку потенціалу працівників.

Посилання

Krafcik John F. Triumph of the Lean Production System. MIT Sloan Management Review. Fall 1988. Volume 30. Number 1. P. 41–52. URL: https://www.lean.org/downloads/MITSloan.pdf

Вумек Дж., Джонс Д.Т, Рус Д. Машина, що змінила світ: пер. з англ. Вид-во Pabulum і Лін Інститут Україна. 2017. 338 с.

Омельяненко Т.В., Щербина О.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : наук.-практ. видання. Київ : КНЕУ, 2009. 157 с.

Вумек Джеймс П., Джонс Дэниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании : пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. 472 с.

Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. Пер. с англ. Москва : ИКСИ, 2008. 208 с.

Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципів менеджменту провідної компанії світу: пер. з англ. Москва : Альпіна Бізнес Букс, 2005. 402 с.

Лайкер Д.К., Хосеус М. Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний. Москва : Альпина Пабл., 2016. 354 с.

Данчева О.М., Кошелапова Ю.В. Аналіз досвіду управління підприємствами на засадах ощадливого виробництва. Scientific collection «interconf». 2020. № 1(37). С. 194–203.

Каличева Н.Є., Мельник О.А., Подолянчук А.М. Забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств за рахунок впровадження ощадливого виробництва. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 33. С. 79–82.

Офіційний сайт Лін Інституту України. URL: https://kiev.cataloxy.com.ua/firms/www.lean.org.ua.htm

Krafcik John F. Triumph of the Lean Production System. MIT Sloan Management Review. Fall 1988. Volume 30. No. 1. P. 41–52. URL: https://www.lean.org/downloads/MITSloan.pdf.

Vumek J. (2017) Mashina shcho zminyla svit [The machine that changed the world]. Pabulum & Lean Instuitute Ukraine, 338 p. (in Ukrainian)

Omelyanenko T. (2009) Oshchadlyve vyrobnytstvo: kontseptsiya, instrument, dosvid [Lean production: concept, tools, experience]. Kyiv: Kyiv National Economic University, 157 p. (in Ukrainian)

Vumek Dzhejms (2006) Berezhlivoe proizvodstvo. Kak izbavit'sja ot poter' i dobit'sja protsvetaniya vashey kompanii [Lean manufacturing. How to dispose diseconomy and achieve your company business prosperity]. Moscow: Alpina Business Books, 472 p. (in Russian)

Ono T. (2008) Proizvodstvennaya sistema Toyoty: uhodya ot massovogo proizvodstva [Toyota production system: moving away from mass production]. Moscow: Institute of Complex Research, 208 p. (in Russian)

Layker J. (2005) Dao Toyota: 14 pryntsypiv menedzhmentu providnoyi kompaniyi svitu [Tao Toyota: 14 principles of management of the world's leading company]. Moscow: Alpina Business Books, 402 p. (in Ukrainian)

Layker J. (2016) Korporativnaya kultura Toyota: Uroki dlya drugikh kompanij [Toyota's corporate culture: Lessons for other companies]. Moscow: Alpina Publishing, 354 p. (in Russian)

Dancheva O. (2020) Analiz dosvidu upravlinnia pidpyyemstvamy na zasadakh oshchadlyvoho vyrobnytstva [Analysis of the experience of enterprise management on the basis of lean production]. Scientific collection «interconf», no. 1. (37), pp. 194–203. (in Ukrainian)

Kalycheva N. (2018) Zabezpechennya efektyvnoho funktsionuvannya vitchiznyanykh pidpryyemstv za rakhunok vprovadzhennya oshchadlyvoho vyrobnytstva [Ensuring the effective functioning of domestic enterprises through the introduction of lean production]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryyemstvamy – Economics and business management, no. 33, pp. 79–82. (in Ukrainian)

Official website of the Lean Institute of Ukraine. Available at: https://kiev.cataloxy.com.ua/firms/www.lean.org.ua.htm

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Писаренко, С., Михайлова, О., & Нестеренко, Р. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ LEAN-ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-54
Розділ
ЕКОНОМІКА