КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: соціальний капітал підприємства, конкурентоспроможність, структурний соціальний капітал, реляційний соціальний капітал, когнітивний соціальний капітал

Анотація

У статті розглянуто соціальний капітал підприємства в контексті підвищення конкурентоспроможності. На основі узагальнення теоретичних підходів до оцінки впливу соціального капіталу підприємств визначено, що найбільші можливості для комплексного оцінювання соціального капіталу в розрізі факторів забезпечує підхід на основі його декомпозиції на три складові: структурний, реляційний, когнітивний соціальний капітал. Обґрунтовано доцільність імплементації управління соціальним капіталом в управління конкурентоспроможністю підприємств. У зв’язку з цим запропоновано схему процесу імплементації з деталізацією змісту та послідовності загальних функцій управління соціальним капіталом.

Посилання

Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1. С. 486–495. URL: http://www.tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2014_28_2/zb28_2_43.pdf

Гриненко А.М., Кирилюк В.В. Соціальний капітал бізнес-організацій: сучасні тренди та тенденції. Social and Labour Relations: Theory and Practice. 2019. № 9. URL: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34127

Дем’яненко Ю.В. Обґрунтування концепції моделювання соціального капіталу підприємств сфери послуг. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1452

Кроль В.В. Концептуальні засади аналізу соціального капіталу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Вип. 2. С. 110–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_2_14.

Arrow K.J. Observations on social capital. In Social Capital: A Multifaceted Perspective. Dasgupta, P., Seregeldin, I., Eds.. The World Bank: Washington, USA. 2000. pp. 3–5. URL: https://www.researchgate.net/publication/285136629_Observations_on_Social_Capital_In_Social_Capital_A_Multifaceted_Perspective

Beugelsdijk S.,Van Schaik, T. Social capital and growth in European regions: An empirical test. European Journal of Political Economy. 2005. № 21. pp. 301–324. URL: https://www.researchgate.net/publication/222431176_Social_capital_and_growth_in_European_regions_An_empirical_test

Brown L.D.; Ashman D. Participation, social capital, and intersectoral problem solving: African and Asian cases. World Development. 1996. №24. pp. 1467–1479. URL: https://www.researchgate.net/publication/223827804_Participation_Social_Capital_and_Intersectoral_Problem_Solving_African_and_Asian_Cases

Fukuyama F. Social capital, civil society and development. Third World Quarterly. 2001. № 22. pp. 7–20. URL: https://www.jstor.org/stable/3993342

Fukuyama, F. Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity; Free Press: New York, NY, USA, 1995. URL: https://www.jstor.org/stable/20752121

Jankauskas V.; Šeputiene J. The relation between social capital, governance and economic performance in ˙Europe. Bus. Theory Pract. 2007. № 8. pp. 131–138. URL: https://www.researchgate.net/publication/228932447_The_Relation_between_Social_Capital_Governance_and_Economic_Performance_in_Europe

Kaasa A. Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level. Technovation. 2009. №29. pp. 218–233. URL:https://www.researchgate.net/publication/245131733_Effects_of_different_dimensions_of_social_capital_on_innovative_activity_Evidence_from_Europe_at_the_regional_level

Kaasa A. Social Capital, Institutional Quality and Productivity: Evidence from European Regions. Economics and Sociology. 2016. № 9. pp. 11–26. URL: https://www.researchgate.net/publication/322707257_Social_Capital_Institutional_Quality_and_Productivity_Evidence_from_European_Regions

Knack S.; Keefer, P. Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. The Quarterly Journal of Economics. 1997. № 112. pp. 1251–1288. URL: https://www.jstor.org/stable/2951271

Nahapiet J.; Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review. 1998. № 23. pp. 242–266. URL: https://www.jstor.org/stable/259373

Sözbilir F. The interaction between social capital, creativity and efficiency in organisations. Think. Skills Creat. 2018. №27. pp. 92–100. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/322039512_The_interaction_between_social_capital_creativity_and_efficiency_in_organizations

Boiko M.M. (2014) Sotsialnyi kapital yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv sfery posluh. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. № 1. S. 486–495. Retrieved from: http://www.tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2014_28_2/zb28_2_43.pdf

Hrynenko A.M., Kyryliuk V.V. (2019) Sotsialnyi kapital biznes-orhanizatsii: suchasni trendy ta tendentsii. Social and Labour Relations: Theory and Practice. № 9. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34127

Demianenko Yu.V. (2012) Obgruntuvannia kontseptsii modeliuvannia sotsialnoho kapitalu pidpryiemstv sfery posluh. Efektyvna ekonomika. № 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1452

Krol V.V. (2018) Kontseptualni zasady analizu sotsialnoho kapitalu. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky. Vyp. 2. S. 110–116. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_2_14.

Arrow K.J. Observations on social capital. In Social Capital: A Multifaceted Perspective. Dasgupta, P., Seregeldin, I., Eds.. The World Bank: Washington, USA. 2000. pp. 3–5. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/285136629_Observations_on_Social_Capital_In_Social_Capital_A_Multifaceted_Perspective

Beugelsdijk S., Van Schaik, T. (2005) Social capital and growth in European regions: An empirical test. European Journal of Political Economy. № 21. pp. 301–324. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/222431176_Social_capital_and_growth_in_European_regions_An_empirical_test

Brown L.D.; Ashman D. (1996) Participation, social capital, and intersectoral problem solving: African and Asian cases. World Development. № 24. pp. 1467–1479. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/223827804_Participation_Social_Capital_and_Intersectoral_Problem_Solving_African_and_Asian_Cases

Fukuyama F. (2001) Social capital, civil society and development. Third World Quarterly. № 22. pp. 7–20. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/3993342

Fukuyama, F. (1995) Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity; Free Press: New York, NY, USA. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/20752121

Jankauskas V.; Šeputiene J. (2007) The relation between social capital, governance and economic performance in Europe. Bus. Theory Pract. № 8. pp. 131–138. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228932447_The_Relation_between_Social_Capital_Governance_and_Economic_Performance_in_Europe

Kaasa A. (2009) Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level. Technovation. №29. pp. 218–233. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/245131733_Effects_of_different_dimensions_of_social_capital_on_innovative_activity_Evidence_from_Europe_at_the_regional_level

Kaasa A. (2016) Social Capital, Institutional Quality and Productivity: Evidence from European Regions. Economics and Sociology. № 9. pp. 11–26. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/322707257_Social_Capital_Institutional_Quality_and_Productivity_Evidence_from_European_Regions

Knack S.; Keefer, P. (1997) Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. The Quarterly Journal of Economics. № 112. pp. 1251–1288. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/2951271

Nahapiet J.; Ghoshal S. (1998) Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review. № 23. pp. 242–266. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/259373

Sözbilir F. (2018) The interaction between social capital, creativity and efficiency in organisations. Think. Skills Creat. №27. pp. 92–100. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/322039512_The_interaction_between_social_capital_creativity_and_efficiency_in_organizations

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Кроль, В. (2021). КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-52
Розділ
ЕКОНОМІКА