ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: управління, функціональний підхід, місцеве самоврядування, державне управління, організаційна структура

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування функціонального підходу до управління в системі місцевого самоврядування в Україні. Досліджено світовий досвід управління в системі місцевого самоврядування та вивчено організацію діяльності системи місцевого самоврядування, узагальнено теоретико-методологічної основи функціонального підходу до управління. Практична значущість статті полягає в тому, що на базі аналізу широкого масиву джерел узагальнено і наведено характеристику організації роботи функціонального підходу до управління в системі місцевого самоврядування, сформульовані рекомендації для реорганізації системи місцевого самоврядування в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному аналізі та розробці наукових положень функціонального підходу до управління в системі місцевого самоврядування та моделюванні перспектив розвитку системи управління в сучасній Україні.

Посилання

Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Дудкіна О.П. Державне і регіональне управління : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ. 2014. 452 с.

Сороко В.М. Оцінка ефективності діяльності державних службовців. Вісник державної служби України. 2006. № 2. С. 20–26.

Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико правовий та порівняльний аналіз : монографія. Харків : Право, 2014. 189 с.

Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Юридична думка, 2010. 656 с.

Варналій З. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1(2). С. 141–149.

Круш П.В. Регіональне управління : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2007. 248 с.

Дзюндзюк В.Б. Публічне адміністрування в Україні: навчальний посібник. Xарків : Магістр, 2014. 306 с.

Meljnyk A.F., Vasina A.Ju., Dudkina O.P. (2014) Derzhavne i reghionaljneupravlinnja [State and regional management]. navchaljnyj posibnyk [a textbook]. Ternopilj: TNEU, 452 р. (in Ukrainian)

Soroko V.M. (2006) Ocinka efektyvnosti dijaljnosti derzhavnykh sluzhbovciv [Evaluation of the effectiveness of civil servants]. Visnyk derzhavnoji sluzhby Ukrajiny, no 2, pp. 20–26.

Petryshyn O.O. (2014) Pravovi zasady miscevogho samovrjaduvannja v zarubizhnykh krajinakh ta Ukrajini: teoretyko pravovyj ta porivnjaljnyj analiz [Legal principles of local self-government in foreign countries and Ukraine: theoretical, legal and comparative analysis]. monoghrafiya [а monograph]. Kharkiv: Pravo, 189 р. (in Ukrainian)

Batanov O.V. (2010) Municypaljna vlada v Ukrajini: problemy teoriji ta praktyky [Municipal power in Ukraine: problems of theory and practic]. monoghrafiya [а monograph]. Kyiv: Jurydychna dumka, 656 p.

Varnalij Z. (2007) Reghionaljna polityka Ukrajiny: novi umovy, novi vymoghy. [Ukraine's regional policy: new conditions, new requirements]. Strateghichni priorytety, no 1(2), pp. 141–149.

Krush P.V. (2007) Reghionaljne upravlinnja [Regional management] navchaljnyj posibnyk [a textbook]. Kyiv: CUL, 248 р.

Dzjundzjuk V.B. (2014) Publichne administruvannja v Ukrajini[Public administration in Ukraine] navchaljnyj posibnyk [a textbook] Kharkiv: Maghistr, 306 р.

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Данилевич, Н. (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-37
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ