THE FINANCIAL ACTIVITIES DEVELOPMENT MANAGEMENT DIAGNOSIS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ODESSA REGION

Keywords: financial activity, management of financial activity development, agricultural enterprises, efficiency assessment, factors of effective management

Abstract

The article diagnoses the financial activities development management of agricultural enterprises of Odessa region on the basis of efficiency assessment and identification of internal factors of its increase. The empirical basis of the study is the data for 2015-2020 reports on the financial condition and reports on the financial results of fifteen agricultural enterprises of Odessa region. 38 financial indicators are calculated for these enterprises. The analysis of activity of the agricultural enterprises of the Odessa region on the basis of comparison of 20 indicators with existing standard values is carried out. Deviations of 18 indicators without normative value from the average level in Ukraine are determined. On the basis of the correlation analysis the scheme of interrelations between financial indicators of the agrarian enterprises of the Odessa region is formed. It is established that the greatest influence on financial indicators is exerted by the period of repayment of receivables and the coefficient of maneuverability of equity. Coefficients of efficiency for financial activity development management of the Odessa region agrarian enterprises are calculated and researched enterprises are divided into three groups on dynamics of formation of an indicator during 2015–2020: tendency to growth, insignificant decreasing tendency, decreasing tendency. A regression analysis of the financial activity development management efficiency of the Odessa region agrarian enterprises is implemented for the following factors: the number of employees, level of specialization, number of funding sources, growth rate of book value of assets, crop yield. It is established that these factors have a direct proportional impact on the financial activity development management efficiency of agricultural enterprises. The study found that despite the adequacy of working capital to ensure the production and marketing process in conditions of limited borrowing, sufficient equity to finance assets, the adequacy of current assets for timely settlement of liabilities, timely repayment of receivables by customers, as well as availability of financial autonomy and stability, agricultural enterprises of Odessa region inefficiently manage stocks and accounts payable, as well as have an insufficient level of net profit margin and operating profit margin.

References

Suciu Gheorghe, Bârsan Pipu-Nicolae Financial diagnosis of a company’s activities. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2013. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/27252668.pdf (дата звернення: 09.08.2021)

Suciu Gheorghe Diagnosis of financial equilibrium. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2013. С. 273–276. URL: http://docplayer.net/10950215-Diagnosis-of-financial-equilibrium.html

Копчак Ю.С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства. Вісник СумДУ. 2016. № 9(68). С. 23–34.

Лук’янова В.В., Лабунець О.О. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення. Економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 2(07). C. 66–69.

Мищишин О.Л., Федорович І.С. Діагностика фінансового стану як інструмент ефективного управління розвитком підприємства. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. С. 654–655. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звернення: 25.05.2021)

Горбунова А.В. Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2014. № 2. С. 15–28.

Підхомний О.М. Діагностика фінансового стану підприємства. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2017. Вип. 23. С. 234–237.

Маринич І.А., Дзіковський І.І. Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.1. С. 105–108.

Левченко Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2. С. 114–117. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2012/32.pdf (дата звернення: 25.05.2021)

Марченко В.В. Моніторинг і діагностика рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 39-1. С. 99–104.

Варава Л.М., Афанасьєв Є.В., Арутюнян А.Р. Комплексна інтегрована оцінка рівня ефективності корпоративного управління на основі фінансово-економічних показників підприємства. Актуальні проблеми сучасного менеджменту : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Варави. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. 203 с.

Кривов’язюк І.В., Кость Я.О. Математико-статистичне моделювання у фінансовій діагностиці підприємств. Ефективна економіка. 2010. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=208# (дата звернення: 30.05.2021)

Найда А.В., Тоткало І.А. Напрями підвищення економічної ефективності господарської діяльнoсті аграрних підприємств. Аграрній вiсник Причорномор’я, серія «Економічні науки». 2018. Випуск 89. С. 83–91.

Бахчиванжи Л.А., Пучко Н.С. Шляхи удосконалення методики аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в аграрних акціонерних товариствах: економетричний аспект. Аграрний вісник Причорномор’я». 2018. серія «Економічні науки», випуск 89. С. 143–152.

Пармаклі Д., Деркач Т., Бахчиванжи Л. Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах. Світ фінансів. 2019. № 3(60). С. 87–98.

Пармаклі Д.М., Деркач Т.В., Бахчиванжи Л.А. Методичний інструментарій прогнозування прибутку у бізнес-плануванні підприємницької діяльності підприємств аграрного сектора. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2020. Т. 25. Випуск 6(85). С. 158–166.

Бахчиванжи Л.А., Кіщенко А.М. Обґрунтування стратегії відтворення основних засобів аграрних підприємств. Аграрний вісник Причорномор'я. Одеса. 2017. Вип. 86. С. 18–33.

Бахчиванжи Л.А., Златов М.М. Діагностика стану обліково-аналітичного забезпечення управління поточними біологічними активами тваринництва у сільськогосподарських кооперативах. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання.. Випуск № 15, лютий 2017 р. URL: http://global-national.in.ua/issue-15-2017 (дата звернення: 30.05.2021)

Конопльова О.І. Оцінка ефективності фінансового забезпечення аграрних підприємств. Аграрний вісник Причорномор’я. 2011. № 60. URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/294/1/Konopleva.pdf (дата звернення 30.06.2021)

Морозюк Н.С., Стоянова-Коваль С.С., Губко В.І. Аналіз фінансових результатів СВК «Дружба» в розрізі сільськогосподарських підприємств Саратського району Одеської області. Вісник Одеського національного університету. 2015. № 6. С. 252–258.

Лівінський А.І. Оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств за показниками їх фінансового стану. Вісник Cумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Випуск 12(17). С. 87–90.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Бази даних. Емітенти. URL: https://smida.gov.ua/ (дата звернення 12.07.2021)

Барбінягра О.М. Оцінка ефективності управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств. The Scientific Heritage. 2021. № 69(1). С. 6–11.

Gheorghe S., Pipu-Nicolae B. (2013) Financial diagnosis of a companys activities. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, no.6. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/27252668.pdf (accessed 9 August 2021)

Gheorghe S. (2013) Diagnosis of financial equilibrium. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, no. 2, pp. 273–276. Available at: http://docplayer.net/10950215-Diagnosis-of-financial-equilibrium.html

Kopchak Yu.S. (2016) Problemy diahnostyky finansovoho stanu i stiikosti funktsionuvannia pidpryiemstva [Problems of diagnostics of a financial condition and stability of functioning of the enterprise]. Visnyk SumDU, no. 9(68), pp. 23–34.

Lukianova V.V., Labunets O.O. (2018) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho polipshennia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways to improve it]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 2(07), pp. 66–69.

Myshchyshyn O.L., Fedorovych I.S. (2015) Diahnostyka finansovoho stanu yak instrument efektyvnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Diagnosis of financial condition as a tool for effective management of enterprise development]. Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury, pp. 654-655. Available at: http://ena.lp.edu.ua (accessed 25 May 2021)

Horbunova A. V. (2014) Udoskonalennia mekhanizmu diahnostyky finansovoho stanu pidpryiemstva [Improving the mechanism for diagnosing the financial condition of the enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 2, pp. 15–28.

Pidkhomnyi O.M. (2017) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva [Diagnosis of the financial condition of the enterprise]. Ekonomichni nauky, Seriia «Oblik i finansy», vol. 23, pp. 234–237.

Marynych I.A., Dzikovskyi I.I. (2010) Suchasni pidkhody do diahnostyky finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Modern approaches to the diagnosis of the financial potential of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.1, pp. 105–108.

Levchenko N.M. (2012) Finansovyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta pidkhody do diahnostyky [The financial potential of the enterprise: the essence and approaches to diagnosis]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 2, pp. 114–117. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2012/32.pdf (accessed 25 May 2021)

Marchenko V.V. (2019) Monitorynh i diahnostyka rivnia zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva [Monitoring and diagnostics of the level of providing strategic management of innovative development of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 39–1, pp. 99–104.

Varava L.M., Afanasiev Ye.V., Arutiunian A.R. (2018) Kompleksna intehrovana otsinka rivnia efektyvnosti korporatyvnoho upravlinnia na osnovi finansovo-ekonomichnykh pokaznykiv pidpryiemstva [Comprehensive integrated assessment of the level of efficiency of corporate governance based on financial and economic indicators of the enterprise]. Aktualni problemy suchasnoho menedzhmentu: kolektyvna monohrafiia / za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. L.M. Varavy. Kryvyi Rih: Vyd. R.A. Kozlov. 203 p. (in Ukrainian)

Kryvoviaziuk I.V., Kost Ya.O. (2010) Matematyko-statystychne modeliuvannia u finansovii diahnostytsi pidpryiemstv [Mathematical and statistical modeling in financial diagnostics of enterprises]. Efektyvna ekonomika, no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=208# (accessed 30 May 2021)

Naida A.V., Totkalo I.A. (2018) Napriamy pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti hospodarskoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Directions for increasing the economic efficiency of economic activity of agricultural enterprises]. Ahrarnii visnyk Prychornomoria, seriia «Ekonomichni nauky», vol. 89, pp. 83–91.

Bakhchyvanzhy L.A., Puchko N.S. (2018) Shliakhy udoskonalennia metodyky analizu i audytu debitorskoi zaborhovanosti v ahrarnykh aktsionernykh tovarystvakh: ekonometrychnyi aspect [Ways to improve the methodology of analysis and audit of receivables in agricultural joint stock companies: econometric aspect]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, seriia «Ekonomichni nauky», vol. 89, pp. 143–152.

Parmakli D., Derkach T., Bakhchyvanzhy L. (2019) Metodyka rozrakhunkiv priamoho i suputnoho efektu zrostannia obsiahiv realizatsii produktsii v ahropromyslovykh pidpryiemstvakh [Methods of calculating the direct and concomitant effect of growth in sales in agro-industrial enterprises]. Svit finansiv, no. 3(60), pp. 87–98.

Parmakli D.M., Derkach T.V., Bakhchyvanzhy L.A. (2020) Metodychnyi instrumentarii prohnozuvannia prybutku u biznes-planuvanni pidpryiemnytskoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektora [Methodical tools for profit forecasting in business planning of entrepreneurial activity of enterprises of the agricultural sector]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 25, no. 6(85), pp. 158–166.

Bakhchyvanzhy L.A., Kishchenko A.M. (2017) Obgruntuvannia stratehii vidtvorennia osnovnykh zasobiv ahrarnykh pidpryiemstv [Substantiation of the strategy of reproduction of fixed assets of agricultural enterprises]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, vol. 86, pp. 18–33.

Bakhchyvanzhy L.A., Zlatov M.M. (2017) Diahnostyka stanu oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia potochnymy biolohichnymy aktyvamy tvarynnytstva u silskohospodarskykh kooperatyvakh [Diagnosis of the state of accounting and analytical support for the management of current biological assets of livestock in agricultural cooperatives.]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 15, liutyi 2017 r. Available at: http://global-national.in.ua/issue-15-2017 (accessed 30 May 2021)

Konoplova O.I. (2011) Otsinka efektyvnosti finansovoho zabezpechennia ahrarnykh pidpryiemstv [Evaluation of the effectiveness of financial support of agricultural enterprises]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, no. 60. Available at: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/294/1/Konopleva.pdf (accessed 30 June 2021)

Moroziuk N.S., Stoianova-Koval S.S., Hubko V.I. (2015) Analiz finansovykh rezultativ SVK «Druzhba» v rozrizi silskohospodarskykh pidpryiemstv Saratskoho raionu Odeskoi oblasti [Analysis of financial results of Druzhba Agricultural Complex in terms of agricultural enterprises of Saratsky district of Odessa region]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, pp. 252–258.

Livinskyi A.I. (2017) Otsinka diialnosti miasopererobnykh pidpryiemstv za pokaznykamy yikh finansovoho stanu [Evaluation of meat processing enterprises according to their financial condition]. Visnyk Cumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, seriia «Ekonomika i menedzhment», no. 12(17), pp. 87–90.

Stock Market Infrastructure Development Agency of Ukraine. Database. Emitenty [Issuers]. Available at: https://smida.gov.ua/ (accessed 12 July 2021)

Barbiniahra O.M. (2021) Otsinka efektyvnosti upravlinnia rozvytkom finansovoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Effectiveness evaluation for the financial activities development management of agricultural enterprises]. The Scientific Heritage, no. 69(1), pp. 6–11.

Article views: 78
PDF Downloads: 53
Published
2021-09-28
How to Cite
Barbinyagra, A. (2021). THE FINANCIAL ACTIVITIES DEVELOPMENT MANAGEMENT DIAGNOSIS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ODESSA REGION. Economy and Society, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-35
Section
MANAGEMENT